posiada ktoś WZÓR DECYZJI O ROZŁOŻENIU NA RATY

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 13 cze 2018, 14:02

WZÓR DECYZJI O ROZŁOŻENIU NA RATY
paula040194
Praktykant
Posty: 4
Od: 13 lip 2017, 8:14


Napisano: 14 cze 2018, 8:15

DECYZJA NR GOPS.545…..R.2018
w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465), art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz Zarządzenia … po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia …

POSTANAWIAM
1. Rozłożyć na raty kwotę nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości: …..zł + ustawowe odsetki za opóźnienie, naliczane do dnia spłaty, zostaną doliczone do ostatniej raty. (słownie: ...złotych 00/100)

2. Ustalić układ ratalny zawierający 4 raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od lutego 2018 roku do maja 2018 roku w wysokości: 500,00 zł - 3 raty za wyjątkiem raty 4 - 500,00 + odsetki ustawowe liczone do dnia spłaty świadczeń wychowawczych

Harmonogram należności:

Lp. Rok Miesiąc Kwota należności
1 2018 02 500,00 do 15 lutego 2018 r.
2 2018 03 500,00 do 15 marca 2018 r.
3 2018 04 500,00 do 15 kwietnia 2018 r.
4 2018 05 500,00 + odsetki ustawowe do 15 maja 2018 r.

łącznie: 2000,00 zł

UZASADNIENIE
Decyzją nr ….z dnia…... przypisano Pani do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w okresie od….. na dziecko….. , PESEL: ….. w łącznej kwocie 2000,00 zł + odsetki ustawowe liczone do dnia spłaty.
Dnia …..strona złożyła wniosek z prośbą o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń.
Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.
Organ rozpatrując wniosek strony z dnia …… ze względu na trudną sytuację materialną rodziny i stan zdrowia dziecka postanowił jak w sentencji.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
….
Przy wypełnianiu dowodu wpłaty należy podać właściwy numer raty oraz tytuł wpłaty:
„spłata nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego”
Przed wpłatą ostatniej raty proszę zgłosić się do …… w sprawie wyliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

W przypadku niewywiązywania się z układu ratalnego tj. przekroczenia wyznaczonych terminów wpłat lub wpłacenia rat w niewłaściwej wysokości układ ratalny zostanie zerwany.


POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ….. za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art.127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do naczelnego sądu administracyjnego.
Gos
Praktykant
Posty: 20
Od: 19 sie 2016, 10:09


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]