Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast - Piecza Zastępcza

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 20 ]

Napisano: 02 maja 2018, 10:54

Został opublikowany projekt ustawy zmieniający między innymi ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Proszę o analizę i komentarze, wskazanie zagrożeń w postaci niepożądanych skutków zmian.

https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-a ... ych-ustaw/
inspektorw
Stażysta
Posty: 158
Od: 22 sie 2017, 9:01
Zajmuję się: inspektorowaniem


Napisano: 07 maja 2018, 14:53

cpr3
Starszy referent
Posty: 670
Od: 14 mar 2017, 16:13
Zajmuję się: PS/WRiSPZ/obsługa

Napisano: 07 maja 2018, 15:00

Przyglądamy się zmianom i jeśli wejdą w życie, to z wyprzedzeniem uwzględnimy je w naszym oprogramowaniu dla Was.
pozdrawiam
Tomek
SYGNITY
Starszy inspektor
Posty: 6019
Od: 04 kwie 2007, 11:01
Zajmuję się: pracuje w fabryce Pomostu :)
Lokalizacja: Kraków, Polska

Napisano: 09 maja 2018, 10:13

Ponadto pewnie będzie jeszcze program Dobry Start 300 i pewnie od 1 sierpnia
https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-a ... bry-start/
pozdrawiam
Tomek
SYGNITY
Starszy inspektor
Posty: 6019
Od: 04 kwie 2007, 11:01
Zajmuję się: pracuje w fabryce Pomostu :)
Lokalizacja: Kraków, Polska

Napisano: 09 maja 2018, 20:14

Odnosząc się do postu inspektorw przedstawiam swoje pobieżne i może nieco chaotyczne przemyślenia na temat zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1. Wprawdzie projekt ustawy zmieniającej nie przewiduje zmian w tym zakresie, ale skoro ustawa jest już nowelizowana, może warto przy okazji pochylić się również nad tym zagadnieniem, a mianowicie: Zgodnie z art. 81 ust. 1 na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. W myśl art. 87 ust. 1 dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie wskazuje wyraźnie od jakiego terminu rodzinie zastępczej przysługuje ten dodatek, gdy dziecko uzyskuje orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie już sprawowanej nad nim pieczy zastępczej, bo przecież nie od dnia umieszczenia
w rodzinie zastępczej, skoro wtedy nie posiadało orzeczenia (w praktyce wygląda to tak, że ile głów tyle pomysłów – dodatek przyznawany jest od dnia uzyskania orzeczenia, od dnia złożenia wniosku, od dnia prawomocności orzeczenia, itp.)
Kolejna kwestia dotycząca dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka: Orzeczenia o niepełnosprawności przyznawanie są zazwyczaj na czas określony. W ustawie brak doprecyzowania (jak ma to miejsce w ustawie o świadczeniach rodzinnych w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego), co w sytuacji kiedy orzeczenie traci ważność, a między uzyskaniem kolejnego, ze względu na czas oczekiwania na komisję lekarską jest przerwa. Czy wypłacać dodatek z wyrównaniem, tak aby była ciągłość świadczenia, czy inaczej???

2. W projekcie ustawy pojawia się stwierdzenie, że indywidualny program usamodzielnienia (IPU) zatwierdzany jest w drodze decyzji, zmiany programu również w formie decyzji. Czy chodzi o decyzję administracyjną, wydawaną zgonie z KPA??? Jeżeli tak to chyba trzeba to uszczegółowić i doprecyzować ten przepis. Przysporzy to niemało pracy urzędnikom, sformalizuje i na pewno wydłuży całą procedurę związaną z IPU. Teraz sprowadza się to do analizy sporządzonego IPU i akceptacji przez kierownika PCPR, po zmianach będzie to całe postępowanie administracyjne, które trzeba będzie przeprowadzać za każdym razem kiedy wychowanek będzie chciał dokonać zmian w sowim Programie. A zmiany IPU są bardzo częste :D
Dobrym pomysłem byłoby stworzenie jednego ogólnopolskiego wzoru IPU do stosowania dla wszystkich. Taj jak mamy wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3.W projekcie ustawy proponuje się, aby alimenty gromadzone były przez rodzinę zastępczą na odrębnym rachunku bankowym na przyszłość. Wątpliwa sprawa. Rolą alimentów jest zabezpieczenie bieżących potrzeb. Ustawodawca nie może aż tak ingerować w finanse rodziny (co innego dodatek wychowawczy – to środki wypłacane na mocy ustawy z budżetu państwa). Kto niby miałby być „żandarmem” pilnującym czy alimenty trafiają na odrębny rachunek bankowy i faktycznie nie są wydatkowane przez rodzinę zastępczą – koordynator czy kurator sądowy?? Technicznie sprawa trudna do ogarnięcia.

