jak powinno wyglądać postanowienie -wzór

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 20 ]

Moderator: heiland

Napisano: 11 paź 2019, 9:02

My właśnie wydawaliśmy że rodzina nie korzysta ale dla uczelni to mało i wszyscy wracają z konkretnym wzorem podania więc wydajemy postanowienia
pracownik ops
athena83
Stażysta
Posty: 113
Od: 24 sie 2007, 16:37
Zajmuję się:
Lokalizacja: Grójec, Polska


Napisano: 11 paź 2019, 9:43

Jeżeli wydajecie takie postanowienie to bardzo prosimy o wzór takiego postanowienia.
marcelka
Stażysta
Posty: 67
Od: 16 mar 2017, 12:21
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 11 paź 2019, 12:23

Ten z Łopieki pisze:
10 paź 2019, 15:12
Z tym wyrokiem przestrzeliłeś, bo tu nie chodzi o cyt.: „potwierdzenie lub – jak się wydaje – o zaprzeczenie” określonych faktów”. Student chce konkretnie zaświadczenie o swojej sytuacji. Ale zgodzę się tym, że jeżeli student nie korzysta z pomocy społecznej, to OPS powinien wydać zaświadczenie właśnie takiej treści, że student nie korzysta z pomocy i ośrodek nie zna jego sytuacji. Natomiast jeżeli student się z tym nie zgadza, to dopiero wtedy organ musi mu odmówić postanowieniem, bo na podstawie prowadzonej przez siebie ewidencji, nie może wydać zaświadczenia potwierdzającego sytuację studenta.

Poza tym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z późn. zm.), nie jest nigdzie napisane, że ośrodek wydaje/ma wydać/musi wydać/zobowiązany jest wydać studentowi zaświadczenie określonej treści! Art. 88 ust. 4 tejże ustawy mówi jedynie o tym, że Rektor albo komisja odmawia stypendium, jeżeli student nie dołączy do wniosku o stypendium zaświadczenia z OPS o swojej sytuacji. Nie ma żadnych innych uregulowań prawnych odnośnie do tych zaświadczeń. A więc jeżeli żaden przepis szczególny na to nie wskazuje, to nadal obowiązują nas przepisy ogólne w sprawie wydawania zaświadczeń, czyli art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z późn zm.).
I to mnie przekonuje. Dziękuje za rzeczowe argumenty. Pozdrawiam serdecznie.
Z poważaniem
thorgal70
Praktykant
Posty: 30
Od: 16 lis 2016, 13:39
Zajmuję się: PS/FA

Napisano: 12 paź 2019, 19:22

Wystosowanie odpowiedzi dla wnioskodawcy w sprawie wydania zaświadczenia - niezależnie od zawartej we wniosku treści - musi nastąpić. Jest to wszczęcie postępowania, choć jego forma jest uproszczoną w stosunku do postępowania ogólnego (jurysdykcyjnego), gdyż nie orzeka w sprawie. I teraz powstaje kwestia, jaką zastosować formę odpowiedzi - czy zaświadczenia, czy postanowienia. To zależy od treści wniosku. Jeśli osoba nie korzystająca ze świadczeń OPS zawnioskuje, aby wydać jej zaświadczenie o nie korzystaniu z pomocy tegoż organu, to sprawa jest oczywista. Podobnie jak wówczas, kiedy osoba korzystająca ze świadczeń OPS zażąda pisemnego potwierdzenia form, wysokości i okresów uzyskiwanego przez nią wsparcia finansowego. Natomiast jeśli osoba nie korzystająca z OPS zawnioskuje o wydanie dokumentu, o którym jest mowa, w treści którego będzie wymagała zawarcia danych dotyczących jej poziomu dochodowego czy majątkowego, to wówczas odmowa jego wydania następuje w formie postanowienia. Organ może jak najbardziej wydać taki akt administracyjny, bowiem w żadnym wypadku nie ma obowiązku ustalania faktów, którymi nie dysponuje (nie ma ich w swoich rejestrach, ewidencji) - co wynika wprost z art. 218 k.p.a. W tym wypadku ustawodawca unormował tą kwestię w formie postanowienia, bowiem daje ono stronie możliwość odwołania się od podjętej przez organ decyzji o niesprostaniu jej żądaniom.
pomocnik
Stażysta
Posty: 107
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 18 paź 2019, 8:06

