Wstrzymanie czy cofnięcie decyzji? - Stypendia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
przeliczenie dochodów Skład rodziny od kiedy wliczać członka rodziny pismo z kuratorium o wkładach własnych Stypendia szkolne, zmiana kryterium dochodowego Wzór decyzji Wypłata zasiłku szkolnego

Napisano: 08 lut 2017, 8:38

Witam, wnioskodawca uzyskał dochód w m-cu grudniu 2016 r. Nie zgłosił tego faktu w m-cu styczniu 2017 r. lecz w lutym 2017 r., ponieważ był za granicą i nie miał możliwości. Wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe od m-ca stycznia 2017 r. Wydać decyzję przyznającą czy cofającą ?
Stypendia


Napisano: 08 lut 2017, 9:12

Zapomniałem dodać: wypłaty będą realizowane w m-cu czerwcu 2017 r. za okres od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r.
Stypendia

Napisano: 08 lut 2017, 10:25

Komentarz do art. 90o (dr Adam Balicki, dr hab. Magdalena Pyter, Jan Kokot 2016)

1. Istnieje realna możliwość, że w okresie pobierania przez ucznia świadczenia o charakterze socjalnym może nastąpić sytuacja ustania przyczyny, która uzasadniała przyznanie pomocy materialnej. Ustawa nakłada na rodziców ucznia, a w przypadku gdy uczeń jest pełnoletni na niego samego, obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu, tj. wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W przypadku kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami obowiązek powiadomienia odnośnego organu spoczywa na dyrektorze szkoły, gdy poweźmie on informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 4 wyraźnie wskazuje, że w przypadku ustania przyczyn, uzasadniających przyznanie uczniowie, pomocy materialnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek wstrzymać lub cofnąć świadczenie. Zarówno wstrzymanie, jak i cofnięcie świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku cofnięcia pomocy organ ustala wysokość należności, która podlega zwrotowi, oraz termin do dokonania zwrotu należności. Może także wydać postanowienie o odstąpieniu od żądania takiego zwrotu.

3. W przypadku gdy osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia stypendialnego nie wykona dobrowolnie ciążącego na niej obowiązku, należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
[email protected]


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x