ŚP, OPS, SKO, WSA, domaganie się odsetek od OPS

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 14 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 23 paź 2020, 14:11

Wnuczka składa wniosek w czerwcu 2019 o ŚP nad dziadkiem,
w lipcu 2019 odmawiam , SKO uchyla w sierpniu 2019 i daje do ponownego,
ponownie odmawiam we wrześniu 2019 ,
SKO utrzymuje w mocy moją decyzję w październiku 2019, wnuczka składa skargę do WSA,
WSA uchyla moją tę drugą decyzję tę z września 2019 i decyzję SKO tę z października 2019,
Wydałam decyzję przyznająca ŚP ale od września 2019 bo tak napisało WSA, nie dałam od daty wniosku. ( Nasz pierwszy taki przypadek w historii OPS )
Wnuczka napisała do nas o wypłatę ŚP jeszcze za okres od czerwca 2019 do sierpnia 2019 i o odsetki od nas, bo niby nie zrealizowaliśmy wyroku WSA.
Wydałam decyzję na ŚP za ten czas ( czerwiec - sierpień ) i ma wypłacone.
Wysłała ponowne pismo, że jej nie wpłynęły odsetki od nas na jej konto, daje 14 dni a jak nie to wystąpi do NIK-u o roszczenie i podaje art. 481 par. 2 kodeksu cywilnego.
Co trzeba dalej zrobić, jakieś pismo, czy wypłacić, przecież ustawa o świadczeniach rodzinnych nie przewiduje od nas odsetek dla wnuczki.
jada
Stażysta
Posty: 128
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA


Napisano: 23 paź 2020, 15:01

A dlaczego przyznałaś na okres VI-VIII skoro WSA kazało przyznać od września?
~o~
Podinspektor
Posty: 1931
Od: 08 mar 2017, 13:24
Zajmuję się: ŚR

Napisano: 23 paź 2020, 15:12

po przeanalizowaniu uznałam, że pierwsza moja była odmowna a sko ją uchyliło do ponownego, to chyba tak jakby mojej nie było a wsa uchyliło te drugie - moją odmowę i utrzymującą od sko, to w końcu nie ma zadnej decyzji, pozostaje sam wniosek i wyrok wsa, dlatego wyrównałam też za okres od VI - VIII
jada
Stażysta
Posty: 128
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 23 paź 2020, 17:04

ale nie wiem co z tymi odsetkami, co robić ?
jada
Stażysta
Posty: 128
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 23 paź 2020, 20:13

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odsetek z uwagi na brak podstawy prawnej
moprek
Praktykant
Posty: 16
Od: 31 sie 2018, 9:02
Zajmuję się: ŚR/FA

Napisano: 24 paź 2020, 11:41

mogę prosić o wzór,
czy musi być postanowieniem czy może być odpowiedź pismem
jada
Stażysta
Posty: 128
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 24 paź 2020, 17:50

Niestety nie mam wzoru. Art.61a kpa - postanowienie. Wyszukaj sobie w internecie przesłanek odmowy wszczęcia i na tej podstawie zrobisz uzasadnienie. Możesz mi podesłać to sprawdzę
moprek
Praktykant
Posty: 16
Od: 31 sie 2018, 9:02
Zajmuję się: ŚR/FA

Napisano: 25 paź 2020, 16:10

Pani....
POSTANOWIENIE Nr . . . 2020

Na podstawie art. 61a i art. 124, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Rozdziału 6 Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 111. z późn. zm.) Zarządzenia Wójta Gminy w Nr. .... z dnia 14.05.2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS-u do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w związku z wnioskiem Pani J...... z dnia 2 października 2020r. w sprawie ustalenia i wypłaty na jej rzecz ustawowych odsetek za opóźnienie.

Postanawiam

Odmówić wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty ustawowych odsetek za opóźnienie z uwagi na brak podstawy prawnej do rozpatrzenia wniosku w trybie administracyjnym.
jada
Stażysta
Posty: 128
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 25 paź 2020, 16:17

