zmiana grupy w uzasadnieniu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 12 maja 2016, 10:13

czy w uzasadnieniu decyzji zmieniającej piszecie, że nastąpiła zmiana grupy ze względu na zmianę dochodu?(przejście z jednej grupy do drugiej) i dlatego stypendium będzie wypłacane w niższej kwocie niż w pierwszym semestrze? macie takie przypadki?
ulala


Napisano: 12 maja 2016, 11:36

może jednak ktoś odpowie
ulala

Napisano: 13 maja 2016, 8:14

Ja miałam taką sytuację w poprzednim roku szkolnym (były inne kwoty stypendiów i inny przelicznik z hektara. Poniżej kopiuję uzasadnienie.


Zgodnie z treścią art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być
w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Pani ...... – matka ...... wniosła o przyznanie stypendium szkolnego, wskazując na trudną sytuację materialną rodziny ucznia. Decyzją nr 469/14 z dnia 27.10.2014r. Wójt Gminy....... przyznał stronie stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wypłata stypendium miała być zrealizowana w dwóch ratach w następujący sposób:
a) I rata do 20 grudnia 2014r. za okres od września 2014r. do grudnia 2014r. w wysokości 4 mies. x 106 zł= 424zł na podstawie oryginałów rachunków i faktur poświadczających poniesione wydatki.
b) II rata na okres od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. w wysokości i terminie, które zostaną ustalone po otrzymaniu dotacji, na podstawie oryginałów rachunków i faktur poświadczających poniesione wydatki.
Wnioskodawca w dniu 06.11.2014r. przedłożył rachunki poświadczające poniesione wydatki i tym samym rozliczył pierwszą ratę stypendium za okres od września 2014r. do grudnia 2014r. Jednocześnie wnioskodawca złożył oświadczenie, w którym wyraził zgodę na zmianę decyzji nr 469/14 z dnia 27.10.2014r. w części dotyczącej II raty stypendium tj. wysokości i terminu wypłaty.
W dniu 17.02.2015r. Pani ....... poinformowała organ, iż zmieniła się sytuacja finansowa jej rodziny w związku z podjęciem przez nią pracy. Wnioskodawca przedstawił następujące dochody: zaświadczenie o zarobkach za miesiąc styczeń w wysokości 925,92 zł netto, dochody z gospodarstwa rolnego 2,3745 ha przeliczeniowego x250 zł= 593,62 zł, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 398 zł, co daje łączny dochód 5 osobowej rodziny w wysokości 1 917,55 zł, a w przeliczeniu na osobę 383,51 zł. Dochód ten kwalifikuje do przyznania stypendium w kwocie 85 zł na miesiąc tj. zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy .......
Zgodnie z art. 108 kpa , biorąc pod uwagę ważny interes strony, z uwagi na to, że wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
xyz@


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]