Nowości w ustawie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 10 kwie 2021, 19:19

Witam wszystkich.
Powiedzcie mi proszę jakie zmiany do ustawy weszły z dniem 5.01 a jakie wchodzą w lipcu. Wiem ze nowe wnioski od lipca ,ale co zmienilo się już teraz.?
Z góry dziekuje
Gosia1979
Praktykant
Posty: 36
Od: 08 mar 2020, 23:51
Zajmuję się: DM


Napisano: 12 kwie 2021, 6:56

Od 5 stycznia:
- dodano art. 5 ust. 6 - Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć maksymalną normatywną powierzchnię, o której mowa w ust. 1, lub maksymalny dopuszczalny stopień przekroczenia normatywnej powierzchni, o którym mowa w ust. 5.
- dodano art. 7 ust 1e - Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1.
- art. 7a - 1. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu, potwierdzające następujące informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1) adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) wskazanie nazwy i adresu zarządcy domu albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
3) określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
4) informacje o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu,
5) informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego o:
a) sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie),
b) sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody),
c) instalacji gazu przewodowego,
d) łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc
– o ile informacji tych nie potwierdził zarządca domu we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane potwierdzenie zarządcy domu we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

art. 7b - W celu zweryfikowania informacji i danych zawartych w deklaracji, o której mowa w art. 7 ust. 1, gmina może przetwarzać dane osobowe i informacje dotyczące osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, pozyskane w toku innych postępowań prowadzonych przez gminę lub jej jednostki organizacyjne.

A także weszły dopłaty do czynszów i zmieniono przepisy do dodatku wstecz
Marek1992
Referent
Posty: 368
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 12 kwie 2021, 7:11

Od 1 lipca
- Art 2 ust1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;

- art 2 ust. 2. Dodatek mieszkaniowy:
1) przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;
2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w ust. 1.
3. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1) domu pomocy społecznej,
2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3) schronisku dla nieletnich,
4) zakładzie poprawczym,
5) zakładzie karnym,
6) szkole, w tym w szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Art 3 ust 1 - Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%,
2) wieloosobowym – 30%
– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6.

2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).
3. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
3a. Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
4. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
6. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Art. 4. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach, o których mowa w art. 2 ust. 3.
ła się ostateczna.
Marek1992
Referent
Posty: 368
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 12 kwie 2021, 14:39

a co z wydatkami za ostatni miesiąc?
Od 1.07 bierzemy pod uwagę miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czy miesiąc, w którym składany jest wniosek?
heroska
Praktykant
Posty: 28
Od: 05 lut 2020, 12:34
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 12 kwie 2021, 19:02

Dziękuje za inf.
Gosia1979
Praktykant
Posty: 36
Od: 08 mar 2020, 23:51
Zajmuję się: DM

Napisano: 14 kwie 2021, 7:53

oj widzę że ucięło mi wiadomość, od 1 lipca wiele się zmieni.
Marek1992
Referent
Posty: 368
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE

Napisano: 14 kwie 2021, 8:06

Tutaj wytłuszczonym tekstem macie zmiany od 1 lipca
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Marek1992
Referent
Posty: 368
Od: 14 lis 2019, 10:00
Zajmuję się: DM/DE


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x