U z a s a d n i e n i e

Decyzją nr .....SZO.9.2018/2019 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ............ przyznał Pani J...... prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 01 kwietnia 2019r. do 31 października 2019r.
W dniu 10 września 2019r. do tut. GOPS-u wpłynął wniosek Pani J............
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dziadkiem S............
Decyzją Nr 4702.ŚP.......2018/2019 z dnia 2019. Kierownik GOPS-u odmówił Pani J............. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Pani J........... w dniu 01 października 2019r. złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .......... od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ............ Nr 4702.ŚP......2018/2019 z dnia 2019.09.12r.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w .......... decyzją z dnia 2019. Nr SKO – ŚR – 4184/............./2019 orzekło w przedmiocie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:
• uchylić w całości decyzję Kierownika GOPS-u Nr 4702.ŚP.......2018/2019 z dnia 12.12.2019r.
• przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
Po ponownym rozpatrzeniu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał decyzję Nr 4702.ŚP........2019/2020 z dnia 2019.11.25 odmawiającą przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
W/w złożyła od tej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............, które utrzymało w mocy decyzję Kierownika GOPS-u.
Decyzja SKO z dnia 2020. Nr SKO-ŚR-4184/........../2019
Pani J............ na te decyzję złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..................
Wojewódzki Sąd Administracyjny w ............. wyrokiem z dnia 07......2020r. Sygnatura akt /20 uchylił zaskarżoną decyzję SKO i decyzję wydaną przez Kierownika GOPS.
Kierownik GOPS wydał decyzje przyznającą Pani J........... świadczenie pielęgnacyjne od 01 września 2019r. do: na stałe.
( Decyzje: Nr 4702.ŚP............2019/2020 z dnia 2020.09.21 przyznająca świadczenie pielęgnacyjne na okres od 01 listopada 2019r. do: na stałe i Nr 4703.ŚP.....2019/2020 z dnia 2020.10.08 przyznająca świadczenie pielęgnacyjne na okres od 01 września 2019r. do 31 października 2019r. )
jada
Stażysta
Posty: 128
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 25 paź 2020, 16:19

Na powyższe decyzje Pani J.......... w dniu ...... października 2020r. złożyła do tut. GOPS-u wniosek o ustalenie i wypłatę przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ............ na jej rzecz ustawowych odsetek za opóźnienie.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może w tym zakresie podjąć decyzji administracyjnej, gdyż w przepisach prawa – ustawy o świadczeniach rodzinnych - brak jest podstawy prawnej do rozpatrzenia wniosku w trybie administracyjnym. Przepisy prawne Rozdziału 6 Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 111. z późn. zm.) nie uwzględniają wypłaty i naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie na rzecz wnioskodawcy. Wydana decyzja w tym zakresie przez GOPS byłaby z mocy prawa nieważna bo zostałaby wydana bez podstawy prawnej.
Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.) gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 września 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 141/14 (LEX nr 1510890) stwierdził, iż: „przesłanką do wydania postanowienia w trybie art. 61a § 1 k.p.a. jest zaistnienie "innych uzasadnionych przyczyn" uniemożliwiających wszczęcie postępowania. Należy przez nie rozumieć takie sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania; przykładowo, gdy w tej samej sprawie postępowanie administracyjne już się toczy albo w sprawie takiej zapadło już rozstrzygniecie lub, gdy w przepisach prawa brak jest podstawy materialno-prawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym. Skoro jednak na skutek odmowy wszczęcia postępowania organ nie prowadzi postępowania administracyjnego i nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty, to należy przyjąć, iż w postanowieniu wydanym w trybie art, 61a § 1 k.p.a. organ nie może formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania. Instytucja odmowy wszczęcia postępowania kończy się aktem formalnym, a nie merytorycznym.”
Zgodnie z art. 61a § 1 k.p.a. gdy żądanie, o którym mowa w art. 61 (wszczęcia postępowania), zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Jak wskazał WSA w wyroku z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn.. akt: II SA/Kr 509/13) przesłanką do wydania postanowienia w trybie art. 61a § 1 k.p.a. jest zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania. Przyczyny te nie zostały w ustawie skonkretyzowane. Należy przez nie rozumieć
takie sytuacje, które w sposób oczywisty, jednoznaczny, przy pierwszym zestawieniu stanu faktycznego (zakresu żądania zawartego we wniosku) i obowiązującego
stanu prawnego stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania, tj. gdy np. w tej samej sprawie postępowanie administracyjne już się toczy (litis pendentis) albo w sprawie takiej zapadło już rozstrzygnięcie (res iudicata) lub, gdy w przepisach prawa brak jest podstawy materialno-prawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnoprawnym.
Organ nie może zatem zrealizować żądania strony wyrażonego w piśmie z dnia ....... października 2020 r. w zakresie ustalenia i wypłaty ustawowych odsetek za opóźnienie ze względu na brak podstawy prawnej do rozpatrzenia wniosku w trybie administracyjnym.
Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.
jada
Stażysta
Posty: 128
Od: 01 wrz 2017, 19:23
Zajmuję się: PS/ŚW/FA


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 14 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x