…...................... 14.10.2019
POSTANOWINIE nr M-GOPS...................2019

Na podstawie art. 123-126, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. Z 2018 poz. 2096 ze zm. /oraz zarządzeniem Nr 8/2007 Burmistrza Miasta …....................... z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika M-GOPS w ….............................. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należącej do właściwości gminy.

ORZEKAM

Odmówić wydania zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny Pani …........... (pesel …............), zam....................... za względu na brak informacji o rodzinie w ewidencji, rejestrach bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu OPS.

UZASADNIENIE

Pani ….... dnia …................ zwróciła się do tut. OPS z prośbą o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

Zaświadczenie ma być przedłożone w …....................................

Art. 217 § 2 KPA Zaświadczenie wydaje się jeśli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiegająca się o zaświadczenie za względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Art. 217 § 3 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Art. 218 § 1 W przypadku, o którym mowa w art. 217 § 2 pkt. 2 , organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikającego z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Art. 218 § 2 Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Art. 219 Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postępowania, na które służy zażalenie.


Wyrok NSA z dnia 09.02.2018 r. I OSK 813/16: „(...)Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany.(...)”,(...)”Możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego nie może być rozumiana jako "tworzenie" na etapie postępowania o wydanie zaświadczenia podstawy do wystawienia zaświadczenia. Niedopuszczalne jest zatem kompletowanie w tym postępowaniu materiału dowodowego, mającego służyć wydaniu zaświadczenia określonej treści.(...)”

Wyrok NSA z dnia 04.10.2017 r. I OSK 590/17: „(...) w sytuacji, gdy organ nie posiada w prowadzonych rejestrach danych, które mogłyby stanowić podstawę wydania zaświadczenia stosownie do żądania wnioskodawcy, oczywistym jest, że nie może wydać zaświadczenie innej treści.(...)”

W związku z powyższym zasadne jest wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

POUCZENIE

Od powyższego postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …..................... za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …..................w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa
AD1988
Stażysta
Posty: 161
Od: 02 sty 2019, 8:55
Zajmuję się: PS, KDR,

Napisano: 18 paź 2019, 8:08

My wystawiamy coś takiego :) mam nadzieje że komuś pomoże :)
AD1988
Stażysta
Posty: 161
Od: 02 sty 2019, 8:55
Zajmuję się: PS, KDR,

Napisano: 21 paź 2019, 17:15

W tym wypadku pomiędzy postawą prawną a rozstrzygnięciem należy użyć zwrotu „postanawiam“ (który stosowany jest także w decyzji), a nie „orzekam“. Orzeczenie to nazwa nadrzędna dla wyroków, postanowień i zarządzeń sądów.
pomocnik
Stażysta
Posty: 107
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 21 paź 2019, 17:45

To też już drobny szczególik, ale w postanowieniu (w pouczeniu) powinno widnieć, iż przysługuje zażalenie do SKO, nie odwołanie. Reszta (sposób, termin) jest w porządku :)
SocialBydAider
Praktykant
Posty: 5
Od: 20 gru 2018, 17:58
Zajmuję się: Realozacja Świadczeń

Napisano: 21 paź 2019, 18:58

Fakt - na postanowienie przysługuje stronie złożenie zażalenia, w przypadku decyzji - złożenie odwołania (nie doczytałem tego wzoru).
pomocnik
Stażysta
Posty: 107
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 22 paź 2019, 9:05

dzięki za spostrzeżenia, pomyłki już poprawione :)
AD1988
Stażysta
Posty: 161
Od: 02 sty 2019, 8:55
Zajmuję się: PS, KDR,


  
Strona 2 z 2    [ Posty: 20 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny