TERAZ NA FORUM JEST GŁUPIO

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 04 cze 2014, 10:18

kiedyś ... bylo to przeszlo 2 lata temu Teraz wrociłam mam zrobic decyzje uchylająca - przekroczenie doszedł dochód Nie moge sie pozbierać poo tych 2 latach -/pieluchy kupki zupki /ale i tak tu tesknie za maluchem/ Jestem tydzień ..juz przed tem cztalam ustawy rozporządzenia przypominalam sobie Chcę uchylająca zrobic z racji dochodu ktory doszedł i przekroczył dopuszczenie Błagam wrzućcie mi taki wzór Ja pozbieram sie ale od czegoś musze zacząć Nie umiem na tym nowym forum nic znależć
SONIA L


Napisano: 04 cze 2014, 10:28

Kxxxxxxx, 2014-06-02
Pani
Ali¬cja xxxxxx
xxxxx 123 c
20-xxxxxxx
DE¬CY¬ZJA OPS-ŚR.8250.277.2.2013.UP536
Na pod¬sta¬wie art. 104 i art. 163 usta¬wy z dnia 14 czerw¬ca 1960 r. ko¬deks po¬stę¬po¬wa¬nia ad¬mi¬ni¬stra¬cyj¬ne¬go ( tekst jed¬no¬li¬ty : Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm ); art. 5 ust. 1 i ust. 4b; art. 6 ust. 1; art. 14; art. 15 ust. 1 pkt 2 i ust. 2; art. 24 ust. 7; art. 32 ust. 1 usta¬wy z dnia 28 li¬sto¬pa¬da 2003 r. o świad¬cze¬niach ro¬dzin¬nych ( tekst jed¬no¬li¬ty : Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm. ); Roz¬po¬rzą¬dze¬nie Rady Mi¬ni¬strów z dnia 10 sierp¬nia 2012 r. w spra¬wie wy¬so¬ko¬ści do¬cho¬du ro¬dzi¬ny albo do¬cho¬du osoby uczą¬cej się sta¬no¬wią¬cych pod¬sta¬wę do ubie¬ga¬nia się o za¬si¬łek ro¬dzin¬ny oraz wy¬so¬ko¬ści świad¬czeń ro¬dzin¬nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) oraz Roz¬po¬rzą¬dze¬nia Mi¬ni¬stra Pracy i Po¬li¬ty¬ki Spo¬łecz¬nej z dnia 03 stycz¬nia 2013 roku w spra¬wie spo¬so¬bu i trybu po¬stę¬po¬wa¬nia w spra¬wach o świad¬cze¬nia ro¬dzin¬ne ( Dz. U. z 2013 r., poz. 3 ) zmie¬nia¬jąc de¬cy¬zję Nr xxxxxxxx
ORZE¬KAM
uchy¬lić Pani od dnia 2014-06-01 de¬cy¬zję Nr OPS-ŚR.8250.562.2013.UP536 z dnia 2013-09-16, do¬ty¬czą¬ca za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go oraz do¬dat¬ków do za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go.
UZA¬SAD¬NIE¬NIE
Art. 5 ust 1 usta¬wy o świad¬cze¬niach ro¬dzin¬nych: „Za¬si¬łek ro¬dzin¬ny przy¬słu¬gu¬je (…) je¬że¬li do¬chód ro¬dzi¬ny w prze¬li¬cze¬niu na osobę albo do¬chód osoby uczą¬cej się nie prze¬kra¬cza kwoty 539,00 zł .”
