opłata zastępcza za DPS - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 28 lip 2020, 11:10

proszę o pomoc, czy podzielicie się wzorem decyzji dot. zwrotu wnoszonej przez OPS opłaty zastępczej?
axn5
Stażysta
Posty: 101
Od: 07 maja 2015, 9:27
Zajmuję się:


Napisano: 29 lip 2020, 7:52

Mam ale z 2016 roku trzeba ją uaktualnić, dopasować pod siebie i będzie ok.
DECYZJA
Na podstawie art. 96 ust.1 i 104 ust.3 w związku z art. 59 ust. 1, art. 61 ust. 1 pkt 1-3, art.61 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z póź. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy ............. z dnia 04.05.2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi MGOPS w ..... do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, działając z urzędu

orzeka się:

1) ustala się Pani Teresa G. kwotę 2177,42 zł. (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem 42/100 zł.) i zobowiązuje się do jej zwrotu tytułem poniesionej przez gminę opłaty wniesionej zastępczo w okresie od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 r. za pobyt Pani Henryki W. w Domu Pomocy Społecznej w ........... (1088,71 zł. x 2 m-ce).

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej (u.p.s.), do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności: 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich – przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej; przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy, w przypadku jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej, jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,(art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. "a").
W sytuacji, gdy mieszkaniec domu pomocy społecznej nie jest w stanie samodzielnie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek ten spoczywa na jego małżonku oraz zstępnych przed wstępnymi, a następnie na gminie.
W art. 61 ust. 3 przewidziano obowiązek wnoszenia zastępczo opłat przez gminę, jeżeli z tego obowiązku nie wywiązują się osoby wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wniesionych w tym celu kwot.

Pani Henryka W. decyzją z dnia ....... r. znak: OPS....... została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w ......., na czas nieokreślony.
Pani Henryka W. ponosi odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% swojego dochodu tj. 812,59 zł. zgodnie z decyzją z dnia ......... znak:OPS.......

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2015 Starosty z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu .......... w roku 2015 ustalono, iż od 01.02.2015 r. miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w ........ wynosi 2.990,00 zł.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U z 2015r. poz. 163 z póź.zm.) do ponoszenia opłat za pobyt w DPS obowiązani są małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wysokość tej opłaty ustala się w umowie zawartej w trybie art. 103 ust. 2 lub w razie odmowy jej podpisania – decyzją administracyjną jeżeli spełniają kryterium dochodowe.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 838
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 29 lip 2020, 7:55

cd.
Art. 103 ust. 2 u.p.s stanowi, że kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej opłaty za pobyt tego mieszkańca w DPS, biorąc pod uwagę wysokość i możliwość, przy czym opłata ta nie powinna być zwiększana w przypadku, gdy jedna osoba jest zwalniana z odpłatności z mocy prawa lub z powodów, o których mowa w art.64 ustawy.

Pani Teresa G. odmówiła zawarcia umowy w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z powyższym tut. OPS w dniu 19.02.2016 r. wydał decyzję znak: OPS........, w której orzekł i ustalił, że do ponoszenia opłaty za pobyt Pani Henryka W. w Domu Pomocy Społecznej w ..... zobowiązana jest Pani Teresa G. - córka, w wysokości 1088,71 zł. miesięcznie.
Powyższa decyzja została doręczona stronie w dniu 25.02.2016 r. i stała się ostateczna.
Niniejszą decyzją na podstawie art. 59 ust. 1 u.p.s została ustalona wysokość opłaty dla Pani Teresy G. za pobyt matki Henryki W. w DPS w wysokości 1088,71 zł. miesięcznie, został podany termin wpłat oraz konto na które należy dokonywać wpłat.
Pani Teresa G. do dnia wydania niniejszej decyzji nie dokonała wpłat ustalonych w/w decyzją za m-ce luty i marzec 2016 r. w związku z powyższym gmina zastępczo wnosiła opłaty za Panią Teresę G.
Dowód:
- rachunek nr 1/02/2016 z dnia 03.03.2016 r. wystawiony przez DPS w ...... dla MGOPS w ......... za m-c luty 2016 r. oraz dowód zapłaty przez MGOPS w ........ z dnia 23.03.2016 r. na rzecz DPS w ........
- rachunek nr 1/03/2016 z dnia 04.04.2016 r. wystawiony przez DPS w ...... dla MGOPS w ....... za m-c marze 2016 r. oraz dowód zapłaty przez MGOPS w ......... z dnia 14.04.2016 r. na rzecz DPS w ........

