Odpłatność za pobyt ojca w DPS

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 22 ]

Moderator: heiland

Napisano: 14 sty 2019, 9:58

Witam,
pierwszy raz w mojej "karierze" mam taki przypadek.
Pan Został umieszczony od 05.09.2018 r. w DPS. Dochodem jest obecnie zasiłek stały i pielęgnacyjny.
Ma dwójkę dzieci, z którymi nie utrzymuje od kilkunastu lat kontaktu, nie uczestniczył w ich wychowaniu, stosował przemoc, pił itp.
Przeprowadzono wywiad alimentacyjny u tych dzieci.
1) Syn ma żonę i trójkę dzieci. Miesięczny dochód to kwota 1057,00 zł. Nie zdeklarował żadnej pomocy.
2) Córka wróciła kilka lat temu z Angli, ma wybudowany nowy dom. Ma męża i dwóje dzieci. Ona nie pracuje utrzymuje się z 500 i rodzinnego. Mąż nie wyraził zgody na ujawnienie swoich dochodów.
Ale podała, że posiadają 100000 tysięcy oszczędności. Ale zawnioskowała w trakcie wywiadu o zwolnienie z jej odpłatności, ze względu na brak ojca w jej życiu.
Jak teraz policzyć jej odpłatność?
pr.socj
Praktykant
Posty: 16
Od: 29 sty 2018, 16:05
Zajmuję się: ps


Napisano: 17 sty 2019, 10:16

Są dwie sprawy:

1. Jak formalnie wyliczyć opłatę
2. Jak udzielić zwolnienia

ad 1. Pewnie wystarczy poprosić US o PIT - to pokaże dochód
ad 2. JEst tu przypadek wyrodnego rodzica. Ważne, żeby strona przedstawiła jakieś dowody (zeznania swoje, rodziny, brata, sąsiadów; jakiekolwiek dokumenty, wyrok rozwodowy, cokolwiek). Art 64 zawiera katalog otwarty, i oczywiście takie zaburzenie rodzinne jest wystarczającym powodem zwolnienia. Dalej wkleję orzeczenia, których jest masa. Podobne opinie mają Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka (prowadzą takie sprawy, przystępują do postępowań przed sądami adminsitracyjnymi, monitorują organy, SKO etc).
Toczą się prace nad modyfikacją ups - zmiany w art 64 i 64a mają dawać jeszcze więcej argumentów ofiarom złych rodziców.

A więc można - zgodnie z prawem, orzecznictwem, opiniami RPO i RPD - zachować się przyzwoicie.
Nie wiem, ile orzeczeń mi się zmieści, bo jestjakiś limit długości, w razie czego zrobię w dalszym poście:

Wyrok II SA/Łd 1313/13 WSA w Łodzi z dnia 27.03.2014:
W warunkach niniejszej sprawy odstąpił od przeprowadzenia tak opisanego postępowania, dodatkowo zupełnie nie pochylił się nad argumentami strony związanymi z jej relacją z ojcem, które również powinien być poddać analizie. Ograniczył się natomiast do stwierdzenia, iż stosunek emocjonalny skarżącej wpływa na jej ocenę, iż sytuacja w jakiej aktualnie znajduje się jest szczególna i zasługująca na uwzględnienie. Zdaniem sądu, właśnie z uwagi na tę trudną relację rodzinną, organ powinien był pochylić się nad problemem i dokonać rzetelnej analizy całokształtu sprawy, tak by podjęte rozstrzygniecie nie budziło wątpliwości. Takie bowiem istotne wątpliwości, mające wpływ na wynik sprawy, budzi obecnie.Wyrok WSA w Szczecinie, II SA/Sz 66/14 z dnia 15.05.2014:
W orzecznictwie przyjmuje się, że fakultatywność orzeczenia o zwolnieniu z odpłatności zależna jest od sytuacji materialnej i rodzinnej osób [podkreślenie moje – A.W.] zobowiązanych do opłat.”

