Nienaleznie pobrane - wzór decyzji !

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 05 lut 2018, 11:47

Witam, mam małe doświadczenie i pierwszy raz będę robić decyzje o nienależnie pobranym zasiłku i 500+. może ktoś podzieli sie wzorami decyzji, będę bardzo wdzięczna.
inspektor123
Stażysta
Posty: 180
Od: 11 kwie 2017, 12:15
Zajmuję się: św


Napisano: 05 lut 2018, 13:18

może jednak ktoś?
inspektor123
Stażysta
Posty: 180
Od: 11 kwie 2017, 12:15
Zajmuję się: św

Napisano: 06 lut 2018, 9:26

D E C Y Z J A
w sprawie ustalenia świadczeń nienależnie pobranych oraz zobowiązująca do zwrotu tych świadczeń

Na podstawie art. 2 pkt. 11, art. 25 ust.1, art. 25 ust.2 pkt.1, art. 25 ust. 3, art. 25 ust. 7, art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1851) w związku z art. 61 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 1257 ) działając z upoważnienia Wójta Gminy ... udzielonego zarządzeniem nr .... z dnia .... r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

1. ustalam, iż świadczenie wychowawcze pobrane przez Panią ... zam. ....1, na mocy decyzji ostatecznej Nr .... z dnia ....r., tj;
- świadczenie wychowawcze na dziecko ... ur. .... r., za okresy:
od dnia ....r. do dnia .... r., w wysokości ... zł.
Łącznie ... zł jest świadczeniem nienależnie pobranym.
2. zobowiązuję Panią .... do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie pobranych wskazanych w pkt. 1, tj.
- ...r. do dnia .... r., w wysokości ... zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia .....r. do dnia spłaty,

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

3. W przypadku dokonania dobrowolnej wpłaty z tytułu zobowiązania określonego w pkt. 2 niniejszej decyzji, przed dniem jej doręczenia, koniecznym dla zarachowania tej wpłaty na poczet należności z pkt. 1 jest złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie.


Powyższą kwotę należy wpłacić na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w ......
nr.....

Przed dokonaniem wpłaty proszę skontaktować się z działem świadczeń rodzinnych celem uzgodnienia wysokości naliczonych odsetek.
..... mam szczęście, jestem człowiekiem......
Sipera
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 614
Od: 15 kwie 2014, 8:47
Zajmuję się:

Napisano: 06 lut 2018, 9:26

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia ...r. Nr OPS... pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej ..., działający na podstawie zarządzenia Wójta .... nr.... z dnia ... r. w sprawie upoważnienia ........., wszczął postępowanie w sprawie ustalenia, iż świadczenie wychowawcze przyznane Pani .... zam. .... na mocy ostatecznej decyzji z dnia ....r. Nr OPS.... na pierwsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia tj. na syna .... ur. .... r. a wypłacone za okres od ....r. do ....r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i zobowiązaniu do zwrotu tego świadczenia.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało skutecznie stronie doręczone.
Tym samym zawiadomieniem, realizując zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu ( art. 10 k.p.a.), organ prowadzący postępowanie poinformował Stronę o możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym i złożeniem stosownych wyjaśnień w sprawie. Strona w wyznaczonym terminie nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego organ stwierdził co następuje:
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.
Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze ustawodawca nakazuje z kolei traktować świadczenia wyszczególnione w art. 25 ust. 2 tej ustawy. tj. m. in.:
- świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania; ( pkt 1)
W odniesieniu do rozpoznawanej sprawy organ ustalił następujący stan faktyczny:
Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
W przypadku rodziny Pani .... świadczenie wychowawcze zostało przyznane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy tj. z zastosowaniem kryterium na poziomie 800,00 zł. na osobę w rodzinie.
W decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego została Pani pouczona o konieczności bezzwłocznego poinformowania o zaistnieniu zmian mających wpływ na prawo doświadczenia wychowawczego.

Dnia .... r. Pani ... zgłosiła się do tutejszego Ośrodka i przedłożyła kopię decyzji Prezesa KRUS przyznającą Jej prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia .... r.
Z decyzji wynika, że wysokość zasiłku macierzyńskiego za miesiąc październik to 1 000,00 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Zgodnie natomiast z art. 2 pkt. 20 lit. h, wskazanej wyżej ustawy, uzyskanie dochodu, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
..... mam szczęście, jestem człowiekiem......
Sipera
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 614
Od: 15 kwie 2014, 8:47
Zajmuję się:

Napisano: 06 lut 2018, 9:27

Mając powyższe na uwadze należało na nowo zweryfikować uprawnienia do pobierania świadczenia wychowawczego przyznanego decyzją z dnia .. r. nr OPS-....
Rodzina Pani ... składa się z .. osób. W rodzinie nie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
Ustalony po doliczeniu dochodu uzyskanego oraz odliczeniu dochodu utraconego dochód na osobę w rodzinie wynosi 800,35 zł. miesięcznie.
Obliczono:
- ogółem w 2016 r. rodzina uzyskała dochód – .... zł.
- miesięczny dochód rodziny – .... zł.
- miesięczny dochód po odliczeniu dochodu utraconego oraz doliczeniu dochodu uzyskanego – .... zł.
- miesięczny dochód na osobę w rodzinie – .... zł.

Powyższe oznacza, że miesiąc listopad 2017 r. był miesiącem, w których strona nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze.
Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w odniesieniu do przedmiotowej sprawy, Pani ... winna zwrócić kwotę ... zł. wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty ( art. 25 ust. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci )

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie obliczana jest na podstawie art. 481 § 2 ustawy Kodeks cywilny
( Dz.U. t.j. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) t.j. – Minister Sprawiedliwości ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowem Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.
Jednocześnie informuje, że w przypadku braku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji ( Dz. U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm. ) na podstawie art. 25 ust. 8 cytowanej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ... w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w .....
Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego :
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji
(określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego
2. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.
3. Na podstawie art. 25 ust. 7 rzeczowej ustawy kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
..... mam szczęście, jestem człowiekiem......
Sipera
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 614
Od: 15 kwie 2014, 8:47
Zajmuję się:

Napisano: 06 lut 2018, 10:34

Dziękuje ci bardzo!
inspektor123
Stażysta
Posty: 180
Od: 11 kwie 2017, 12:15
Zajmuję się: św


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny