druki na stypendium szkolne 2018/2019

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 16 lip 2018, 13:06

Czy na stypendium szkolne macie swoje własne druki, czy zamawiacie z drukarni? Bardzo proszę o odpowiedź
andzia1004
Stażysta
Posty: 64
Od: 04 kwie 2017, 14:24


Napisano: 26 lip 2018, 12:36

U mnie wniosek taki stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakt. socjalnym dla uczniów. Jak to było po uchwale robione to nie wiem, bo przyszłam do pracy niecały rok temu. Teraz będę po prostu kserować wnioski, które mi zostały z tamtego roku.
mag027
Stażysta
Posty: 74
Od: 25 sie 2017, 9:55

Napisano: 31 lip 2018, 14:25

a jak ze zmianami?tzn ochrona danych osobowych RODO?
Richi
Praktykant
Posty: 8
Od: 08 paź 2017, 9:56

Napisano: 31 lip 2018, 15:13

Ja mam swój
W N I O S E K
o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym
dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy...
1. Dane wnioskodawcy:
(rodzice ucznialub pełnoletni uczeń)
Imię i nazwisko.........
Miejsce zamieszkania ...
PESEL.............
Telefon kontaktowy ….
2. Dane ucznia:
Imię i nazwisko.....
PESEL......
Adres zamieszkania......
Wiek ucznia w latach:………..
3. Czy uczeń jest pełnoletni? □tak □nie
4. Informacja o szkole ucznia
Nazwa szkoły..............
(w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej) □Technikum □LO,LOU,LP □Zas. Szkoła Zawodowa
Klasa/rok nauki............
Adres szkoły............
5.Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(włącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o stypendium):
Lp Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa
(to w formie tabeli)
6. Wnioskowana forma pomocy społecznej:
□ pokrycie kosztów udziału w wycieczkach oraz w zajęciach edukacyjnych (w tym w zajęciach wyrównawczych, kursach językowych, informatycznych, zajęciach artystycznych)
□ zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, częściowe pokrycie
kosztów wyjazdu na „zieloną szkołę”, zakup niezbędnego wyposażenia ucznia np. plecaka,
□ zakup sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe
□ pokrycie kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji miejskiej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
7. Sytuacja społeczna w rodzinie ucznia:
□bezrobocie
□niepełnosprawność
□wielodzietność
□alkoholizm
□ rodzina niepełna
□inna, szczególna sytuacja,
jaka?................
Informacja dodatkowa, niezbędna do przekazania środków finansowych (właściwe zaznaczyć znakiem „x”)
□ Proszę o przekazanie pieniędzy z tytułu stypendium szkolnego na konto osobiste
Imię i nazwisko właściciela konta..........
numer konta
□Nie posiadam konta osobistego.
Źródła dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
(do wniosku należy dołączyć zaświadczenia/oświadczenia o dochodach rodziny np. zaświadczenie/oświadczenie
o zarobkach netto, decyzje/odcinek/oświadczenie o wysokości renty lub emerytury , zaświadczenie/oświadczenie
o pobieranych świadczeniach z GOPS, zaświadczenie/oświadczenie o pobieranych alimentach, zaświadczenie/nakaz płatniczy/oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym oraz zaświadczenie/oświadczenie o dochodach z prowadzenia działalności gospodarczej)
OŚWIADCZENIA
 
1) Dane przedstawione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2) Dołączone do wniosku oświadczenia albo zaświadczenia dokumentują wszystkie dochody uzyskane
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz, że moja rodzina pozostająca ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie uzyskała żadnych innych dochodów.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej rodziny
w celach związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926
ze zm.)
4) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
5) Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy ..... o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
6) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ..... i zobowiązuję się
do przestrzegania jego postanowień.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
miejscowość , dnia ....... r.  (czytelny podpis wnioskodawcy)

 
 
gabrielazosip
Stażysta
Posty: 58
Od: 15 maja 2018, 13:01

Napisano: 31 lip 2018, 15:17

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ... w ....
z siedzibą w ... adres ..., NIP: .. REGON: ..., e-mail: ... Tel: ...
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora e-mail: ...

3. Pani/Pana dane osobowe……………………………./imię i nazwisko/
oraz dane osobowe dziecka/dzieci ………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/ będącego pod Pani/Pana władzą rodzicielską lub opieką prawną

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e wskazanego wyżej Rozporządzenia 2016/679, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikającej z przepisów prawa a w szczególności z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i uchwała Rady Gminy
z dnia ... w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ....
4.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w ...
6.Posiada Pani/Pan posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do udzielonych przez Panią/Pana danych osobowych w celu wskazanym wyżej, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie udzielonych danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2016/679

Data i czytelny podpis .....................
gabrielazosip
Stażysta
Posty: 58
Od: 15 maja 2018, 13:01

Napisano: 02 sie 2018, 9:20

Richi pisze:a jak ze zmianami?tzn ochrona danych osobowych RODO?

Pytałam kierownika, mówi, że działamy tylko w oparciu o ustawę. Także już sama nie wiem, co robić w związku z RODO. Czekam na prawniczkę i będę to z nią konsultować.
mag027
Stażysta
Posty: 74
Od: 25 sie 2017, 9:55

Napisano: 03 sie 2018, 13:28

gabrielazosip pisze:RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ... w ....
z siedzibą w ... adres ..., NIP: .. REGON: ..., e-mail: ... Tel: ...
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora e-mail: ...

3. Pani/Pana dane osobowe……………………………./imię i nazwisko/
oraz dane osobowe dziecka/dzieci ………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/ będącego pod Pani/Pana władzą rodzicielską lub opieką prawną

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e wskazanego wyżej Rozporządzenia 2016/679, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikającej z przepisów prawa a w szczególności z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i uchwała Rady Gminy
z dnia ... w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ....
4.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w ...
6.Posiada Pani/Pan posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do udzielonych przez Panią/Pana danych osobowych w celu wskazanym wyżej, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie udzielonych danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2016/679

Data i czytelny podpis .....................


A nie powinno obejmować również innych członków rodziny, którzy są wpisani we wniosku?
apropo
Praktykant
Posty: 2
Od: 23 lut 2018, 12:04


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]