Wyrok WSA w Łodzi, II SA/Łd 467/14 – z dnia 26.08.2014:
Oderwanie obowiązku ponoszenia owych opłat zarówno od elementów stanowiących o potrzebie wzajemnego wspierania się członków rodziny, jak i od świadczeń alimentacyjnych sprawia, że obowiązek ten może obciążać osoby, które tylko formalnie wypełniają dyspozycję art. 61 ust. 2 pkt 2) u.p.s., a z pensjonariuszem DPS nic ich nie łączy, w szczególności brak jest jakichkolwiek więzi społecznych uzasadniających potrzebę przyczyniania się do zaspokajania potrzeb umieszczonego w DPS. Automatyczne włączenie wszystkich takich osób do grona ponoszących odpowiedzialność finansową za pobyt w DPS i uzależnienie tej odpowiedzialności wyłącznie od wysokości uzyskiwanych dochodów, w niektórych sytuacjach byłoby niemożliwe do pogodzenia z dyrektywami demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji R.P.).” Zdaniem Sądu, nakładanie opłat na osobę, w wypadku której brak jest więzi społecznych z pensjonariuszem, jest sprzeczne po prostu z fundamentalnymi prawami, gwarantowanymi nam przez Konstytucję R.P.
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 17 sty 2019, 10:17

CIĄG DALSZY ORZECZEŃ
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 1436/14 z dnia 26.01.2016:
Okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, czy majątkowej, mogą stanowić podstawę do wydania przez organ administracji rozstrzygnięcia o zwolnieniu z obowiązku ponoszenia w całości lub w części ustalonej opłaty na podstawie art. 64 ustawy o pomocy społecznej.

Wyrok WSA w Łodzi II SA/Łd 366/16 z dnia 29.09.2016:
To winno skłonić do takiej interpretacji art. 64 u.p.s., która pozwala na uwzględnienie przy badaniu zasadności zwolnienia z opłat za pobyt osoby spokrewnionej w dps również takich okoliczności niezwiązanych z sytuacją materialną, jak przyczyna braku relacji rodzinnych między osobami związanymi pokrewieństwem”

Wyrok WSA w Olsztynie, II SA/Ol 1200/16 z dnia 22.11.2016:
Stwierdzić jednak należy, że zawarte w art. 64 u.p.s. wyszczególnienie okoliczności mogących skutkować zmniejszeniem opłaty lub nawet zwolnieniem od jej ponoszenia, nie jest katalogiem zamkniętym. …O słuszności powyższego stwierdzenia przekonuje to, że ustawodawca wymieniając okoliczności mogące skutkować zwolnieniem z opłaty posłużył się zwrotem "w szczególności".

I SA/Wa 1571/16 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.11.2016:
W rozpoznawanej sprawie nie mamy wprawdzie do czynienia z sytuacją opisaną w cytowanym art. 64a ustawy o pomocy społecznej, ale – w ocenie sądu - z sytuacją o podobnym znaczeniu i ciężarze gatunkowym. To winno skłonić do takiej interpretacji art. 64 powołanej ustawy, która pozwala na uwzględnienie przy badaniu zasadności zwolnienia z opłat za pobyt osoby spokrewnionej w domu pomocy społecznej również takich okoliczności niezwiązanych z sytuacją materialną, jak przyczyna braku relacji rodzinnych między osobami związanymi pokrewieństwem.

I SA/Wa 665/17 WSA Warszawa 17.08.17.
Zgodnie z art. 64a u.p.s. "Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona." Nie jest więc tak, jak twierdzi organ, że faktyczne stosunki rodzinne pozostają bez znaczenia dla zwolnienia z opłaty, a liczy się jedynie pokrewieństwo. Jeśli zważymy, że powody do zwolnienia z opłaty wymienione w art. 64 u.p.s. zostały wskazane jedynie przykładowo ("w szczególności"), a pozbawienie władzy rodzicielskiej prowadzi wprost do zwolnienia, to powody, na które wskazują skarżący (postawa ojca wobec nich oraz brak wsparcia finansowego) mogą być brane pod uwagę przy wydawaniu uznaniowej decyzji w kwestii zwolnienia z opłaty.