ust. 4 b: "W przy¬pad¬ku uzy¬ska¬nia do¬cho¬du przez człon¬ka ro¬dzi¬ny, osobę uczą¬cą się lub dziec¬ko po¬zo¬sta¬ją¬ce pod opie¬ką opie¬ku¬na praw¬ne¬go po roku ka¬len¬da¬rzo¬wym po¬prze¬dza¬ją¬cym okres za¬sił¬ko¬wy do¬chód ich usta¬la się na pod¬sta¬wie do¬cho¬du człon¬ka ro¬dzi¬ny, do¬cho¬du osoby uczą¬cej się lub do¬cho¬du dziec¬ka po¬zo¬sta¬ją¬ce¬go pod opie¬ką opie¬ku¬na praw¬ne¬go, po¬więk¬szo¬ne¬go o kwotę uzy¬ska¬ne¬go do¬cho¬du z mie¬sią¬ca na¬stę¬pu¬ją¬ce¬go po mie¬sią¬cu, w któ¬rym do¬chód zo¬stał osią¬gnię¬ty, je¬że¬li do¬chód ten jest uzy¬ski¬wa¬ny w dniu usta¬la¬nia prawa do świad¬czeń ro¬dzin¬nych."
a rt. 24 ust. 7: „W przy¬pad¬ku gdy uzy¬ska¬nie do¬cho¬du po¬wo¬du¬je utra¬tę prawa do świad¬czeń ro¬dzin¬nych, świad¬cze¬nia nie przy¬słu¬gu¬ją od
mie¬sią¬ca na¬stę¬pu¬ją¬ce¬go po pierw¬szym mie¬sią¬cu od mie¬sią¬ca, w któ¬rym do¬chód zo¬stał uzy¬ska¬ny.”
art. 32 ust. 1: „ Organ wła¬ści¬wy oraz mar¬sza¬łek wo¬je¬wódz¬twa mogą bez zgody stro¬ny zmie¬nić lub uchy¬lić osta¬tecz¬ną de¬cy¬zję ad¬mi¬ni¬stra¬cyj¬ną, na mocy któ¬rej stro¬na na¬by¬ła prawo do świad¬czeń ro¬dzin¬nych, je¬że¬li ule¬gła zmia¬nie sy¬tu¬acja ro¬dzin¬na lub do¬cho¬do¬wa ro¬dzi¬ny ma¬ją¬ca wpływ na prawo do świad¬czeń ro¬dzin¬nych, czło¬nek ro¬dzi¬ny nabył prawo do świad¬czeń ro¬dzin¬nych w innym pań¬stwie w związ¬ku ze sto¬so¬wa¬niem prze¬pi¬sów o ko¬or¬dy¬na¬cji sys¬te¬mów za¬bez¬pie¬cze¬nia spo¬łecz¬ne¬go albo osoba nie¬na¬leż¬nie po¬bra¬ła świad¬cze¬nie ro¬dzin¬ne."
W dniu 30 maja 2014 roku wpły¬nꬳo do na¬sze¬go Ośrod¬ka za¬świad¬cze¬nie z Pani za¬kła¬du pracy o do¬cho¬dzie uzy¬ska¬nym w mie¬sią¬cu maju 2014 roku w wy¬so¬ko¬ści 2 656,24 zł netto . Do¬chód mie¬sięcz¬ny Pani ro¬dzi¬ny za 2012 rok, z uwzględ¬nie¬niem do¬cho¬du uzy¬ska¬ne¬go przez Pani męża, wy¬no¬sił 2 086,65 zł. Po po¬now¬nym prze¬li¬cze¬niu do¬cho¬dów Pani ro¬dzi¬ny, do¬chód na osobę w ro¬dzi¬nie wy¬niósł 974,61 zł a kwota upraw¬nia¬ją¬ca do po¬bie¬ra¬nia za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go oraz do¬dat¬ków do za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go wy¬no¬si 539,00 zł. W związ¬ku z tym orze¬czo¬no jak w sen¬ten¬cji.
PO¬UCZE¬NIE
Od ni¬niej¬szej de¬cy¬zji służy prawo wnie¬sie¬nia od¬wo¬ła¬nia do Sa¬mo¬rzą¬do¬we¬go Ko¬le¬gium Od¬wo¬ław¬cze¬go w xxxxxx za po¬śred¬nic¬twem tu¬tej¬szej In¬sty¬tu¬cji w ter¬mi¬nie 14 dni od daty do¬rę¬cze¬nia.