W decyzji z dnia 19.02.2016 r. znak: OPS......... Pani Teresa G. została pouczona, że:
W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w art.61 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, ustawy o pomocy społecznej z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, która następnie dochodzi od zobowiązanego poniesionych na ten cel wydatków.

W sytuacji uchylania się od tego obowiązku przez osoby zobowiązane, gmina, która zastępczo poniosła wydatki, egzekwuje ich zwrot na drodze administracyjnej. Właściwą drogą wyegzekwowania takich należności przez gminę, jest wydanie decyzji na podstawie art. 104 ust. 3, w związku z art. 61 ust. 3 ustawy.

W decyzji wydanej na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy ustala się wysokość należności podlegającej zwrotowi (opłat wniesionych zastępczo przez gminę) oraz termin jej zwrotu. Wydanie decyzji - na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy - jest możliwe dopiero w przypadku zastępczego wniesienia opłat przez gminę.
Gmina Nowy Korczyn wniosła zastępczo opłatę za Panią Teresę G. w łącznej wysokości 2177,42 zł (1088,71 zł. x 2 m-ce) w okresie 01.02.2016 r – 31.03.2016 r.

W dniu 01.04.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez gminę za pobyt matki Henryki W. w Domu Pomocy Społecznej w ..........

Na podstawie art. 59 ust.1 u.p.s Ośrodek Pomocy Społecznej określa wysokość kwot opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz wskazuje osoby zobowiązane do jej ponoszenia z kręgu podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalenie przypadających na nich kwot opłat oraz ewentualne zwolnienie, stosownie do art. 4 ustawy.
Biorąc pod uwagę aktualny kierunek orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie sposobu ustalania osobom wymienionym w art. 61 ust.2 ustawy, opłata obciążająca daną osobę z tytułu pobytu członka rodziny w DPS nie powinna być zwiększana w przypadku, gdy pozostałe osoby współzobowiązane są zwalniane z odpłatności, również w drodze decyzji administracyjnej.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 838
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 29 lip 2020, 7:57

cd.
W związku z powyższym wysokość do ponoszenia opłaty za pobyt matki Henryki W. w DPS wynosi na każdą osobę zobowiązaną do alimentacji (2 osoby) w wysokości 1088,71 zł. miesięcznie.
Obowiązek ten ma charakter ustawowy i nie zależy od zgody zobowiązanego. Należy zauważyć, że ustawodawca ustalił kwotę graniczną dochodu, poniżej której osoby zobowiązane do ponoszenia opłat z racji pokrewieństwa, obowiązku tego nie mają ze względów finansowych.

W art. 61 ust. 3 u.p.s. przewidziano obowiązek wnoszenia zastępczo opłat przez gminę, jeżeli z tego obowiązku nie wywiązują się osoby wymienione w art. 61 ust. 2 pkt 1, 2 i 2a u.p.s. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wniesionych w tym celu kwot. Jednak podstawową przesłanką do dochodzenia przez gminę regresu wobec bliskich jest niewywiązywanie się przez nich z obowiązków określonych w drodze decyzji, co ma miejsce w tym przypadku.

Kwotę 2177,42 zł.(słownie: .......) należy zwrócić w terminie, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna na konto MGOPS w .........: Bank ..........Nr konta: ......
z dopiskiem „zwrot opłaty poniesionej zastępczo przez gminę w okresie 01.02.2016 r. – 31.03.2016 r.”

W tej sytuacji orzeka się jak na wstępie.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


POUCZENIE
Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ....... itd.

Otrzymują:
1.
2.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 838
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 29 lip 2020, 12:23

Wielkie dzięki:)
axn5
Stażysta
Posty: 101
Od: 07 maja 2015, 9:27
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x