zaswiadczenie dla córki - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 21 wrz 2015, 11:16

osoba samotna pobiera zasiłek stały. Córka prosi o wydanie zaświadczenia w jakiej formie ojciec korzystał z pomocy i w jakiej wysokości była udzielona mu pomoc.
czy mogę wydać jej zaswiadczenie.
filip
Stażysta
Posty: 56
Od: 04 cze 2014, 21:21
Zajmuję się:


Napisano: 21 wrz 2015, 12:11

a do czego to córce potrzebne? na moje oko, to tylko świadczeniobiorca ma prawo prosić o zaświadczenie, bo jak sie do tego ma ochrona danych osobowych? może ojciec sobie nie życzy żeby córka wiedziała ile ma dochodu?
patka

Napisano: 21 wrz 2015, 12:21

I na co sie powolujecie odmawiając wydania zaswiadczenia ?
BadAss

Napisano: 21 wrz 2015, 12:28

Raczej na co chcesz się powołać żeby dać. Ochrona danych osobowych się kłania. ja bym nie wydała.
pracownikkk

Napisano: 21 wrz 2015, 12:31

tez bym nie wydał - pytam w jaki sposób an co dokładnie sie powołujecie
BadAss

Napisano: 21 wrz 2015, 14:02

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 219 z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2013 r poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.182 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr WG 0152-11/04 Wójta Gminy z dnia 4 maja 2004 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
Postanawiam
odmówić wydania zaświadczenia potwierdzającego korzystanie w latach 2008-2013 z pomocy społecznej przez Pana brata –
Uzasadnienie
W dniu 06 czerwca 2014 roku złożył Pan wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego korzystanie w latach 2008-2013 z pomocy społecznej przez Pana ze wskazaniem jej celu. Do wniosku dołączył Pan postanowienie Sądu Rejonowego wWydziału I Cywilnego z dnia 17 września 2013 roku o stwierdzenie nabycia spadku po bracie- . Zgodnie z powyższym postanowieniem spadek po zmarłym po ½ części nabyła żona zmarłego oraz Pan.
Zgodnie z art 217 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Przepis art. 219 k.p.a. stanowi, że odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić w następujących przypadkach:
a) organ, do którego skierowano żądanie wydania zaświadczenia jest niewłaściwy w tej sprawie;
b) osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia nie wykazała interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego;
c) brak przepisu prawa, który wymagałby urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego;
d) organ nie dysponuje danymi pozwalającymi na wydanie zaświadczenia;
e) organ nie może spełnić żądania odnośnie do treści zaświadczenia ze względu na zasób posiadanych danych
f) ze względu na zakaz wynikający z przepisów prawa. (Wyrok WSA w Warszawie - VII SA/Wa 2030/13).
W ostatnim wypadku zakaz taki musi być wyraźny, nie można go domniemywać (tak A. Matan, komentarz do art. 219 kpa, Komentarz LEX 2010).


Zakaz o którym mowa powyżej jasno wynika z treści art. ”100 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej „ w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia”.
Zatem w oparciu o powyższe przepisy tut. organ nie może wydać Panu zaświadczenia o fakcie czy i ewentualnie w jakiej wysokości Pana brat- korzystał ze świadczeń tut. Ośrodka.
Pouczenie
Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A.a
1bas1


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x