4. 20% dodatku wychowawczego gromadzona przez starostę na wyodrębnionym rachunku bankowym dla dziecka. Pomysł dobry, ale realizacja w praktyce wcale nie taka prosta. W niektórych przypadkach będzie to gromadzenie środków nawet przez kilkanaście lat. Wyodrębniony jeden rachunek bankowy na ten cel czy dla każdego dziecka oddzielne konto, tak żeby później łatwo ustalić należne odsetki. A co w przypadku gdy dojdzie do nienależnie pobranego świadczenia? Będzie można pomniejszyć zgromadzone oszczędności. Rożne wątpliwości przychodzą do głowy…
anymous
Praktykant
Posty: 2
Od: 09 maja 2018, 19:24
Zajmuję się: tym i tamtym

Napisano: 09 maja 2018, 20:15

c.d. poprzedniego postu

5. Pomoc na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie dla osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej. Dobrze by było, żeby ustawodawca konkretnie określił dla kogo i w jakich przypadkach – bo szczególne okoliczności to pojęcie względne, a rolą tego świadczenia jest ułatwienie startu w samodzielność i dorosłość. Skoro ktoś decyduje się na pozostanie w pieczy to chyba zadaniem rodziny zastępczej/placówki (która dostaje na to środki) jest zabezpieczenie dziecka. Pieniądze te na pewno bardziej przydadzą się po opuszczeniu pieczy.

6. Zmiany zaproponowane w art. 191 poprzez dodanie ust. 9a i 9b oraz uchylenie ust. 10, czyli jednym słowem kary i nagrody finansowe dla gmin oraz powiatów, „nagonka czasowa”. Chyba nie tędy droga. Dotychczas funkcjonujące rozwiązanie w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej chyba się sprawdzało i nie budziło zastrzeżeń. Gmina i powiat powinny ze sobą współpracować na rzecz dziecka, jego dobra a nie rywalizować i robić „wyścigi” – dziecko wróci czy nie wróci przed upływem roku. Powody umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej bywają różne i to nie rozliczenia finansowe wpływają na formę pieczy zastępczej, w jakiej umieszcza się dziecko (rodzina czy placówka) i długość jego pobytu w pieczy. Zależy to od wielu czynników, wśród których finanse nie odgrywają kluczowej roli. Zauważyć należy, że koszt utrzymania dziecka w placówce bywa co najmniej czterokrotnie wyższy niż w rodzinie zastępczej. Obarczanie wyłącznie powiatów kosztami pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest trochę nie na miejscu.
Rozliczenia finansowe należałoby zostawić w spokoju. Skupić się na motywacji i mobilizacji nie jednostek samorządu, ale ludzi – zobligować rodziców biologicznych do współpracy z asystentami (często nie wykazują chęci), stworzyć asystentom i koordynatorom narzędzia i warunki do pracy, itp.

7.Nieco nie w temacie, ale też istotne: Rodziny na „starych zasadach”. W momencie wejścia w życie (rok 2012) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom zastępczym dano możliwość wyboru czy chcą otrzymywać świadczenie na dziecko na dotychczasowych zasadach (ustawa o pomocy społecznej) czy zgodnie z nowymi przepisami. Rodziny wybierały rozwiązanie korzystniejsze dla nich finansowo. W ciągu 6 lat obowiązywania ustawy, w wyniku jej nowelizacji, a także ostatniej waloryzacji świadczeń (od dnia 1 czerwca 2018 r.) wysokość pomocy pieniężnej na „strych zasadach” nie zawsze będzie korzystna. Ustawodawca w kolejnych zmianach ustawy pomija rodziny zastępcze otrzymujące świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Może przy okazji planowanych zmian ustawy warto to „uporządkować”. Wprost, przez zapis w ustawie dać rodzinie możliwość w każdym momencie przejścia na świadczenie zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tak, aby nie było wątpliwości czy można czy nie można. Bo uwagi i stosowane rozwiązania w tej kwestii bywają różne.
anymous
Praktykant
Posty: 2
Od: 09 maja 2018, 19:24
Zajmuję się: tym i tamtym

Napisano: 10 maja 2018, 8:09

odp: 7
Nie ma możliwości aby obecnie funkcjonowały rodziny zastępcze pobierające świadczenia na starych zasadach ustawy o pomocy społecznej.
Art. 226. [Zmiany spowodowane niniejszą ustawą]


1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy działające na podstawie dotychczasowych przepisów:


