Zasiłek stały, a zasiłek pielęgnacyjny z wyrównaniem. - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 27 sty 2020, 15:09

Klient w 2019 r. pobierał zasiłek stały w pełnej kwocie 645 zł. - umiarkowany stopień niepełnosprawności (decyzja od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.).
W styczniu 2020 r. decyzja przyznająca zasiłek stały w pełnej kwocie 645 zł. (od 01 stycznia 2019 r. na stałe.
Klient w styczniu 2020 r. uzyskał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nabył prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - świadczenie będzie wypłacone w styczniu z wyrównaniem od października 2019 r. (184,42 zł + 215,84 zł. + 215,84 zł. + 215,84 zł.).
Moim zdaniem powstaje nienależnie pobrane świadczenie od listopada 2019 r.
a) XI. 2019 r. - dochód 184,42 zł. = nienależnie pobrana kwota (701 - 184,42 = 516,58 zł.; 645 zł - 516,58 zł = 128,42 zł. do zwrotu);
b) XII. 2019 r. - dochód 215,84 zł = nienależnie pobrana kwota (701 - 215,84 = 485,16 zł.; 645 zł. - 485,16 zł = 159,84 zł. do zwrotu;
c)I 2020 r. - dochód 215,84 zł = nienależnie pobrana kwota (701 - 215,84 = 485,16 zł.; 645 zł. - 485,16 zł = 159,84 zł. do zwrotu.
Wychodzi mi, że Klient ma do zwrotu łącznie 448,10 zł.
Mam wątpliwość, czy liczyć nienależnie pobrane świadczenia wstecz czy doliczyć mu te kwoty do przodu, a jeżeli tak, to w jaki sposób to wyliczyć?
Z góry dziękuję za pomoc,
Bratek
Bratek2018
Praktykant
Posty: 10
Od: 14 mar 2018, 15:31
Zajmuję się: PS

Napisano: 27 sty 2020, 16:37

Miałam niedawno taki przypadek, u nas rozliczamy do przodu otrzymany zasiłek pilęgnacyjny powołując się na art 8 ust 12 i wyroki Sądów, tu masz przykłady:

Tezę tę potwierdza Wyrok NSA z dnia 10.09.2019 r. nr. I OSK 1236/19 wskazujący jednoznacznie, że ustawodawca nie miał na myśli okresu, za który dany dochód przysługiwał, lecz jedynie odpowiednie wskazanie, że ten jednorazowy dochód musi być uwzględniany przez taki sam okres, czyli jeśli przysługiwał za cztery miesiące to musi być uwzględniany przez cztery miesiące po jego otrzymaniu. Ponadto sytuacja faktyczna świadczeniobiorcy, będąca następstwem otrzymania jednorazowego dochodu, musi zostać uwzględniona przez organ od momentu otrzymania tego świadczenia, gdyż w ten sposób zabezpieczony jest cel ustawy o pomocy społecznej. Tworzenie fikcji w zakresie stanu faktycznego poprzez wsteczne obliczanie nierzeczywistej wysokości dochodu nie jest zgodne z celami ustawy jak również z celem jej art. 106 ust 5. Narusza to fundamentalną zasadę prawa administracyjnego, jaką jest zasada aktualności.

Prawidłowość zastosowania art 8 ust 12 ustawy o pomocy społecznej potwierdzona została również w wyroku WSA w Gliwicach nr IV Sa/GA 1124/15  z dnia 05.07.2016 r. według którego, w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. Z uwagi na treść tego przepisu zasadnie organ stwierdził, że przykładowo kwotę nadpłaty zasiłku pielęgnacyjnego za dwa miesiące należało rozbić na dwie części i doliczyć do dochodu w miesiącach kolejnych.
andzia007
Praktykant
Posty: 5
Od: 04 lip 2017, 14:25
Zajmuję się: PS

Napisano: 28 sty 2020, 15:07

Wielkie dzięki.
Podpowiedz mi, proszę, w sprawie ustalenia zasad przeliczenia zasiłku stałego:
- świadczenie w łącznej kwocie 831,94 zł. zostało wypłacone w styczniu 2020 r. za okres od października 2019 r. do stycznia 2020 r. włącznie (razem daje to 4 miesiące);
- czyli teraz liczę tak: 831,94 zł. : 4 miesiące = 207,98 zł. na miesiąc.
- odnosząc się do zas. stałego, to za dochód przyjmuję tą kwotę 207,98 zł. tego wyrównania + bieżący pielęgnacyjny ?
Proszę, podrzuć mi sposób przeliczenia stałego, bo według mnie, to tak:
- styczeń - miesiąc zmiany;
- od lutego: dochód 215,85 zł (bieżący pielęgnacyjny) + 207,98 zł.(z wyrównania) = wysokość zasiłku stałego
- marzec: jak wyżej;
- kwiecień: jak wyżej
- maj: jak wyżej?
Kurczę, głupieję już.
- od stycznia 2019 r. do
Bratek2018
Praktykant
Posty: 10
Od: 14 mar 2018, 15:31
Zajmuję się: PS

Napisano: 31 sty 2020, 9:08

Ja liczyłam do przodu miesiącami, nie dzieliłam całej kwoty z wyrównaia np. na 4 miesiace, tylko przykładowo w grudniu dochód klienta + zasiłek piel. + nadpłata za X, w styczniu dochód klienta + zas. piel + nadpłata za XI, i tak po kolei...troszkę to zagmatwane było ale cóż się zrobi ;)
andzia007
Praktykant
Posty: 5
Od: 04 lip 2017, 14:25
Zajmuję się: PS

Napisano: 31 sty 2020, 14:34

https://www.gov.pl/web/rodzina/dochod-jednorazowy

Dochód jednorazowy

Wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej

Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1508) w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Przepis określa sposób liczenia dochodu osoby lub rodziny w sytuacji uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres. Kwotę dochodu należy rozliczyć w równych częściach na miesiące, za które dochód został wypłacony, na przykład na trzy miesiące, w przypadku dochodu uzyskanego za kwartał.

Ust. 12 jest modyfikacją ust. 11, który nakazuje rozliczać kwotę dochodu jednorazowego - uzyskanego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia – od miesiąca, w którym dochód został wypłacony przez kolejnych 12 miesięcy.

W przypadku określonym w ust. 12 stosuje się podobną zasadę, z tym, że uzyskany dochód nie rozlicza się na 12 miesięcy, a na okres, za który dochód wypłacono.

W przypadku dochodu wypłaconego „z dołu”, dolicza się go do dochodu za minione miesiące. Ośrodek pomocy społecznej nie ma jednak możliwości żądania zwrotu wypłaconych za ten sam okres zasiłków, gdyż kwoty doliczane wstecznie do dochodu nie stanowią nienależnie pobranego świadczenia.

Wyjątek stanowi art. 99, zgodnie z którym osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały lub zasiłek okresowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały emeryturę lub rentę, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty na rachunek bankowy właściwego ośrodka pomocy społecznej.
Art. 99 jest więc przepisem szczególnym w stosunku do art. 8 ust. 12.

Celem ust. 12 było wyjęcie spod ogólnych, określonych w ust. 11, zasad zaliczania do dochodu osoby lub rodziny jednorazowych świadczeń w sytuacji, gdy osoba ta lub rodzina oczekiwała na to świadczenie, na przykład zasiłek rodzinny czy dodatek mieszkaniowy. Późniejsze wyrównanie tych świadczeń w drodze jednorazowej wypłaty za miniony okres nie powinno być traktowane jednakowo z dochodem nie wypłacanym wstecz. Natomiast w sytuacji przyznania określonego świadczenia „z góry” na określony czas, osoba lub rodzina uzyskuje dochód na ten okres. Nie powinno się więc go rozliczać na 12 miesięcy, lecz na okres, za jaki dochód wypłacono.

Co myślicie, o takich wyjaśnieniach ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
Dorotek1983
Stażysta
Posty: 56
Od: 14 gru 2018, 22:34
Zajmuję się: Nie pracuje w ops.

Napisano: 31 sty 2020, 15:35

Jak zwykle wyjaśnienia/interpretacje Ministerstwa nie wyjaśniają do końca sprawy, są bardzo ogólne. Trzeba grzebać w orzeczeniach.
hek
Starszy referent
Posty: 510
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 31 sty 2020, 19:56

Niestety, ale „andzia007„ wprowadziła w błąd „Bratka2018„. Po pierwsze: wyrok NSA I OSK 1236/19 w żadnym razie nie odnosi się do zasiłku pielęgnacyjnego - tym bardziej zaległego, bowiem dotyczy odpłatności za pobyt strony w DPS z dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania oraz wyrównania renty rodzinnej. To stawia sprawę w zupełnie innym świetle. Wprawdzie wspomniano tam o zasiłku pielęgnacyjnym, ale jedynie jako dochodzie bieżącym. W tym wyroku nie ma cytowanego przez „andzię007„ zapisu: „ustawodawca nie miał na myśli okresu, za który dany dochód przysługiwał, lecz jedynie odpowiednie wskazanie, że ten jednorazowy dochód musi być uwzględniany przez taki sam okres, czyli jeśli przysługiwał za cztery miesiące to musi być uwzględniany przez cztery miesiące po jego otrzymaniu“. Taki zapis jest bowiem w wyroku WSA w Gliwicach IV/GL 104/17 z dn. 24.08.2017 r., który jest już bez znaczenia, ponieważ podobną (jak w tym) wykładnię zastosowano w jeszcze innym wyroku, w odniesieniu do którego, jak też na skutek skargi kasacyjnej, zapadł wyrok organu wyższego stopnia, tj. NSA I OSK 2763/16 z dn. 09.06.2017 r. Zatem to ten ostatni wyrok, jak i inne NSA są powszechnie stosowane w odniesieniu do art. 8 ust. 12 u.p.s. Z tego też powodu podany przez „andzię007„ kolejny wyrok, tj. WSA w Gliwicach IV SA/GL 1124/15 z dn. 05.07.2015 r., także jest bez znaczenia. Wykładnia NSA - podobnie jak interpretacja MRPiPS (dostępna na stornie resortu) - stanowi, że taki dochód należy wyliczyć „wstecz“, a organ nie może żądać zwrotu wypłaconych za ten okres jakichkolwiek zasiłków, gdyż nie stanowią nienależnie pobranego świadczenia kwoty doliczone wstecznie do dochodu. Odstępstwem od tej zasady jest uzyskanie przez stronę emerytury lub reny za okres, za które je wypłacono - o czym mowa w art. 99 ust. 1 u.p.s.

