zwolnienie z odpłatności za DPS - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 31 sty 2023, 10:45

Czy zwolnienie syna z ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS (spełnia przesłanki art. 64 ustawy o pomocy społ.) wymaga wydania decyzji administracyjnej? Czy ktoś użyczy wzór takiej decyzji??? - u nas to pierwszy taki przypadek...
Bozena123
Stażysta
Posty: 64
Od: 15 lut 2018, 12:57
Zajmuję się: pomoc społeczna


Napisano: 31 sty 2023, 11:38

DECYZJA
Na podstawie art. 60, art. 61 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. ... , art. 64 pkt 7 ustawy
z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104
§ 1, art. 107 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia .
orzekam
zwolnić Panią ....... (np. całkowicie) z odpłatności za pobyt (np. ojca ....................)
w Domu Pomocy Społecznej w .......... w kwocie ........... miesięcznie w okresie od
.................... do .................... .
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, dalej "u.p.s." pobyt
w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są
w drugiej kolejności (po mieszkańcu DPS) - małżonek, zstępni przed wstępnymi (art. 61
ust. 1 pkt 2 u.p.s.).
W związku ze skierowaniem .................... do Domu Pomocy Społecznej w .............
na podstawie decyzji tutejszego organu z dnia .................... nr ................ zachodzi
konieczność ustalenia odpłatności za pobyt w DPS.
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty ....... z dnia ............., opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa ............. z dnia ............ Nr ............, od
dnia .................... odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w ........ wynosi
........... . Decyzją z dnia .... r. Nr .. ustalono także dla Pani ...................., jako
córki opłatę za pobyt ....................... w Domu Pomocy Społecznej w .............. w kwocie
.......... miesięcznie.
W dniu ........ na piśmie zwróciła się Pani do Ośrodka Pomocy Społecznej
w ................ o (np. całkowite) zwolnienie z opłaty za pobyt ojca w DPS z powodu:
np. rażącego naruszenia przez ojca obowiązków rodzinnych względem strony.
Stosownie do art. 64 u.p.s. osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty
za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo
lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
w szczególności jeżeli:
Tutaj zacytować te 7 pkt z art. 64

Ustalony w sprawie stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów, w tym rodzinnego
wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w dniu
.................... przedstawia się następująco .................... (opis sytuacji strony ze wskazaniem
i opisem udowodnionych okoliczności z art. 64 pkt 7 u.p.s.)
Tutejszy organ stwierdził zatem, iż występują uzasadnione okoliczności przemawiające
za całkowitym zwolnieniem Pani z obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS,
na zasadach określonych w sentencji niniejszej decyzji: .................... (wnioski organu
w sprawie na podstawie ustalonych dowodów w postepowaniu administracyjnym)
..................... .
W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
hek
Referent
Posty: 391
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Napisano: 31 sty 2023, 14:57

Najpierw trzeba mu ustalić odpłatność, a następnie zwolnić
Można jedną decyzją
pawel.w
Starszy referent
Posty: 768
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 31 sty 2023, 15:01

To oczywiste. Przyjąłem, że ustalili już jakąś odpłatność wcześniej.
hek
Referent
Posty: 391
Od: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x