PILNE!!!uzasadnienie odmowy zasiłku okresowego z braku środków

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 25 lut 2009, 17:09

Witajcie, jak uzasadniacie odmowy zasiłku okresowego z braku środków???
~edyta


Napisano: 25 lut 2009, 17:17

nie możesz chyba odmówić zasiłku okresowego, a juz napewno nie z powodu braku środków
~dd

Napisano: 25 lut 2009, 19:28

POczątek roku a Wy nie macie środków. To jest paranoja.
~xxx

Napisano: 26 lut 2009, 9:59

dla mnie też paranoja, ale ja muszę wykonać swoją pracę i napisać decyzję odmowna zasiłku okresowego
~edyta

Napisano: 27 lut 2009, 16:53

ryzykowna odmowa zasiłku okresowego z powodu braku środków, jeżeli ten ktoś się odwoła to SKO napewno uchyli twoją decyzję.
~berta

Napisano: 05 mar 2009, 15:39

nie można chyba wydać więcej niż 1/12 na miesiąc więc chyba może zabraknąć środków przy obecnym budżecie
~xx-

Napisano: 14 mar 2009, 22:55

Oczywiście można odmówic.,Dotacja np.10 jednostek , wydano 10 jednostek,odmowa . Nie wypłacisz czegoś czego nie ma!.Aczkolwiek warto dopisać ,.że można złożyć wniosek w następnym miesiącu.
~jarek

Napisano: 10 kwie 2009, 9:23

Nasze SKO uważa, że nie problemu z odmową z powodu braku środków. Trzeba tylko wtedy w decyzji dokładnie opisać sytuację finansową ośrodka (budżet). Po prostu udowodnić, że faktycznie nie posiadamy pieniędzy na okresówki. Taka decyzja z pewnością nie będzie \"uwalona\".
~:)

Napisano: 14 kwie 2009, 10:17

Nasz ośrodek wydaje decyzje odmowne z powodu ograniczonych środków. Nasza Pani Kier dzwoniła do SKO w tej sprawie, Pan mówił że nie będą kwestionować takich decyzji. Dwa odwołania już poszły, na razie SKO milczy. Poczekamy co bedzie. Zamieszczam decyzję, którą my opracowaliśmy:


XXX, dn. 16.03.2009r.

GOPS-8123 -Zo / 2 /09

Pan/i
XXX
XXX
XXXD E C Y Z J A

Na podstawie art. 38 ust. 1-5, w związku z art. 147 ust. 7 i ust. 6 oraz 106 ust. 1,3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm./ w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA /tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. Dz. U. Nr 135 poz. 950 ze zm./ po rozpatrzeniu sprawy orzekam:

odmówić przyznania zasiłku okresowego z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel


U Z A S A D N I E N I E

Z wywiadu i zebranych w sprawie dokumentów wynika, że strona pozostaje we wspólnym
gospodarstwie z mężem i dziećmi. Łączny dochód rodziny ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy
wynosi xxx zł co stanowi w przeliczeniu na osobę kwotę xxx i nie przekracza kryterium dochodowego na osobę zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, wynoszącego 351 zł. Jednocześnie występuje okoliczność wymieniona w art. 7 ustawy, tj. bezrobocie.
W świetle powyższych ustaleń strona spełnia dwie przesłanki określone w art. 8 ust. 3 do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, oczekuje na przyznanie zasiłku okresowego.
Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 2 rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny przysługuje zasiłek okresowy, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
W przypadku rodziny – zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny /art. 38 ust. 2 pkt. 2/, jednakże z uwagi na bardzo ograniczoną ilość środków finansowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie zrealizować wypłaty powyższego świadczenia.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Jednakże w 2008r. i 2009r. gminy otrzymają dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe, pozwalające na realizację zasiłków okresowych w minimalnej wysokości.
Art. 147 ust. 3 pkt. 2 stanowi, że w 2008r. i 2009r. minimalna wysokość zasiłku okresowego – w przypadku rodziny wynosi – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Art. 38 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej określa, że „Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego…” co oznacza, że zabezpieczy środki finansowe na ich realizację z budżetu gminy. Taka uchwała nie została podjęta przez tutejszą Radę Gminy, w związku z czym przyznawane są zasiłki okresowe w wysokościach określonych w ustawie tj. 50%.
Zatem postanawia się jak wyżej.
Strona została poinformowana o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się co do dowodów zebranych w sprawie.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Kierownika GOPS w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a
~Ania


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny