Zasiłek szkolny - wzór decyzji przyznającej

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 27 paź 2020, 9:17

Witam, zwracam się z ogromną prośbą o udostępnienie wzoru decyzji przyznającej zasiłek szkolny dla ucznia. Z racji tego, że pierwszy raz mam okazję przyznawać zasiłek szkolny, a ostatnia taka decyzja została wydana kilka lat temu w ośrodku w którym obecnie pracuję, nie mam dostępu do aktualnego wzoru.

Z góry dziękuję. :)
Klaudia_14789
Praktykant
Posty: 3
Od: 27 paź 2020, 9:11
Zajmuję się: Administracja oraz stypendia szkolne


Napisano: 03 lis 2020, 14:34

…………………………., 15.10.2020 r.

nr sprawy....2020

Pani
……………
(jako przedstawiciel osoby uprawnionej)

D E C Y Z J A
w sprawie przyznania zasiłku szkolnego


Na podstawie art. 104, art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 90e, art. 90m ust.2, i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), uchwały Rady Gminy …………… nr …………. z dnia ……………... w sprawie upoważnienia Kierownika............ ……………………..do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy………………….. oraz uchwały Rady Gminy ………………….. nr ……………………………………… roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy ………….., po rozpatrzeniu wniosku z dnia ………… 2020r. o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia złożonego przez Panią …………………….

POSTANAWIAM

1. przyznać zasiłek szkolny dla uczennicy …………………….. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w jednorazowej kwocie ……..,00 zł (słownie: ………… złotych 00/100)
2. zasiłek szkolny zostanie przekazany przelewem do dnia ………………... na wskazany przez wnioskodawcą rachunek bankowy

UZASADNIENIE

…………….. wnioskiem z dnia ……………. o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia wniosła o przyznanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym córki …………………, uczennicy w roku szkolnym 2020/2021 klasy………… szkoły…………………
Z zebranego materiału dowodowego wiadomo, że ojciec uczennicy – Pan ………………………… zmarł w dniu ………………………….
Niniejsza sytuacja losowa rodziny ucznia spowodowała, iż znalazła się ona w przejściowo trudnej sytuacji materialnej i dochodowej, mającej wpływa na edukację uczennicy……………………, a to uprawnia ……………….. do ubiegania się o zasiłek szkolny na ……………..
Na podstawie art. 90 e ustawy o systemie oświaty zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Można się o niego ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. Niewątpliwie śmierć rodzica należy zaliczyć do zdarzenia losowego – powodującego trudną sytuację materialną i dochodową całej rodziny. Wniosek o zasiłek szkolny został złożony w dniu ……………. zatem dwumiesięczny termin na złożenie wniosku został zachowany.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (5 x 124 zł = 620 zł).
W ocenie organu przyznającego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia, sytuacja zaistniała w rodzinie ………………… uzasadnia przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia w formie zasiłku szkolnego na …………………. – w świetle art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do ……………., w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika………………………..
Zgodnie z treścią art. 127a) kodeksu postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a.
Maja512
Stażysta
Posty: 101
Od: 29 maja 2018, 14:06
Zajmuję się: św

Napisano: 04 lis 2020, 10:39

Dziękuję! :D
Klaudia_14789
Praktykant
Posty: 3
Od: 27 paź 2020, 9:11
Zajmuję się: Administracja oraz stypendia szkolne


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x