uprawnienia szkoły publicznej-aby uzyskać zasiłek rodzinny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 11 wrz 2014, 12:08

Czy szkoła musi mieć uprawnienia szkoły publicznej aby przyznać prawo do zasiłku rodzinnego?Z ustawy nie wynika,że taki wymóg musi być spełniony. Jednak cały czas mam wrażenie, że tak właśnie musi być.
syrna


Napisano: 11 wrz 2014, 12:49

masz dobre wrazenie:)
Na podstawie art. 7.3 Ustawy o systemie oświaty szkoła niepubliczna może wydawać uczniom świadectwa i dyplomy państwowe, jeśli posiada uprawnienia szkoły publicznej, zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 8, poz. 562).

Uprawnienia takie placówka niepubliczna nabywa, jeśli spełnia warunki przewidziane w art. 7 ust. 3 Ustawy:

1. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w wypadku liceum profilowanego – również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w wypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia kształcenia w danym zawodzie.

2. Realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.

3. Realizuje ustalone przez ministra edukacji narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

4. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

5. W wypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a w wypadku liceum profilowanego – kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

6. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczyciel (DzU z dnia 23 września 2002 r., Nr 155, poz. 1288).

Artykuł 86.1. Ustawy o systemie oświaty stanowi, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoły publicznej szkole niespełniającej powyższych warunków, w szczególności jeżeli uzna ją za eksperymentalną.

Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (art. 8 Ustawy o systemie oświaty).
kb
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 7039
Od: 02 lut 2007, 15:50
najładniejsza:), Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]




NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]