1)
spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze:
a)
tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo, stają się rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, w rozumieniu niniejszej ustawy,
b)
tworzone przez osoby inne niż wymienione w lit. a, stają się rodzinami zastępczymi niezawodowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy;2)
niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, stają się rodzinami zastępczymi niezawodowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy;3)
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze stają się rodzinami zastępczymi zawodowymi specjalistycznymi, w rozumieniu niniejszej ustawy;4)
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego stają się rodzinami zastępczymi zawodowymi pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego, w rozumieniu niniejszej ustawy.2. Umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej lub zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania lub do czasu zawarcia umowy na podstawie przepisów niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


3. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, starosta na wniosek rodziny zastępczej zawiera umowę, o której mowa w art. 54.
orzeczenia [1]

4. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje w sprawie:


1)
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,2)
opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców,3)
opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, ponoszonej przez rodziców- zachowują moc do dnia wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 234. [Działalność dotychczasowych rodzin]


1. Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze działające na podstawie przepisów dotychczasowych funkcjonują do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


2. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, starosta zawiera z zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą, na jej wniosek, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka, uwzględniając warunki określone niniejszą ustawą.


3. Do rodzin zastępczych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 5.


4. Wysokość otrzymywanego przez rodzinę zastępczą, o której mowa w ust. 1, wynagrodzenia, dodatków oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania nie może być niższa od kwot wynagrodzenia, dodatków i świadczeń, określonych w niniejszej ustawie dla rodziny zastępczej zawodowej.


5. Rodzinie zastępczej, o której mowa w ust. 1, w której przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało umieszczone dziecko na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie na dziecko.
inspektorw
Stażysta
Posty: 158
Od: 22 sie 2017, 9:01
Zajmuję się: inspektorowaniem

Napisano: 10 maja 2018, 8:17

odp 6. gminy i powiaty słabo wykorzystują obecne narzędzia np. asystentom koordynatorom płaci się minimalne kwoty, nie zapewniają narzędzi do pracy miejsca do pracy, mają ciągle maksymalną liczbę rodzin a nierzadko więcej niż pozwala ustawa
stąd kolejna marchewka/bat

odp5.
samorządy muszą mieć możliwość samodzielnego kształtowania polityki społecznej, nie wszystko należy regulować, a nowe przepisy dają możliwości do wykorzystania... wiele razy widziałem , że na rzeczoną pomoc się czeka i czeka, a tak to mądry usamodzielniany może przygotować sobie miejsce do usamodzielnienia i płynnie przejść np. do wyposażonego mieszkania z pieniędzmi na czynsz
inspektorw
Stażysta
Posty: 158
Od: 22 sie 2017, 9:01
Zajmuję się: inspektorowaniem

Napisano: 10 maja 2018, 8:31

odp 4 - wydaje się , że dla księgowego to wyleczenia jak każde inne
odp 3 - wydaje się że jest to taka ingerencja aby podkreślić że WSZYSTKIE POTRZEBY DZIECKA MAJĄ BYĆ ZASPOKAJANE a alimenty są na przyszłość (proste),
odp 2 być może chodzi o brak zaufania do realizacji usamodzielnień przez jst ( jest tak że do ministerstwa wpływały wnioski aby to robić za pomocą decyzji a nigdy nie wpłynął postulat, że obecny stan jest ok)
odp 1
uzupełnienie się przepisów z różnych ustaw jest ok i tak należy czytać prawo, gorzej jeśli się wykluczają.
dodatek przysługuje jak jest dziecko z orzeczeniem, a więc od kiedy jest dziecko inaczej mówiąc od kiedy dziecko ma orzeczenie przysługuje - czy inne przepisy nie regulują czy pieniądze przysługują od dnia nabycia uprawnień, złożenia wniosku, uprawomocnienia się decyzji?


DZIĘKUJE bardzo za komentarz w miarę możliwości postaram się przekazać uwagi wyżej.
inspektorw
Stażysta
Posty: 158
Od: 22 sie 2017, 9:01
Zajmuję się: inspektorowaniem

Napisano: 11 maja 2018, 9:46

inspektorzew odnoście pt.7 - rodziny na starych zasadach - nie istnieją ale otrzymują NA STARYCH ZASADACH świadczenia o czym mowa w art. 226 ust. 5, który sprytnie pominąłeś i o tym mówił nasz przedmówca, a nie o starym nazewnictwo. Wy tam w ministerstwie chyba robicie fakultety z odwracania kota ogonem.
iwa27
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 248
Od: 10 wrz 2014, 13:21
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 20 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x