Otrzy¬mu¬ją:
"Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy, wkurwieni?" — Jonasz Kofta
„Kochająca osoba żyje w kochającym świecie. Wroga osoba żyje we wrogim świecie. Każdy, kogo spotykasz jest Twoim lustrem” - Ken Keyes
ewalu
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 9282
Od: 12 maja 2011, 15:17
lubelskie, Polska

Napisano: 04 cze 2014, 10:29

ewalu pisze:Kxxxxxxx, 2014-06-02
Pani
Ali¬cja xxxxxx
xxxxx 123 c
20-xxxxxxx
DE¬CY¬ZJA OPS-ŚR.8250.277.2.2013.UP536
Na pod¬sta¬wie art. 104 i art. 163 usta¬wy z dnia 14 czerw¬ca 1960 r. ko¬deks po¬stę¬po¬wa¬nia ad¬mi¬ni¬stra¬cyj¬ne¬go ( tekst jed¬no¬li¬ty : Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm ); art. 5 ust. 1 i ust. 4b; art. 6 ust. 1; art. 14; art. 15 ust. 1 pkt 2 i ust. 2; art. 24 ust. 7; art. 32 ust. 1 usta¬wy z dnia 28 li¬sto¬pa¬da 2003 r. o świad¬cze¬niach ro¬dzin¬nych ( tekst jed¬no¬li¬ty : Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm. ); Roz¬po¬rzą¬dze¬nie Rady Mi¬ni¬strów z dnia 10 sierp¬nia 2012 r. w spra¬wie wy¬so¬ko¬ści do¬cho¬du ro¬dzi¬ny albo do¬cho¬du osoby uczą¬cej się sta¬no¬wią¬cych pod¬sta¬wę do ubie¬ga¬nia się o za¬si¬łek ro¬dzin¬ny oraz wy¬so¬ko¬ści świad¬czeń ro¬dzin¬nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) oraz Roz¬po¬rzą¬dze¬nia Mi¬ni¬stra Pracy i Po¬li¬ty¬ki Spo¬łecz¬nej z dnia 03 stycz¬nia 2013 roku w spra¬wie spo¬so¬bu i trybu po¬stę¬po¬wa¬nia w spra¬wach o świad¬cze¬nia ro¬dzin¬ne ( Dz. U. z 2013 r., poz. 3 ) zmie¬nia¬jąc de¬cy¬zję Nr xxxxxxxx
ORZE¬KAM
uchy¬lić Pani od dnia 2014-06-01 de¬cy¬zję Nr OPS-ŚR.8250.562.2013.UP536 z dnia 2013-09-16, do¬ty¬czą¬ca za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go oraz do¬dat¬ków do za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go.
UZA¬SAD¬NIE¬NIE
Art. 5 ust 1 usta¬wy o świad¬cze¬niach ro¬dzin¬nych: „Za¬si¬łek ro¬dzin¬ny przy¬słu¬gu¬je (…) je¬że¬li do¬chód ro¬dzi¬ny w prze¬li¬cze¬niu na osobę albo do¬chód osoby uczą¬cej się nie prze¬kra¬cza kwoty 539,00 zł .”
ust. 4 b: "W przy¬pad¬ku uzy¬ska¬nia do¬cho¬du przez człon¬ka ro¬dzi¬ny, osobę uczą¬cą się lub dziec¬ko po¬zo¬sta¬ją¬ce pod opie¬ką opie¬ku¬na praw¬ne¬go po roku ka¬len¬da¬rzo¬wym po¬prze¬dza¬ją¬cym okres za¬sił¬ko¬wy do¬chód ich usta¬la się na pod¬sta¬wie do¬cho¬du człon¬ka ro¬dzi¬ny, do¬cho¬du osoby uczą¬cej się lub do¬cho¬du dziec¬ka po¬zo¬sta¬ją¬ce¬go pod opie¬ką opie¬ku¬na praw¬ne¬go, po¬więk¬szo¬ne¬go o kwotę uzy¬ska¬ne¬go do¬cho¬du z mie¬sią¬ca na¬stę¬pu¬ją¬ce¬go po mie¬sią¬cu, w któ¬rym do¬chód zo¬stał osią¬gnię¬ty, je¬że¬li do¬chód ten jest uzy¬ski¬wa¬ny w dniu usta¬la¬nia prawa do świad¬czeń ro¬dzin¬nych."
a rt. 24 ust. 7: „W przy¬pad¬ku gdy uzy¬ska¬nie do¬cho¬du po¬wo¬du¬je utra¬tę prawa do świad¬czeń ro¬dzin¬nych, świad¬cze¬nia nie przy¬słu¬gu¬ją od
mie¬sią¬ca na¬stę¬pu¬ją¬ce¬go po pierw¬szym mie¬sią¬cu od mie¬sią¬ca, w któ¬rym do¬chód zo¬stał uzy¬ska¬ny.”
art. 32 ust. 1: „ Organ wła¬ści¬wy oraz mar¬sza¬łek wo¬je¬wódz¬twa mogą bez zgody stro¬ny zmie¬nić lub uchy¬lić osta¬tecz¬ną de¬cy¬zję ad¬mi¬ni¬stra¬cyj¬ną, na mocy któ¬rej stro¬na na¬by¬ła prawo do świad¬czeń ro¬dzin¬nych, je¬że¬li ule¬gła zmia¬nie sy¬tu¬acja ro¬dzin¬na lub do¬cho¬do¬wa ro¬dzi¬ny ma¬ją¬ca wpływ na prawo do świad¬czeń ro¬dzin¬nych, czło¬nek ro¬dzi¬ny nabył prawo do świad¬czeń ro¬dzin¬nych w innym pań¬stwie w związ¬ku ze sto¬so¬wa¬niem prze¬pi¬sów o ko¬or¬dy¬na¬cji sys¬te¬mów za¬bez¬pie¬cze¬nia spo¬łecz¬ne¬go albo osoba nie¬na¬leż¬nie po¬bra¬ła świad¬cze¬nie ro¬dzin¬ne."
W dniu 30 maja 2014 roku wpły¬nꬳo do na¬sze¬go Ośrod¬ka za¬świad¬cze¬nie z Pani za¬kła¬du pracy o do¬cho¬dzie uzy¬ska¬nym w mie¬sią¬cu maju 2014 roku w wy¬so¬ko¬ści 2 656,24 zł netto . Do¬chód mie¬sięcz¬ny Pani ro¬dzi¬ny za 2012 rok, z uwzględ¬nie¬niem do¬cho¬du uzy¬ska¬ne¬go przez Pani męża, wy¬no¬sił 2 086,65 zł. Po po¬now¬nym prze¬li¬cze¬niu do¬cho¬dów Pani ro¬dzi¬ny, do¬chód na osobę w ro¬dzi¬nie wy¬niósł 974,61 zł a kwota upraw¬nia¬ją¬ca do po¬bie¬ra¬nia za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go oraz do¬dat¬ków do za¬sił¬ku ro¬dzin¬ne¬go wy¬no¬si 539,00 zł. W związ¬ku z tym orze¬czo¬no jak w sen¬ten¬cji.
PO¬UCZE¬NIE
Od ni¬niej¬szej de¬cy¬zji służy prawo wnie¬sie¬nia od¬wo¬ła¬nia do Sa¬mo¬rzą¬do¬we¬go Ko¬le¬gium Od¬wo¬ław¬cze¬go w xxxxxx za po¬śred¬nic¬twem tu¬tej¬szej In¬sty¬tu¬cji w ter¬mi¬nie 14 dni od daty do¬rę¬cze¬nia.

