Zachęcamy do zapoznania się z założeniami Modelu Wsparcia - Ośrodki Interwencji Kryzysowej

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
Mieszkanie chronione - interwencyjne. Tworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej "NIEBIESKIE KARTY" Jak zarejestrować Punkt Interwencji w CAS? gdzie zgłosić samobójcę przymusowe leczenie psychiatryczne

Napisano: 28 lut 2013, 17:32

Założenia Modelu Wsparcia.

Projekt Innowacyjno-testujący pt. \"Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym\", realizowany w partnerstwie trójsektorowym:

Lider: Gmina Wrocław/ Realizator Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu,
Partner 1: Fundacja Centrum Praw Kobiet (NGO),
Partner 2: BiuroVita Sp. z o.o. (Przedsiębiorca).

Celem głównym projektu jest poszerzenie katalogu narzędzi stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców o Model Wsparcia służący wejściu na rynek pracy niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy.
Grupy docelowe:
Użytkownicy produktu: Zespoły Interdyscyplinarne, NGO \"społeczne\", CIS-y / KIS-y, OPS-y, przedsiębiorcy.
Odbiorcy produktu: Klientki zespołów interdyscyplinarnych (niezatrudnione kobiety 50+ doświadczające przemocy).
Główne założenia Modelu Wsparcia:
1. MODEL WSPAECIA stanowić będzie narzędzie dedykowane Gminnym Zespołom Interdyscyplinarnym.
2. MODEL WSPARCIA ma za zadanie wzmocnić współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem aktywizacji zawodowej niezatrudnionych kobiet w wieku 50+, będących klientkami Zespołów Interdyscyplinarnych.
3. MODEL WSPARCIA ma na celu zwiększenie szans osób dośw. przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie sie z sytuacji przemocowej między innymi poprzez działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.
4. MODEL WSPARCIA łączy doświadczenia rynku pracy, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej oraz sektora prywatnego (przedsiębiorców).
5. Kluczowym elementem MODELU WSPARCIA jest KOORDYNATOR WSPARCIA, który pracuje z niezatrudnionymi kobietami w wieku 50+ (klientkami ZI), przy współpracy i w uzgodnieniu z Zespołem Interdyscyplinarnym/Grupą Roboczą nad powrotem kobiety na rynek pracy, osiągnięciem przez nią niezależności ekonomicznej od sprawcy, co w konsekwencji zwiększy prawdopodobieństwo wyswobodzenia sie jej z sytuacji przemocowej.
6. KOORDYNATOR WSPARCIA działając na rzecz Zespołu Interdyscyplinarnego i współpracując z członkami Grupy Roboczej (nasza rekomendacja: Koordynator Wsparcia jest członkiem Grupy Roboczej), pomaga klientce wdrożyć zalecenia ZI/GR, korzystając m.in. z metody wywiadu motywującego.
7. KOORDYNATOR WSPARCIA wywodzi się z/reprezentuje NGO działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wykluczenia społecznego). Organizacja pozarządowa wybrana jest na drodze konkursu ogłoszonego przez Gminę (nasza rekomendacja).
8. KOORDYNATOR WSPARCIA może alternatywnie wywodzić się z instytucji publicznej pomocy społecznej np. MOPS/GOPS.
9. KOORDYNATOR WSPARCIA działa w oparciu o rozpoznanie zasobów lokalnych danej gminy/powiatu, buduje lokalną sieć współpracy pomiędzy przedstawicielami publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej, w tym instytucji rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców, co umożliwia indywidualne i skuteczne podejście w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych klientek ZI.
10. KOORDYNATOR WSPARCIA organizuje/zabezpiecza niezatrudnionej klientce ZI pomoc/wsparcie m.in. w dostępie do poradnictwa specjalistycznego (psycholog, terapeuta, prawnik), w poprawie/zmianie sytuacji zawodowej (wyszukanie szkoleń/staży, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy), pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, informuje o dostępnych formach pomocy adresowanych do najbliższego otoczenia klientki ZI (sprawca, dzieci, pozostali członkowie rodziny).
GOTOWA WERSJA MODELU WSPARCIA (tj. WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU FINALNEGO PODUKTU) ZOSTANIE PRZESŁANA POD KONIEC MARCA 2013 R. DROGA ELEKTRONICZNĄ DO DALSZEJ OPINII CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH.
PREZENTACJA PROJEKTU dostępna na www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl
~Dorota Butryn


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Oprócz Zachęcamy do zapoznania się z założeniami Modelu Wsparcia - Ośrodki Interwencji Kryzysowej przeczytaj również:


wolne miejsca w DPS dla psychicznie chorych
handel ludźmi
wolne miejsce w dps
Szkolenia
szkolenie
Prosze o pomoc w sprawe straszenia!!
Niespodziewana wizyta...
Krytyczne warunki mieszkaniowe...
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x