W opisanym przez „Brakta2018„ przypadku nie ma mowy o nienależnie pobranych świadczeniach. Art. pkt 16 u.p.s. definiuje, że świadczenie nienależnie pobrane to świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej. Oczywistym jest zatem, że musi wynikać ze świadomego działania strony, a ponadto osoba taka musi wykazywać określone cechy stanu świadomości (w związku z tym wyłącza się z tej odpowiedzialności upośledzonych umysłowo lub chorych psychicznie). W tym wypadku strona nabyła zaległy dochód z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w żadnym wypadku nie został on przez nią zatajony. Organ przyznał go w takim terminie i za taki okres go wyrównał, jak wynika to z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie ma więc tu jakiejkolwiek winy klienta, którego finalnym efektem miałoby być jego ukaranie. Zastosowanie konieczności jego rozliczenia do „przodu“, poprzez pomniejszenie wysokości zasiłku stałego, byłoby równoznaczne z uznaniem wyliczonej różnicy za nienależną. W u.p.s. nie ma obowiązku zwrotu świadczeń pieniężnych innych, ale tylko tych nienależnie pobranych.
Zasiłek ten jest jedynie dochodem jednorazowym uzyskanym za dany okres, który należy rozliczyć w trybie art.‭ ‬8‭ ‬ust.‭ ‬12 u.p.s. Skoro nie jest to dochód nienależnie pobrany i jednocześnie nie można żądać jego zwrotu.
pomocnik
Stażysta
Posty: 119
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 01 lut 2020, 11:23

Pomocnik? A czy w takim ujeciu sprawy przez ministerstwo analogicznie moznaby bylo potraktowac odplatnosc? Tzn jesli nie ma nienaleznie pobranych swiadczen to tez nie ma koniecznosci ustalenia odplatnosci przy doliczeniu dochodu wstecz? Mam teraz podobnie wyrownanie klienta w styczniu od pazdziernika. Chcialabym zmienic odplatnosc od lutego I nie cofac sie,znaczy sie nie zmieniac odplatnosci za poprzednie miesiace.
Dorotek1983
Stażysta
Posty: 56
Od: 14 gru 2018, 22:34
Zajmuję się: Nie pracuje w ops.

Napisano: 02 lut 2020, 20:50

Oczywiście przyznanie osobie świadczenia uzupełniającego w wielu sytuacjach jest wypłacanym z opóźnieniem za jakiś okres dochodem jednorazowym, podobnie jak ma to miejsce przy wypłaceniu zaległego zasiłku pielęgnacyjnego, stażu za pracę czy alimentów sądowych. Zatem można by przyjąć, że skoro przyjęto za bezzasadne żądanie zwrotu zasiłku stałego, okresowego czy celowego, których wypłacanie pokrywało się z okresami wypłaconymi jednorazowo stronie należnego dochodu, tym samym należałoby odstąpić od zmiany wysokości odpłatności za pobyt w DPS u osób z przyznanym świadczeniem uzupełniającym. Jednakże „pobyt i usługi w DPS“ są świadczeniem niepieniężnym, jak i ustalona za nie odpłatność gminy (jeśli taka ma miejsce). Natomiast zasiłki stałe, okresowe, celowe - formą pieniężną. Interpretacja MRPiS o braku żądania zwrotu wypłaconych stronie świadczeń odnosi się właśnie do tej ostatniej formy pomocy, dlatego wszelkie odpłatności z pomocy społecznej (DPS, usługi opiekuńcze) należy ustalać na nowo z chwilą uzyskania przez stronę dochodu za jakiś okres, np. świadczenia uzupełniającego.
pomocnik
Stażysta
Posty: 119
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x