POMOCY ELMER

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 27 lut 2015, 11:34

Na podstawie decyzji znak ŚR.8250.1713.1158.2014.DK z dnia 10.12.2014 r. przyznano Pani prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci:

Po ponownym przeliczeniu dochodów w związku z zaistniałą zmianą sytuacji rodziny, tut. Organ ustalił co następuje:
Zgodnie z art. 4 ust. 4 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
Jak wynika z akt sprawy dochody z roku 2013 z są utraconymi ( dołączono kserokopie świadectwa pracy ), a od dnia 01.12.2014 r. Paz przeszła na zasiłek macierzyński . Na podstawie art. 3 pkt 24 h ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza to uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej .
Miesięczny dochód rodziny uzyskany w roku bazowym 2013 w wysokości 1 231,41 zł powiększony o dochód uzyskany przez Panią zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1157,74 zł wynosi 2389,15 zł , co w przeliczeniu na 4 osoby w rodzinie daje kwotę 597,29 zł przekracza kwotę progową o 23,29 zł .
Zgodnie z art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (tj. 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. Jak wynika z akt sprawy, w poprzednim okresie zasiłkowym, zasiłek rodzinny nie przysługiwał.
Stosownie do art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany. Jak wynika z akt sprawy, miesiącem następującym po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany - jest miesiąc luty 2015 r.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ zapewnił stronie czynny udział w toczącym się postępowaniu i umożliwił stronie, przed wydaniem decyzji, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
CZY OK UZASADNIENIE CZY MUSZE JESZCZE PISAĆ
WZÓR DECYZJI CZY OK


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny