zasiłek okresowy - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 20 maja 2015, 9:13

Czy osoba zarejestrowana w PUP jako poszukująca pracy może otrzymać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia?
abc


Napisano: 20 maja 2015, 9:18

tak
ala22

Napisano: 21 maja 2015, 8:22

Jeśli nie ma statusu osoby bezrobotnej - a poszukujący to nie osoba bezrobotna - to na co się powołać przyznając pomoc ? Na bezrobocie nie możesz w tej sytuacji.
Poczytaj to zaświadczenie klienta - jeśli nie jest napisane, że jest bezrobotny, to nie masz przesłanki.
SOC

Napisano: 21 maja 2015, 9:19

Bezrobocie w naszej ustawie nie ma określonej definicji, więc można przyjąć, że bezrobocie to po prostu brak pracy.
W tej sytuacji osoba poszukuje pracy, bo jej faktycznie nie ma.
Uważam, że można jej przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia.
armin

Napisano: 21 maja 2015, 9:45

bezrobocie stwierdza się tylko i wyłącznie na podstawie zaświadczenia pup o posiadaniu przez klienta statusu osoby bezrobotnej (lub weryfikacji oświadczenia klienta w tym temacie). rzeczywiście w uops nie ma definicji bezrobocia, dlatego stosuje się tę zawartą w uorpipz. jeśli ktoś robi inaczej to jest w błędzie.
p..

Napisano: 21 maja 2015, 10:59

p.. pisze:bezrobocie stwierdza się tylko i wyłącznie na podstawie zaświadczenia pup o posiadaniu przez klienta statusu osoby bezrobotnej (lub weryfikacji oświadczenia klienta w tym temacie). rzeczywiście w uops nie ma definicji bezrobocia, dlatego stosuje się tę zawartą w uorpipz. jeśli ktoś robi inaczej to jest w błędzie.
Siegnijmy zatem do ustawy o rynku pracy. Art. 2 ust. 1 pkt 2:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwa
nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru cza
su pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Zdaje się, że bycie zarejestrowany w up jako poszukujący pracy "podchodzi" pod tę definicję :D
armin

Napisano: 21 maja 2015, 11:51

Armin.

W tej samej ustawie w art.2 ust.1 pkt 22 zdefiniowany jest poszukujący pracy:

"Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
22) poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy; (...)".

W praktyce oznacza to, ze poszukującym pracy może być KAŻDY, rolnik z hektarami, pracownik poszukujący innego zatrudnienia, nawet TY czy też każdy z tego forum. Pracownik PUP nie może odmówić rejestracji w statusie poszukującego pracy nikomu.

Absolutnie nie jest to więc dysfunkcja bezrobocia, o której mówi nasza ustawa.

Wiem, co mówię, bo kiedyś pracowałam w PUP :D Przestudiuj źródła wiedzy, a zgodzisz się ze mną. No i zgadzam się z p.
Esia

Napisano: 21 maja 2015, 12:51

Zgadzam się z tą definicją. Są też inne definicje bezrobotnego, np.
Bezrobotny wg Głównego Urzędu Statystycznego (BAEL)
– osoba w wieku od 15 do 74 lat, która w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą; aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w tygodniu badania i następnym. Do bezrobotnych zaliczają się także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ oczekiwały na podjęcie pracy, którą miały już obiecaną, ale oczekiwały na jej podjęcie nie dłużej niż trzy miesiące i były w gotowości by tę pracę podjąć. Do bezrobotnych nie zalicza się kształcących się w systemie szkolnictwa w trybie dziennym.
Definicja Eurostatu, Europejskiego Urzędu Statystycznego,
podobnie jak definicja BAEL opiera się na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy. Eurostat w swoich sharmonizowanych statystykach rynku pracy państw Unii Europejskiej przyjmuje, że bezrobotnym jest osoba w wieku 15-74 lat która:
a) nie ma pracy
b) jest gotowa podjąć pracę w ciągu następnych dwóch tygodni
c) w ciągu ostatnich czterech tygodni poszukiwała aktywnie pracy.
Za wikipedią
Przez pojęcie bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy)
Słownik SJP.PL
bezrobotny - osoba niezatrudniona
Jak widać są różne i definicje i zdania, i to jest dobrze, bo podnosi poziom dyskusji, o ile nie wchodzi się w spór :)
Podtrzymuję swoje zdanie
armin pisze:Bezrobocie w naszej ustawie nie ma określonej definicji, więc można przyjąć, że bezrobocie to po prostu brak pracy.
W tej sytuacji osoba poszukuje pracy, bo jej faktycznie nie ma
Ważne jest, aby umieć swoje zdanie uzasadnić, oprzeć na konkretnych podstawach.
W pomocy społecznej, jak wiemy - każda sytuacja jest inna i każda wymaga zindywidualizowanego podejścia.
armin

Napisano: 21 maja 2015, 13:50

ok, pochwaliłeś się, że umiesz wygooglać różne definicje bezrobocia, ale co z tego? do przyznania świadczeń z pomocy społecznej wiążąca jest tylko ustawowa, którą sam powyżej podałeś, ale ze zrozumieniem jej przez ciebie już było gorzej. pozostałe nie mają żadnej mocy wiążącej w postępowaniu w sprawie przyznania pomocy.
p..

Napisano: 21 maja 2015, 14:10

Pokaż mi p.. :
1. definicję bezrobocia w ustawie o pomocy społecznej,
2. na jakiej podstawie (z uops) mam stosować definicję bezrobocia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
Może faktycznie czegoś nie wiem, to chętnie się dowiem.
I może trochę spokojniej, bo nie toczę z Tobą żadnej wojny.
armin


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x