pomoc - zakład karny - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 12 gru 2013, 21:24Porozumienie w sprawie pomocy dla osób zwalnianych z zakładów karnych oraz dla rodzin skazanych podpisały Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej. Wejdzie w życie 1 października br.

Każdy dyrektor zakładu karnego będzie ustalał w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej z miejscowości, w której znajduje się więzienie, zakres i zasady współpracy. Ośrodki pomocy społecznej i administracja więzienna mają wspólnie działać na rzecz:
• utrzymywania więzi między osadzonymi a ich rodzinami,
• płacenia przez tych skazanych, którzy pracują, alimentów lub łożenia przez nich na utrzymanie rodziny lub osób, do których zamierzają wrócić po odbyciu kary,
• kierowania do środowiskowych grup wsparcia lub ośrodków wsparcia tych więźniów, którzy odbywali karę w systemie terapeutycznym,
• kierowania na leczenie odwykowe skazanych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
• rozwiązywania problemów życiowych, a zwłaszcza poprawy trudnej sytuacji materialnej skazanych i ich rodzin.

Jeśli skazany nie ma dowodu osobistego, administracja umożliwia mu uzyskanie tego dokumentu.
Skazany będzie mógł w każdej chwili zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej z prośbą o objęcie pomocą jego rodziny. Może też o sytuacji materialnej swojej rodziny poinformować dyrektora zakładu karnego. Ten z kolei będzie informował ośrodek pomocy społecznej o tym, ile więzień zarabia i ile przekazuje na utrzymanie swoich bliskich.
Za zgodą skazanego administracja więzienna będzie informować ośrodek pomocy społecznej właściwy dla zameldowania lub pobytu więźnia o potrzebie udzielenia mu pomocy po zwolnieniu – na 6 miesięcy przed datą zwolnienia z zakładu karnego lub niezwłocznie, kiedy dowie się o terminie jego zwolnienia, jeśli sytuacja życiowa skazanego wskazuje na taką potrzebę. Dyrektor więzienia będzie informował jednocześnie o pomocy, jaką opuszczający zakład karny otrzymał.
Administracja więzienna wydaje wychodzącemu na wolność:
• dokumenty, odzież i inne przedmioty oraz pieniądze z depozytu, jeżeli nie zostały zatrzymane albo zajęte w drodze zabezpieczenia lub egzekucji,
• aktualne wyniki badań lekarskich, a osobie wymagającej leczenia - skierowanie do specjalisty lub szpitala, jeżeli takie są wskazania lekarskie,
• zaświadczenie o zatrudnieniu w czasie pobytu w zakładzie karnym,
• zaświadczenie o odbywaniu nauki oraz uzyskanych kwalifikacjach zawodowych.
Jeśli zwalniany nie ma wystarczających środków własnych, otrzyma niezbędną pomoc finansową do 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników (obecnie to ok. 622 zł) lub ekwiwalentu tej kwoty w postaci odpowiedniej do pory roku: bielizny, odzieży, obuwia, biletu na przejazd do miejsca zamieszkania bądź pobytu, lub artykułów żywnościowych.
Ośrodek pomocy społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na wniosek osoby zwolnionej z zakładu karnego:
• informuje o zasadach udzielania pomocy w ramach systemu pomocy społecznej, w tym zwłaszcza o konieczności przejawiania aktywności własnej w procesie reintegracji ze społeczeństwem,
• pomaga w uzyskaniu niezbędnych dokumentów,
• udziela pomocy materialnej do czasu podjęcia pracy i uzyskania pierwszych zarobków albo otrzymania zasiłku dla bezrobotnych,
• pomaga, we współpracy z urzędem pracy, w znalezieniu zatrudnienia,
• pomaga w uregulowaniu spraw mieszkaniowych lub uzyskania czasowego schronienia,
• udziela pomocy w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz pracy socjalnej.
W przypadku skazanych samotnych, bez wsparcia ze strony innych osób, niezdolnych do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej, administracja zakładu karnego gromadzi odpowiednią dokumentację. Na co najmniej rok przed zwolnieniem tej osoby, na jej wniosek, administracja przesyła zgromadzona dokumentację do powiatowego centrum pomocy rodzinie, w rejonie którego skazany mieszkał lub do tego, które wskaże. To umożliwi zapewnienie mu odpowiedniej opieki po wyjściu z więzienia np. miejsca w domu pomocy społecznej. W nagłych wypadkach administracja więzienna będzie zawiadamiać centrum pomocy rodzinie niezwłocznie.
Ośrodki i administracja będą też wspólnie podejmować niekonwencjonalne formy pracy ze skazanymi, wspierające ich reintegrację ze społeczeństwem. Będą organizować wspólne szkolenia, narady i konferencje instruktażowe, wzajemnie informować się o swoich siedzibach, organizacjach pozarządowych, z którymi pracują lub tych, które dostały na swoją działalność dofinansowanie od ministra pracy lub sprawiedliwości.
Przedstawiciele ministerstwa pracy oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej będą uczestniczyć w pracach Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Rady Pomocy Społecznej działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Obie Rady będą co najmniej raz w roku oceniać realizację niniejszego porozumienia.
Porozumienie podpisali: wiceminister pracy Joanna Staręga- Piasek oraz dyrektor generalny służby więziennej ppłk Aleksander Nawrocki. Zastąpi ono porozumienie z 1991 r.

1.W związku z powyższym jakiej pomocy udzielacie?
2. Czy pomoc otrzymaną przy wyjściu z ZK wliczacie do dochodu?
~terenowa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x