wniosek złożony po terminie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 02 gru 2014, 11:19

1. wniosek złożony po terminie 24.11.2014
kobieta choruje leczy się psychiatrycznie nie złożyła wniosku wniosku w terminie, napisała uzasadnieni załączyła karty z leczenia
czy rozpatrzyć pozytywnie ?
przyznać od września?
mika555


Napisano: 02 gru 2014, 13:23

Zależy czy i jaki zapis masz w regulaminie dotyczący złożenia wniosku po terminie. My mamy zapis, że wnioski składa sie do 15 września, a może być wniosek złożony po terminie z powodu choroby i innych zdarzeń losowych. Wówczas osoba zwraca się z prośbą o przywrócenie terminu, składa wniosek i należy wydać jej postanowienie o przywróceniu bądź odmowie przywrócenia terminu. Na postanowienie nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, czyli jeśli złoży wniosek i nie będzie miała przywróconego terminu, to powinna otrzymać decyzję odmawiającą przyznania stypendium.
Sonia 6

Napisano: 03 gru 2014, 10:33

kobieta złożyła wniosek z uzasadnieniem dochody za październik bez wniosku o przywrócenie terminu
mam przyznać od listopada?
nie mam zapisu w regulaminie o terminie końcowym
mika555

Napisano: 03 gru 2014, 11:47

moim zdaniem tu się terminu nie przywraca
ustawa dopuszcza złożenie wniosku po terminie
w uzasadnieniu decyzji trzeba to po prostu dobrze opisać jeśli przyznajemy
a jeśli odmawiamy jeszcze lepiej umotywować,bo wnioskodawca ma prawo się odwołać
[email protected]

Napisano: 03 gru 2014, 16:08

dzięki bardzo za pomoc
mika555

Napisano: 04 gru 2014, 8:42

może ten komentarz Ci pomoże


Autor:
Mateusz Pilich
Tytuł:
Komentarz do art.90(n) ustawy o systemie oświaty
Stan prawny:
2013.09.01
Kod: Zaznacz cały
7. Termin do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, określony w art. 90n ust. 6, ma charakter materialnoprawny, a nie procesowy, to zaś oznacza, że jego zachowanie jest w zasadzie konieczne do realizacji uprawnienia. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w przepisanym terminie, uprawnienie wygasa i wnioskodawca traci prawo do żądania przyznania stypendium szkolnego, [u]nie mogąc ubiegać się, w trybie art. 58-60 k.p.a., o przywrócenie uchybionego terminu.[/u] Odnośnie do skutków prawnoprocesowych wystąpienia z wnioskiem po upływie terminu z art. 90n ust. 6 - zob. teza 4 do art. 90e. Zróżnicowanie terminów dla szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (15 września) oraz kolegiów (15 października), zobowiązanych do udzielania świadczeń pomocy materialnej zgodnie z art. 90b ust. 3-4, ma związek ze zróżnicowaną organizacją roku szkolnego w tych jednostkach, w zakładach kształcenia nauczycieli i kolegiach pracowników służb społecznych pokrywa się on bowiem z rokiem akademickim i trwa od dnia 1 października do dnia 30 września. Zgodnie z art. 90n ust. 7 przyznanie stypendium szkolnego jest jednak możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje "uzasadniony przypadek". Ten zwrot niedookreślony powinien być interpretowany w sposób bardziej zbliżony do "wyjątkowego przypadku", gdyż inaczej rygorystycznie ustalone terminy traciłyby wszelki sens. W ramach tego kryterium organ właściwy może rozważyć takie kwestie, które podlegałyby uwzględnieniu przy rozpatrywaniu wniosku o przywrócenie terminu na mocy art. 58 k.p.a., np. błędną lub nieścisłą informację otrzymaną od pracownika organu właściwego w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na skutek których doszło do omieszkania przepisanego terminu. Zob. także teza 8 do art. 7 i teza 12 do art. 36a. Wnioskodawca powinien uzasadnić, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony. O tym, czy przypadek jest "uzasadniony", decyduje jednak organ właściwy zgodnie z art. 90m. Jeżeli jednak nie znajduje on podstaw do uznania przypadku za "uzasadniony", nie powinien orzekać formalnie (o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia bądź o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość), ale powinien wydać decyzję o odmowie przyznania świadczenia, co pozwoli następnie na kontrolę motywów takiego orzeczenia w toku instancji. Terminy określone w ust. 6-7 komentowanego artykułu dotyczą tylko postępowania na wniosek, nie stanowią natomiast żadnej przeszkody do wszczęcia postępowania z urzędu na podstawie art. 90n ust. 3. Rozważenie zasadności wszczęcia takiego postępowania, w razie złożenia wniosku po terminie, jest obowiązkiem organu właściwego w sprawach, o których mowa w art. 90m.
[email protected]


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny