decyzja - czy tak można?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 14 mar 2014, 12:41

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania aby w jednej decyzji uchylić prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (z uwagi na uzyskanie zasiłku macierzyńskiego) i przyznać prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka na nowo narodzone?

dodam że strona złożyła pisemne oświadczenie o zmianę wydanej decyzji i uchylenie dodatku

i jeszcze jedno pytanie? chcę się upewnić

napisać wszczęcie?

Kasia
~Kasia
Inspektor
Posty: 2002
Od: 29 mar 2007, 16:54
Ryczywół, Polska


Napisano: 17 mar 2014, 15:09


mam ale to stare wiec sobie sprawdz i wygladz


………………………, dn. 2006-…………………………
…………………………………….
………………………………………
Decyzja numer : ………………………
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 3 pkt. 11, art. 10 ust. 5 pkt. 5, art. 20 ust. 2 i ust. 3, art. 25 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 108 § 2 i art. 163
i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ….
UCHYLAM
z dniem …………………. decyzję ……………………………….. z dnia ………………………. r. w sprawie przyznania Pani ………………. świadczeń rodzinnych na dziecko: …………………………., ur. …………………………………….. w części dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją ……………………………. z dnia 1 ……………………… r. Pani ………………… zostało przyznane prawo do dodatku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na dziecko: …………….. , ur. ………………….. r. na okres od ………………………………….
Dnia …………………………… r. Pani …………………………….. poinformowała organ wypłacający świadczenia rodzinne o narodzinach drugiego dziecka, ………………………… i rozpoczęciu pobierania zasiłku macierzyńskiego od dnia ……………………………. r.
Zgodnie z art. 10 ust 5 pkt 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje osobie, jeżeli w trakcie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego Pani ………. ……………………………….. rozpoczął się z dniem ………………………………………… r. Z tym dniem ustały również przesłanki uprawniające do pobierania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Art. 32 ust. 1 przywoływanej ustawy stanowi, iż organ właściwy może bez zgody strony zmienić (…) ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeśli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych (…). W niniejszej sprawie zmieniła się sytuacja rodzinna rodziny zatem przepis art. 32 ust. 1 ustawy ma zastosowanie.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności albowiem w interesie społecznym jest aby świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ……………………………….. za pośrednictwem Kierownika GOPS, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a
~ANNA

Napisano: 17 mar 2014, 15:13

albo tak


……………………….., dn.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
……………………………

Pani
Nasz znak:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w …………………………. informuje, że wypłata dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego przyznanego decyzją nr z dnia na dziecko ur zostaje zawieszona na okres udzielonego urlopu macierzyńskiego na dziecko od dnia do dnia .


Wypłata w/w dodatku zostanie wznowiona na wniosek strony po dostarczeniu z zakładu pracy zaświadczenia o udzieleniu urlopu wychowawczego.wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego udzielonego przez zakład pracy.

~ANNA

Napisano: 17 mar 2014, 15:44

jesli masz zgode na zmianę to nie musisz wszczecia
my tez praktykujemy to w jednej decyzji...
~@@@


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]