II SA/Łd 256/17 - Wyrok WSA w Łodzi, 30.08.2017:
Trafnie SKO wyjaśnia, że podnoszone przez skarżącego okoliczności dotyczące braku więzi, niewywiązywania się w przeszłości z obowiązków rodzicielskich przez ojca skarżącego czy też ponoszenie przez skarżącego kosztów utrzymania dziadków nie mają znaczenia przy ustalaniu odpłatności za pobyt w dps. Natomiast w ocenie sądu są to okoliczności, które organ winien rozważyć przy rozpatrywaniu wniosku w trybie art. 64 u.p.s. o zwolnienie z ponoszenia opłat. Przepis ten bowiem wskazując na możliwość zwolnienia osób zobligowanych do partycypowania w powyższych kosztach wymienia jedynie przykładowo okoliczności, jakie organ winien w takiej sytuacji rozważyć. W ocenie sądu podnoszone przez skarżącego okoliczności dotyczące zachowania ojca wobec rodziny skarżącego stanowią szczególne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę wniosku o zwolnienie od opłaty.
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 17 sty 2019, 10:18

OSTATNI FRAGMENT ORZECZEŃ

II SA/Sz 892/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 26.10.2017:
Ustawodawca w art. 64 ustawy wymienia jedynie przykładowo sytuacje uprawniające do zwolnień. Nie muszą to być więc przesłanki wymienione w tym przepisie, ale także inne uzasadnione okoliczności. W wyroku z dnia 23 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Wa 1571/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że oprócz okoliczności dotyczących sytuacji materialnej zobowiązanego, powodem zwolnienia z opłat mogą być kwestie związane z relacjami panującymi w rodzinie, przyczyna powodująca brak relacji rodzinnych między osobami związanymi pokrewieństwem

II SA/Łd 114/18 - Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13.03.2018:
Ponadto, merytorycznie odnosząc się do istoty sprawy organom zarzucić należy naruszenie art. 64 u.p.s. poprzez pominięcie wszystkich okoliczności podnoszonych przez skarżącą w toku postępowania. Niewątpliwie, okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, majątkowej czy wzajemnej relacji skarżącej z babcią nie mogą mieć znaczenia dla ustalenia obowiązku ponoszenia opłaty przez zobowiązaną. Mogą natomiast stanowić podstawę do wydania przez organ decyzji o zwolnieniu z ponoszenia w całości lub w części ustalonej opłaty na podstawie art. 64 u.p.s. Rację należy przyznać skarżącej, że użyty w art. 64 u.p.s. zwrot "w szczególności" oznacza, że określona w tym przepisie lista przesłanek uzasadniających zwolnienie z ponoszenia ustalonej opłaty jest listą przykładową. W tej sytuacji również inne usprawiedliwione okoliczności mogą spowodować uwzględnienie wniosku o zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty.

II SA/Łd 113/18 - Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13.03.2018:
Odnosząc się do pozostałych zarzutów skargi wyjaśnić wypada, iż okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, majątkowej czy wzajemnej relacji skarżącej z babcią nie mogą mieć znaczenia dla ustalenia obowiązku ponoszenia opłaty przez zobowiązaną. Mogą natomiast stanowić podstawę do wydania przez organ decyzji o zwolnieniu z ponoszenia w całości lub w części ustalonej opłaty na podstawie art. 64 u.p.s.

II SA/Go 203/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26.04.2018:
W ocenie sądu organy obu instancji nie zrealizowały tego prawidłowo, a praktycznie w ogóle nie zrealizowały. Nie przeczy temu wnioskowi wzgląd na uznaniowy charakter decyzji. Uznanie administracyjne, co należy do kanonu stosowanie tej instytucji, opiera się bowiem na prawidłowo i wyczerpująco ustalonym stanie faktycznym i indywidulanym odniesieniu się do okoliczności sprawy. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 64 ustawy o pomocy społecznej, wydanie rozstrzygnięcia na podstawie tych przepisów powinno być zatem poprzedzone wyjaśnieniem okoliczności sprawy w zakresie sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawcy w odniesieni do przesłanek wymienionych w przepisach art. 64 oraz ich analizą z zachowaniem wymogów proceduralnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Organ powinien zatem szczegółowo rozważyć i uzasadnić kwestię istnienia bądź nie istnienia w konkretnej sprawie szczególnych okoliczności uzasadniających skorzystanie z możliwości całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszonych opłat.
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 16 kwie 2019, 15:40

