dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 41 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 07 sty 2014, 17:02Może ktoś z Państwa wklei podstawę prawną, która jest na nowej decyzji w sprawie obiadów szkolnych oraz na decyzji w sprawie posiłków dla osób dorosłych?

---------------


Podstawa prawna wg mnie jest taka sama da obu grup beneficjentów.

Podawałem nieco wyżej.

~rp


Napisano: 08 sty 2014, 9:26

podstawa jest taka sama jak by nie było programu - czyli ustawa o pomocy, mam już wydane wszystkie decyzje na obiady
~anka

Napisano: 08 sty 2014, 9:54

anka , a co z obiadami dla osób, które przekraczają kryterium?
~lupi

Napisano: 08 sty 2014, 11:22

czy musi być podjeta uchwała prze gminę podnosząca kryterium do 150%?
~aniaw

Napisano: 08 sty 2014, 12:33

Przepraszam za opóźnienie ale dopiero co wróciłam z kilkudniowego pobytu w szpitalu. Takie mamy uchwały- może się komuś przydadzą lub dadzą do przemyślenia.

Uchwała Nr .........
Rady Miejskiej w ....
z dnia .........................
w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 i art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm./ art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów /Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm./ oraz Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 /M. P. z 2013 r. poz. 1024/ Rada Miejska w... postanawia:

§ 1. Podwyższa się kwoty kryterium dochodowego określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do pomocy w formie dożywiania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014 - 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. /M. P. z 2013r. poz. 1024/ zwanego dalej Programem, następująco:

1.zasiłek celowy w formie dożywiania tj. posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, albo w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, realizowany w ramach Programu przysługuje:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150% obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150% obowiązującego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w.... i Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w .....

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa ......


Uchwała Nr .........
Rady Miejskiej w ..........z dnia .........................
w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 7 i 8, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2013 r. Nr 182 ze zm./ art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Z 2011r Nr 197 poz. 1172 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020 Rada Miejska w ...... postanawia:

§ 1. 1. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna w formie zasiłku celowego, okresowego lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia, z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu.
2. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 100% i które mieszczą się w przedziale od 100% do
150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej udzielając w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013( MP z 2013r. Poz. 1024) zwanego dalej Programem, wsparcia w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, albo w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych.
3. Ustala się w załączniku Nr l do Uchwały zasady zwrotu przyznanego świadczenia o których mowa w ust. l i 2 niniejszego paragrafu.

§ 2. Zwrot części lub całości przyznanego świadczenia o którym mowa w § l ust. l dokonywany może być jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w .... po zbadaniu sytuacji osoby lub rodziny w oparciu o wywiad środowiskowy.

§ 3. 1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu w części lub w całości wydatków na udzielone świadczenia, o których mowa w § l ust. l Uchwały stanowiłoby dla osoby zobowiązanej, nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w.......na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej, może odstąpić od żądania zwrotu.
2. Za przypadki szczególne, o których mowa w ust. l niniejszego paragrafu uważa się wystąpienie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w art. 7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc dziecku lub uczniowi
na wniosek Dyrektora szkoły w formie posiłku na podstawie warunków określonych w programie
osłonowym przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w .......

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .......i Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...

§ 6. Traci moc uchwała rady Miejskiej w ...... z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określania zasad zwrotu zasiłków celowych, okresowych i przyznanej pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.......

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …
Rady Miejskiej w .....z dnia …..

Zasady zwrotu zasiłków celowych, okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności realizowane w ramach Programu

i tu tabela..........................................................
~wwz do tattoo

Napisano: 08 sty 2014, 13:11

1. co stoi na przeszkodzie aby wszystkie świadczenia wsadzić do 1 uchwały a nie odrębnych?
2. WUW był wrażliwy na używanie pojęcia \"zasiłek celowy\" zamiast poprawnego wg. nich świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.
3. a co z programami osłonowymi - obejmą do 20% dożywianych dzieci i co specjalnie musimy jeszcze stworzyc i przyjąc UR, jaki ma byc ten program/
~Helena

Napisano: 08 sty 2014, 16:28

Niestety są już jakieś /nie wiem gdzie/ uwalone przez nadzór uchwały.
~gerd

Napisano: 08 sty 2014, 16:38

Czemu niestety?? Bardzo dobrze! Może Rada Ministrów zobaczy, że bubel wydała!! Dziwię się tylko, że media milczą.......
~wow

Napisano: 08 sty 2014, 16:55

Jak ktoś ma taką \"uwaloną\" uchwałę, to dajcie znać, z jakiego powodu uwalili. To ciekawe i niestety dotycz naszej codziennej roboty, dlatego proszę.
~Łukasz Sz.

Napisano: 08 sty 2014, 17:04

ponoć w mops radom cos sie dzieje
~nicki


  
Strona 41 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x