wzór decyzji -zmiana wysokości ŚP

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 05 maja 2014, 10:36

macie już wzór. Proszę o pomoc
Annagops


Napisano: 05 maja 2014, 10:58

Prezydent //// na podstawie: art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2014r. Poz 559), art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2013r., poz.1456 z póz. zm.)oraz art. 104, art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu sprawy Pani:orzeka zmienić decyzję nr........ z dnia............ następująco :

od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – w wysokości 800,00 zł miesięcznie;
od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie.
od dnia 1 stycznia 2016 r. do bezterminowo – w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie.

W pozostałej cześć decyzja nie ulega zmianie

UZASADNIENIE

W oparciu o art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym owa w art 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od 01 maja 2014 r. uległa zmianie.

Mając na uwa­dze po­wyż­sze - po­sta­no­wio­no jak na wstę­pie.

PO­UCZE­NIE:
1. Od ni­niej­szej de­cy­zji służy od­wo­ła­nie do Sa­mo­rzą­do­we­go Ko­le­gium Od­wo­ław­cze­go , w ter­mi­nie czter­na­stu dni od dnia do­rę­cze­nia de­cy­zji.
2. Osoba, która po­bra­ła nie­na­leż­nie świad­cze­nia ro­dzin­ne, jest zo­bo­wią­za­na do ich zwro­tu, (art. 30 ust. 1-9 usta­wy o świad­cze­niach ro­dzin­nych z dnia 28 li­sto­pa­da 2003 r. z późn. zm.). Kwoty nie­na­leż­nie po­bra­nych świad­czeń ro­dzin­nych usta­lo­ne osta­tecz­ną de­cy­zją, pod­le­ga­ją po­trą­ce­niu z wy­pła­co­nych świad­czeń ro­dzin­nych, łącz­nie z usta­wo­wy­mi od­set­ka­mi. Od­set­ki na­li­cza­ne są od pierw­sze­go dnia mie­sią­ca na­stę­pu­ją­ce­go po dniu wy­pła­ty świad­czeń ro­dzin­nych do dnia spła­ty. Nie­na­leż­nie po­bra­ne świad­cze­nia ro­dzin­ne pod­le­ga­ją eg­ze­ku­cji w try­bie prze­pi­sów o po­stę­po­wa­niu eg­ze­ku­cyj­nym w ad­mi­ni­stra­cji.
3. Za nie­na­leż­nie po­bra­ne świad­cze­nia ro­dzin­ne uważa się:
1) świad­cze­nia ro­dzin­ne wy­pła­co­ne mimo za­ist­nie­nia oko­licz­no­ści po­wo­du­ją­cych usta­nie lub za­wie­sze­nie prawa do świad­czeń ro­dzin­nych albo wstrzy­ma­nie wy­pła­ty świad­czeń ro­dzin­nych w ca­ło­ści lub w czę­ści, je­że­li osoba po­bie­ra­ją­ca świad­cze­nia była po­uczo­na o braku prawa do ich po­bie­ra­nia; 2)świad­cze­nia ro­dzin­ne przy­zna­ne albo wy­pła­co­ne na pod­sta­wie fał­szy­wych ze­znań lub do­ku­men­tów albo w in­nych przy­pad­kach świa­do­me­go wpro­wa­dze­nia w błąd osobę po­bie­ra­ją­cą te świad­cze­nia.
3) świad­cze­nia ro­dzin­ne wy­pła­co­ne w przy­pad­ku, o któ­rym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w któ­rym osoba stała się upraw­nio­na do świad­czeń ro­dzin­nych w innym pań­stwie w związ­ku ze sto­so­wa­niem prze­pi­sów o ko­or­dy­na­cji sys­te­mów za­bez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go, do dnia wy­da­nia de­cy­zji o uchy­le­niu de­cy­zji przy­zna­ją­cej świad­cze­nia ro­dzin­ne.
4) świad­cze­nia ro­dzin­ne przy­zna­ne na pod­sta­wie de­cy­zji, któ­rej na­stęp­nie stwier­dzo­no nie­waż­ność z po­wo­du jej wy­da­nia bez pod­sta­wy praw­nej lub z ra­żą­cym na­ru­sze­niem prawa albo świad­cze­nie ro­dzin­ne przy­zna­ne na pod­sta­wie de­cy­zji, która zo­sta­ła na­stęp­nie uchy­lo­na w wy­ni­ku wzno­wie­nia po­stę­po­wa­nia i oso­bie od­mó­wio­no prawa do świad­cze­nia ro­dzin­ne­go.

Otrzy­mu­ją:
1. Świad­cze­nio­bior­ca
2. a/a

----------------------------------------------------------------------------------------------
Czyn­ność zwol­nio­na z opła­ty skar­bo­wej na pod­sta­wie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c usta­wy z dnia 16 li­sto­pa­da 2006 r. o opła­cie skar­bo­wej (Dz.U. 2012 poz. 1282)
Szanuje tych, którzy nigdy nie stają na palcach, by przypodobać się innym. Prawdziwe jezioro nie musi nikogo przekonywać, że jest jeziorem. Robią to bajora.
Katar
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 226
Od: 08 kwie 2014, 11:27

Napisano: 05 maja 2014, 11:06

dzięki za współpracę :P
Annagops

Napisano: 05 maja 2014, 11:20

Podstawa prawna do bani
"Oko za oko, ząb za ząb, złotówka za złotówkę."
Kodeks Hammurabiego
ludek
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1400
Od: 23 cze 2006, 14:51
Dolny Śląsk, Polska

Napisano: 05 maja 2014, 11:37

To co byś dodał ?
Madzialena

Napisano: 05 maja 2014, 11:43

Dlaczego w podstawie tylko art. 2 pkt 1 (zmiana na 800 zł) skoro w decyzji piszesz o pozostałych podwyżkach? Dodałbym tez art. 2 pkt 2 i art. 1 pkt 1 lit. a
Poza tym art. 108 kpa jest tu zbędny, decyzja jest natychmiast wykonalna na podstawie przepisu szczególnego - art. 1 pkt 4 ustawy zmieniającej (dodano art. 32 ust. 1d ustawy o SR)
"Oko za oko, ząb za ząb, złotówka za złotówkę."
Kodeks Hammurabiego
ludek
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1400
Od: 23 cze 2006, 14:51
Dolny Śląsk, Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]