Wszystko ładnie opisane. Szkoda tylko, że nie zmienią w końcu przepisów, żeby to było jasne. Mam ten sam problem, ale niestety Ośrodka Pomocy Społecznej nie obchodzą moje więzi rodzinne tylko czy przekoczę daną kwotę. Dla wielu osób to wielki stres a co dopiero wchodzić na drogę sądową i wyciągać brudy. Do tego oprócz stresu jeszcze adwokata trzeba opłacić, a tani nie jest. Czekam i modlę się, żeby w końcu wzięli się za te przepisy.
Zarejestrowana
Praktykant
Posty: 9
Od: 16 kwie 2019, 15:21
Zajmuję się: Fa

Napisano: 16 kwie 2019, 22:02

Na jakąś bardzo dużą zmianę przepisów to proszę nie liczyć - Ministerstwo robi wszystko, aby zmiany w regulacjach dotyczących zwolnień były pozorne (choć oczywiście nawet tak drobne zmiany stanowią istotny argument na rzecz tego, jak organ ma interpretować prawo - projekt noweli ups jest w ostatnich już uzgodnieniach). Jednak linia orzecznicza w tych kwestiach jest w zasadzie jednoznaczna - należy więc sformułować maksymalnie mocny wniosek o zwolnienie. Organ ma obowiązek odnieść się do argumentów strony, stosować interpretacją korzystną (art 7a kpa), rozstrzygać wątpliwości w stanie faktycznym na korzyść strony. KPA nakłada pewne obowiązki na organ - i jeśli organ ich nie wypełni to jest podstawa do zarzutów.
Można też szukać ratunku u Rzecznika Praw Obywatelskich - wielokrotnie wypowiadał się w tych kwestiach, są też opinie Rzecznika Praw Dziecka. RPO może wkraczać na etapie walki przed sądem administracyjnym. Być może wsparcia (choćby porady) można szukać u np. Federacji Socjalnych - tam są ludzie, którzy rozumieją, jak straszną krzywdę wyrządzają ofiarom owe urzędy (powołane teoretycznie po to, aby chronić najsłabszych...). W każdym razie nie jest tak, że sprawa jest przegrana z góry.
Pozdrawiam
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 14 maja 2019, 8:50

Witam,
A jak to jest jeśli od jakiegoś czasu nie gospodarujemy już z mężem i postanowiliśmy się rozwieść. Jakie zarobki Dps będzie brał pod uwagę? Na rozwód mogę czekać rok i dłużej.
Zarejestrowana
Praktykant
Posty: 9
Od: 16 kwie 2019, 15:21
Zajmuję się: Fa

Napisano: 17 maja 2019, 16:42

Rozwód nie ma nic do rzeczy. Zgodnie z definicją rodziny w ups, rodzina to osoby wspólnie gospodarujące. Mąż nie jest rodziną jeśli mieszka oddzielnie, a czwórka studentów wspólnie gospodarujących jest rodziną. Tak więc jeśli Państwo nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa, to nie jestescie rodziną w rozumieniu u.p.s. (rozwód jest jedynie jakimś argumentem uprawdopodobniającym, ale nie jest to konieczne)
pozdrawiam
obserwator
Stażysta
Posty: 77
Od: 03 cze 2018, 21:36
Zajmuję się: nauka

Napisano: 17 maja 2019, 21:25

Bardzo pomocna informacja. Dziękuję.
Zarejestrowana
Praktykant
Posty: 9
Od: 16 kwie 2019, 15:21
Zajmuję się: Fa

Napisano: 27 wrz 2019, 19:39

Pojawiło się światełko w tunelu, nowe przepisy w ustawie, dlatego prosze o interpretacje;
Art. 64a. Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.

Proszę o informację, czy chodzi o małoletnie rodzeństwo lub rodzica osoby znajdującej się w DPS, czy osoby zobowiazanej do zapłaty?

I jeśli do tej pory nie płaciłam za pobyt ojca w DPS, Ale mam orzeczenie sądu o przemoc to czy mogę złożyć wniosek o zwolnienie mnie z obowiązku osoby zobowiazanej do zapłaty? Nieukrywam, że wywiady środowiskowe są dla mnie powrotem do koszmaru z dzieciństwa.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zarejestrowana
Praktykant
Posty: 9
Od: 16 kwie 2019, 15:21
Zajmuję się: Fa


  
Strona 1 z 3    [ Posty: 22 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny