zmiany od 01.07.2017 w ustawach

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 04 lip 2017, 10:42

niech ktos napisze jakie zmiany nastąpiły od 1 licpa w naszych ustawach ;) bo ludzie przychodza po wnioski inni tez podaja jakies dziwne inform.
karolina09
Starszy referent
Posty: 639
Od: 12 maja 2017, 7:44


Napisano: 04 lip 2017, 10:48

Art. 12a. 1 [Monitorowanie realizacji świadczenia wychowawczego]
1. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczenia wychowawczego przez organy właściwe oraz marszałków województw.
2. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczenia wychowawczego poprzez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 17 ust. 6, oraz przekazywanie tych informacji organom właściwym oraz marszałkom województw.
Art. 14. [Rejestr centralny informacji gromadzonych na podstawie ustawy]
1. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).
2. Minister właściwy do spraw rodziny tworzy rejestr centralny obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego:
1) dane dotyczące osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania,
d) numer PESEL,
e) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL,
f) stan cywilny,
g) obywatelstwo,
h) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny,
i) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
ia) 9 informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza,
ib) 10 informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
ic) 11 informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych,

j) liczbę i wysokość wypłaconych świadczeń,
k) płeć,
l) dochody,
m) organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku,
n) organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie oraz numer tej decyzji,
o) okres, na jaki świadczenie zostało przyznane;
Art. 17. [Obowiązki organów prowadzących postępowania w sprawie przyznania świadczenia]
1. 13 Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie ustalający wprawo sprawiedo świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, lubo którym mowa drogąw pisemną przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:
....
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
woj. Lubelskie

Napisano: 04 lip 2017, 10:49

1a) 14 informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
6. 18 Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych od organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom województw weryfikacji prawa do świadczeń wychowawczych, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji świadczeń wychowawczych przez organy właściwe oraz marszałków województw.
7. 19 Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 6, przekazuje drogą elektroniczną organom emerytalno-rentowym oraz podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 6, dane, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d oraz e.
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
woj. Lubelskie

Napisano: 04 lip 2017, 12:01

to jest w usstawie z 23.03.2017?
karolina09
Starszy referent
Posty: 639
Od: 12 maja 2017, 7:44

Napisano: 04 lip 2017, 12:02

tak, a czy masz może dostęp do np. lexa? Tam można sobie wszystko sprawdzić...
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
woj. Lubelskie


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]