Otrzy¬mu¬ją:

jakoś tak głupio się wkleiło :|
"Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy, wkurwieni?" — Jonasz Kofta
„Kochająca osoba żyje w kochającym świecie. Wroga osoba żyje we wrogim świecie. Każdy, kogo spotykasz jest Twoim lustrem” - Ken Keyes
ewalu
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 9282
Od: 12 maja 2011, 15:17
lubelskie, Polska

Napisano: 04 cze 2014, 10:54

JESTES KOCHANA dzięki serdecznościowe Nawet nie wiesz jak jestem CI wdzięczna Pozdrawiam wszystkiego najlepszego jestem taka wdzięczna
SONIA L

Napisano: 04 cze 2014, 11:05

EWALU aja mam na podst art...... ustawy z dnia 28 XI 2003r. o świadczeniach rodz./tekst jednolity Dz U z 2013 poz.1456 z poźn.zm./ TO MAM źLE ?????????????????????????
PESTKA

Napisano: 04 cze 2014, 11:15

JA MAM ŹLE ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PESTKA

Napisano: 04 cze 2014, 11:18

PESTKA pisze:EWALU aja mam na podst art...... ustawy z dnia 28 XI 2003r. o świadczeniach rodz./tekst jednolity Dz U z 2013 poz.1456 z poźn.zm./ TO MAM źLE ?????????????????????????

tak samo masz jak ja .. czy coś nie widzę
"Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy, wkurwieni?" — Jonasz Kofta
„Kochająca osoba żyje w kochającym świecie. Wroga osoba żyje we wrogim świecie. Każdy, kogo spotykasz jest Twoim lustrem” - Ken Keyes
ewalu
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 9282
Od: 12 maja 2011, 15:17
lubelskie, Polska

Napisano: 04 cze 2014, 11:19

No pewnie ale sie zakręcilam dzieki P O Z D R A W I A M
PESTKA


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]