decyzja na odpłatności w DPS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 19 maja 2017, 15:33

Proszę Was o pomoc .Potrzebna mi jest decyzja na odpłatność osoby skierowanej do DPS w 70 % i pozostałe gmina .Proszę pomóżcie. To dla mnie bardzo ważne.Myślę ,że skorzysta z niej wiele os,więc jak ktoś ma to proszę wrzućcie.Pozdrawiam Ewa
Mewa12
Praktykant
Posty: 3
Od: 25 mar 2015, 15:51
Zajmuję się:


Napisano: 22 maja 2017, 13:50

MGOPS......... …..........................., dn. ….............Pan
…....................
DECYZJA NR
USTALAJĄCA OPŁATĘ .ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 61 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 62 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 106, art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr …..... z dnia …......... w sprawie upoważnienia Dyrektora MGOPS w …........ do wydawania decyzji administracyjnych

ORZEKAM

Ustalić odpłatność za pobyt Pana ….................... w Domu Pomocy Społecznej w ….................................
Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty …........ z dnia ….......... średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w…................. wynosi …………………………
1. Odpłatność Pana …........ od dnia......... wynosi ………………………................. miesięcznie tj. 70% dochodu ( renta socjalna i zasiłek pielęgnacyjny) w łącznej kwocie netto 797,63zł.
Za okres …........– ….......... opłata wynosi …...........
2. Ustalić odpłatność ponoszoną przez gminę, jako różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca.
Odpłatność ponoszona przez gminę od dnia............... wynosi ….......... miesięcznie
Za okres …............-................... opłata gminy wynosi ….....zł i zostanie przekazana na konto bankowe DPS w …....................
Termin płatności do 30 dnia każdego miesiąca, na konto DPS w ….....................


UZASADNIENIE

Stosownie do art. 59 ust. 1 decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 2 mieszkaniec domu wnosi opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu.
Na podstawie zgromadzonych akt w sprawie wynika, że jest Pan mieszkańcem naszej gminy, źródłem Pana utrzymania jest renta socjalna i zasiłek pielęgnacyjny w łącznej kwocie netto …......zl miesięcznie. Zgodnie z cytowaną na wstępie ustawą 70% świadczenia w wysokości …...zł zostanie przeznaczone na Pana utrzymanie w DPS.
Pan …............... jest osobą przewlekle chorą, która z powodu złego stanu zdrowia wymaga zapewnienia całodobowej opieki, nieposiadająca zstępnych, ani wstepnych, dlatego w myśl art. 61 ust 2 pkt 3 pozostałą kwotę opłaty za pobyt w DPS ponosi gmina.
W przypadku zmiany kwoty uzyskiwanego przez Pana dochodu lub zmiany przepisów dotyczących odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej następować będzie zmiana odpłatności za pobyt.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem tutejszego Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiazane niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majatkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
3. Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenia niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Do wiadomości:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Dom Pomocy Społecznej
3. a/a
dana013
Praktykant
Posty: 33
Od: 17 lip 2015, 9:41
Zajmuję się:

Napisano: 24 maja 2017, 10:37

Hej Dana !
Bardzo Ci dziękuję za pomoc.Myślę ,że dla wielu z nas decyzja będzie bardzo przydatna. Mam jeszcze serdeczną prośbę.Jakbyś miała decyzję na zasiłek stały i okresowy to bardzo bym Cię prosiła o pomoc.My sami musimy wszystko pisać i nie mamy prawnika.Pozdrawiam serdecznie Ewa.
Mewa12
Praktykant
Posty: 3
Od: 25 mar 2015, 15:51
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny