decyzja o uznaniu za uchylającego- Proszę o pomoc:)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 18 lis 2014, 15:20

Witam, co robicie z takim dłużnikiem który:
- złożył oświadczenie majątkowe
-został przeprowadzony wywiad,
- złożył oświadczenie, że doniesie dokumenty potwierdzające jego zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia, lecz tego nie uczynił,
- wpłacił tylko 15 zł przez okres 6 miesięcy??
Proszę o pomoc
jaaaa


Napisano: 19 lis 2014, 14:03

Proszę o pomoc!!!:]
jaaaa

Napisano: 19 lis 2014, 14:39

DECYZJA
Na podstawie art. 2 pkt 9 w związku z art. 8b, art. 5 ust. 3,3a, 3b, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2009r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy Pana/i----;, zam. ---

UZNAJE SIĘ PANA/IĄ
DŁUŻNIKA ALIMENTACYJNEGO
ZA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD ZOBOWIĄZAŃ ALIMENTACYJNYCH

UZASADNIENIE

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo
poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społeczno--użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
W dniu ---r. zostało do Pana/i skierowane wezwanie celem stawienia się na wywiad alimentacyjny i odebranie od Pana/i oświadczenia majątkowego. Termin wyznaczono na dzień ---r. Pomimo doręczonej prawidłowo w dniu --- r. korespondencji, której odbiór potwierdził/a Pan/i osobiście, do dnia sporządzenia niniejszej decyzji nie stawił/a się Pan/i w celu dopełnienia obowiązku, o którym mowa wyżej. Ponadto z posiadanej dokumentacji wynika, iż bezpośrednio przed wydaniem niniejszej decyzji w okresie ostatnich 6 miesięcy nie dokonał/a Pan/i żadnej wpłaty tytułem spłaty zadłużenia.
Wobec powyższego zaistniały przesłanki z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzasadniające uznanie Pana/i za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 24 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Pana/i dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez tutejszy organ w celu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto przysługuje Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K........ za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymaniaOtrzymują :
1. Adresat
2. a/a

nie wiem do końca czy jest dobra ? nikomu jej jeszcze nie wysłałam ,
ocen sama i dziennik zmień
dsr

Napisano: 05 lut 2015, 9:51

ja Ci dziękuję ale nie o decyzje mi chodziło
tylko co robię jak była już wydana decyzja w 1.1 2014 roku
o uchylenie się dłużnika na tą decyzję prokurator wszczął postępowanie i go umorzył.
i teraz sytuacja jest podobna i tu pytanie?
co z decyzją, która jest w obiegu o uznanie dłużnika za uchylającego się io robię tylko wniosek i podpinam się do tej decyzji
czy robię to inaczej jak?
dsr

Napisano: 05 lut 2015, 9:54

to nie tu miało być
dsr


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny