wzór decyzji o nienaleznie pobranej zaliczce

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 13 paź 2008, 10:14

czy ma ktoś z wsa wzór decyzji o nienależnie pobranej zaliczce, w którym powołała bym się na art. 42 ustawy o FA??
~Oliwka


Napisano: 13 paź 2008, 10:23

X dnia 15 października 2008 r.
OPS 8184/.../2007


D E C Y Z J A Nr /B/2008
w sprawie: zaliczki alimentacyjnej
Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, 48 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 tekst jednolity z późn. zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy X nr X z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla X do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w powyższych sprawach po ponownym rozpatrzeniu sprawy Pani X, zam. X

p o s t a n a w i a m:

1. Uznać za świadczenie nienależnie pobrane część kwoty zaliczki alimentacyjnej otrzymanej na dziecko: X zgodnie z decyzją nr X z dnia 28 września 2007 r. w wys. miesięcznej 80,00 zł w okresie od 01.03.2008 do 30.09.2008 r.
2. Kwota nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej za okres od 01.03.2008 do 30.09.2008 r. w wysokości 560,00 zł, jako świadczenie nienależnie pobrane podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Kwota odsetek ustawowych na dzień wydania decyzji wynosi 18,80 zł (tj. 11,5%).
3. Łączna kwota świadczeń nienależnie pobranych wraz z obliczonymi na dzień wydania decyzji odsetkami wynosi 578,80 zł i należy ją wpłacić na konto X nr X w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Pozostała wysokość odsetek zostanie naliczona od dnia następującego po dniu wydania niniejszej decyzji do dnia całkowitej spłaty świadczeń nienależnie pobranych. O ich wysokości zostanie Pani poinformowana odrębnym pismem.
Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba przestała być uprawniona do świadczeń do dnia całkowitej spłaty świadczeń nienależnie pobranych.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej nienależnie pobrana zaliczka podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 w/w ustawy w związku z art. 30 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna podlega zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami.
Decyzją Nr X z dnia 26.09.2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w X zmienił Pani wysokość zaliczki alimentacyjnej począwszy od 01.03.2008 r. do dnia 30.09.2008 r. dla dziecka X. w związku z uzyskaniem w rodzinie nowego źródła dochodu zaliczka za w/w okres nie przysługiwała w wysokości po 250,00 zł, lecz w wys. po 170,00 zł miesięcznie.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w X w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za moim pośrednictwem.

Otrzymują:
1. Pani X
2. Główny księgowy
3. Komornik sądowy
4. a/a
~Ilona

Napisano: 13 paź 2008, 10:26

Wielkie dzięki
Ale czy wolno powoływać mi się na ustawę o zaliczce alimentacyjnej skoro obowiązywała ona do 30.09.08 r.
~Oliwka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x