Wzory Decyzji 500+

  
Strona 10 z 13    [ Posty: 121 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 08 sie 2017, 17:49

Poratujecie wzorami decyzji na nowy okres zasiłkowy -> przyznającej 500 + na pierwsze i kolejne ? A decyzja przyznająca na drugie i kolejne dziecko? Częściowa odmowa -> 18 latek ? Będę wdzięczna :D
Jooowka
Praktykant
Posty: 22
Od: 08 sie 2017, 17:40
Zajmuję się: ŚW/ZR/FA


Napisano: 10 sie 2017, 13:21

Jooowka pisze:Poratujecie wzorami decyzji na nowy okres zasiłkowy -> przyznającej 500 + na pierwsze i kolejne ? A decyzja przyznająca na drugie i kolejne dziecko? Częściowa odmowa -> 18 latek ? Będę wdzięczna :D
jak wyżej ;)
Ola9393
Stażysta
Posty: 145
Od: 08 maja 2017, 10:58
Zajmuję się: SW

Napisano: 11 sie 2017, 7:27

Decyzje na nowy okres są takie same jak na stary troszkę inna podstawa prawna, ponieważ jest inne rozporządzenie, dziennik ustaw się zmienił. Jak ktoś sobie życzy to może sobie pouczenie rozszerzyć.
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
Zajmuję się: SW
Lokalizacja: woj. Lubelskie

Napisano: 11 sie 2017, 10:05

Edysia185 pisze:Decyzje na nowy okres są takie same jak na stary troszkę inna podstawa prawna, ponieważ jest inne rozporządzenie, dziennik ustaw się zmienił. Jak ktoś sobie życzy to może sobie pouczenie rozszerzyć.
a jakie art. wpisujecie w podst?
karolina09
Starszy referent
Posty: 729
Od: 12 maja 2017, 7:44
Zajmuję się: SR, FA, SW

Napisano: 11 sie 2017, 12:13

Jaki dziennik ustaw i pozycje wpisujecie w decyzji na nowy okres z Ustawy o o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci? Czy pozostaje stary Dz.U. 2016 poz. 195?
marta1358
Praktykant
Posty: 12
Od: 18 kwie 2017, 8:35
Zajmuję się: 500+

Napisano: 11 sie 2017, 13:16

Na podstawie art. 2 pkt 11, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10 ust 1 art. 13, art. 18, art. 27 ust. 3, art. 28 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 2017 r. poz. 1465) w zw. z art. 104, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), oraz upoważnienia 00000 Wójta Gminy 00000 z dnia 2016 roku do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego po rozpatrzeniu wniosku Pani/Pana
orzekam
1. Przyznaje Pani/Panu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł
UZASADNIENIE
W dniu Pani/Pan    złożył/a w tutejszym organie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na x dzieci      .
Z treści złożonego wniosku wynika, iż Pani/Pan       wnioskuje o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz na kolejne dzieci w wieku poniżej 18 roku życia, co oznacza, iż organ właściwy ma obowiązek zweryfikować, czy w odniesieniu do rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie spełnione zostało kryterium dochodowe. Spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem koniecznym do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł miesięcznie.
Z akt sprawy wynika, iż rodzina wnioskodawcy składa się z pięciu osób .
Dochód rodziny wnioskodawcy w roku wyniósł , co w przeliczeniu na osobę w pięcioosobowej rodzinie daje miesięcznie kwotę .
Z uwagi na fakt, iż kwota ta nie przekracza kryterium dochodowego ustanowionego w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a dzieci na które osoba ubiega się o świadczenie nie ukończyły 18 roku życia, orzeczono o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego na troje dzieci w łącznej kwocie (x x 500 zł) x zł miesięcznie.
Na mocy art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, decyzje przyznające świadczenie wychowawcze są natychmiast wykonalne.
POUCZENIE
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego takich jak: zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Wypłata świadczenia wychowawczego na podany rachunek bankowy realizowana będzie do 20 dnia każdego miesiąca.
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do …. za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ……. w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257t.j.) :
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
[email protected]
Stażysta
Posty: 146
Od: 16 mar 2017, 13:30
Zajmuję się: ŚW

Napisano: 11 sie 2017, 13:21

[email protected] pisze:Na podstawie art. 2 pkt 11, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10 ust 1 art. 13, art. 18, art. 27 ust. 3, art. 28 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428)
a Po co Ci art. 15 ustawy z dnia 7 lipca? Piszesz przy ustawie o pomocy państwa "ze zm." więc już w tym masz zawarty art. 15.
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
Zajmuję się: SW
Lokalizacja: woj. Lubelskie

Napisano: 11 sie 2017, 13:26

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy.
Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Zgodnie z art. 9 w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
Zgodnie z art. 7 ust. 3a przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zmiana adresu) osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (art. 25 ust.1,ust. 3 w/w ustawy).
Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie:
a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa albo wstrzymanie wypłaty świadczenia;
b) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
c) w przypadku, gdy osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
d) przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia;
e) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie, z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 §1 i §2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, iż doręczone pod dotychczasowy adres pismo ma skutek prawny
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane zgodnie ze złożoną przez Panią dyspozycją wypłaty w terminie do końca każdego miesiąca.
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
Zajmuję się: SW
Lokalizacja: woj. Lubelskie

Napisano: 11 sie 2017, 13:41

Edysia185 pisze:
[email protected] pisze:Na podstawie art. 2 pkt 11, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10 ust 1 art. 13, art. 18, art. 27 ust. 3, art. 28 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428)
a Po co Ci art. 15 ustawy z dnia 7 lipca? Piszesz przy ustawie o pomocy państwa "ze zm." więc już w tym masz zawarty art. 15.
Najlepiej to się czepiać, a jak wszyscy proszą o wzór ustawy to nikt nie wstawi!
Wstawiłam taką jaką opracowałam, i właśnie liczyłam że ktoś może zmodyfikuje, i powstała by fajna decyzja
[email protected]
Stażysta
Posty: 146
Od: 16 mar 2017, 13:30
Zajmuję się: ŚW

Napisano: 11 sie 2017, 13:53

Ja się nie czepiam, na forum już nieraz ktoś o to pytał i była podawana odpowiedź, że nic się nie zmienia tylko piszemy przy dzienniku ustaw ze zmianami. I tyle. a uzasadnienie czy inne rzeczy to każdy indywidualnie można sobie ustalić. My np. mamy długie pouczeni, a ktoś takiego nie chce i robi inne. Podstawa prawna się wiele nie zmieniła, rozporządzenie inne, KPA inny dziennik ustaw, o tym też było pisane. I nikt się nie czepia. Wyluzuj przed weekendem ;)
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
Zajmuję się: SW
Lokalizacja: woj. Lubelskie


  
Strona 10 z 13    [ Posty: 121 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x