Wzór decyzji na stypendium szkolne 2019

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 07 paź 2019, 8:06

Czy moglibyście podzielić się swoimi aktualnymi wzorami decyzji na stypendium szkolne? :)
Marta2806
Stażysta
Posty: 107
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą


Napisano: 08 paź 2019, 8:50

widzę, że odzewu brak... :(
a chociaż powiedzcie, czy robicie jednorazową wypłatę w grudniu po zebraniu faktur czy co miesiąc?
Marta2806
Stażysta
Posty: 107
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą

Napisano: 08 paź 2019, 9:15

Znalazłam wzór decyzji ze szkolenia z września 2018 r. Trzeba ją oczywiście zmodyfikować indywidualnie ze względu na zmianę kryterium dochodowego w uzasadnieniu (skopiowałam jedynie poglądowo :). Mam nadzieję, że się przyda. Ja wydaję decyzję listopad-grudzień i płacę jednorazowo w grudniu po wcześniejszym przedstawieniu faktur.


D E C Y Z J A NR .............
w sprawie przyznania stypendium szkolnego

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. ............), art. 90m i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. ............) oraz § ................ uchwały Rady Gminy ............................................ Nr ...................... z dnia .................................. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ............................................. (Dz. Urz. Woj. ..... Nr ............, poz. .............):

1. Przyznaję stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 dla ucznia ......................................................... w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. w formie pokrycia kosztów zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), zeszytów szkolnych, przyborów szkolnych, tornistra oraz stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w kwocie po …….................... zł miesięcznie.
2. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo, w terminie do 31 grudnia 2018 r., po przedstawieniu przez adresata decyzji rachunków, faktur albo oświadczeń sprzedawcy lub usługodawcy potwierdzających poniesienie kosztu edukacyjnego, opiewających na kwotę nie mniejszą niż kwota przyznanego stypendium (łącznie) – w terminie do 15 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie

Pan(i) ....................................................... w dniu .............................. złożył(a) wniosek do Wójta Gminy ................................................... o przyznanie stypendium szkolnego w formie pokrycia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla syna ......................................................................, ucznia piątej klasy Szkoły Podstawowej w ................................................ na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r. w kwocie po 248 zł miesięcznie. Po analizie przedłożonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego świadczącego o wysokości dochodu i ilości osób wspólnie zamieszkujących w gospodarstwie domowym – należy stwierdzić, że we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia razem z nim zamieszkuje:
1) ojciec ................................................... - bezrobotny, bez prawa do zasiłku, nie uzyskuje dochodów,
2) matka .................................................... - pracuje na umowę o pracę - otrzymuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie 1400 zł,
3) pełnoletni brat ucznia ................................................ - bezrobotny, bez prawa do zasiłku, uzyskał dochody w miesiącach lipiec - sierpień z tytułu prac dorywczych w kwocie 1.000 zł, jednakże organ nie przyjął tego dochodu do wyliczania prawa do stypendium, ponieważ dochód ten został utracony i w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, która ma tutaj zastosowanie należało ten dochód pominąć,
4) - niepełnoletni uczeń ..................................... - ubiegający się o stypendium szkolne, nie otrzymuje dochodu.
gosiaczek_1605
Praktykant
Posty: 18
Od: 18 kwie 2018, 9:28
Zajmuję się: ŚR

Napisano: 08 paź 2019, 9:17

Ponadto rodzina otrzymuje zasiłek rodzinny w kwocie 124 zł na niepełnoletniego ucznia - co ustalono na podstawie informacji GOPS z dnia ....................... r. (informacja uzyskana w ramach postępowania wyjaśniającego - w aktach sprawy). Od 1 listopada 2018 r. kwota tego zasiłku ulegnie podwyższeniu do wysokości 130 zł.
Powyższe ustalenia dają podstawę do stwierdzenia, że dochód na osobę w rodzinie ucznia do końca października 2018 r. wynosi 381 zł miesięcznie, a od 1 listopada 2018 r. będzie wynosić 382,50 zł. Wnioskodawca spełnia więc przesłankę do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty (dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego w okresie do 30 września 2018 r.: 514 zł. Kryterium to zostało określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058). Od 1 października 2018 r. natomiast, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358) kryterium dochodowe uległo zwiększeniu do kwoty 528 zł i od października 2018 r. strona również nabyła prawo do stypendium na syna, będącego uczniem.
W obu przypadkach dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego.

Niski dochód w rodzinie wynika z faktu że ojciec ucznia i pełnoletni brat są osobami bezrobotnymi, które nie osiągają dochodów, a więc również przesłanka z art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty została spełniona.
Jednakże w zakresie miesięcznej wysokości stypendium i okresu stypendialnego Wójt Gminy nie mógł uwzględnić wniosku strony.
Zgodnie z art. 90d ust. 9 i 10 prawem Wójta jest przyznanie stypendium w wysokości nie niższej niż 80 % i nie wyższej niż 200 % kwoty zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia (124 zł). Powoduje to, że stypendium może być przyznanie w wysokości od 99,20 zł do 248 zł oraz na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
Tak więc organ przyznający ma możliwość udzielenia stypendium w kwocie niższej i na okres krótszy od wnioskowanych przez stronę. Wójt gminy skorzystał ze swoich uprawnień z uwagi na to, że stypendia szkolne finansowane są w głównej mierze z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa, otrzymywanej przez gminę w wysokości nieadekwatnej do potrzeb uczniów, na okres roku budżetowego, czyli od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – a nie roku szkolnego. Przez to kwota dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2019 - w momencie wydawania tej decyzji - jest organowi nieznana. Z tych względów oraz z powodu dużej liczby osób potrzebujących takiego wsparcia w gminie, wójt zmuszony był przyznać stypendium w mniejszej kwocie i przez krótszy okres. Nie zamyka to jednak drogi do zmiany decyzji i przyznania stypendium do czerwca 2019 r., w przyszłym, 2019 roku. Przyznanie następuje w trybie zmiany niniejszej decyzji dokonywanej na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.
gosiaczek_1605
Praktykant
Posty: 18
Od: 18 kwie 2018, 9:28
Zajmuję się: ŚR

Napisano: 08 paź 2019, 9:17

Przyznanie kwoty stypendium nastąpiło również z uwzględnieniem wysokości stypendiów, określonych w § ................ uchwały Rady Gminy ............................................ Nr ...................... z dnia .................................. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ............................................. (Dz. Urz. Woj. ..... Nr ............, poz. .............).
Złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego rodziło obowiązek wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji zgodnie z wymogiem art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Stypendium wypłacane będzie w terminie do 31 grudnia 2018 r. po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w sentencji decyzji, do wysokości kwot, na które wystawiono te rachunki, faktury lub oświadczenia – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Na podstawie zaś, art. 90o ust. 1 ustawy rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy ................................................ o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium (zwiększenie dochodu w rodzinie, skreślenie z listy uczniów szkoły, otrzymanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, zmiana miejsca zamieszkania ucznia – poza teren gminy ................................ oraz zmiana ilości osób w rodzinie ucznia).
2. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..........................................., w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy .................................................. .

3. W powyższym terminie stronie przysługuje również możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania - w formie pisemnego oświadczenia. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy .................. oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega wykonaniu.
gosiaczek_1605
Praktykant
Posty: 18
Od: 18 kwie 2018, 9:28
Zajmuję się: ŚR

Napisano: 08 paź 2019, 9:43

Dziękuję :) bardzo długie to uzasadnienie...
Marta2806
Stażysta
Posty: 107
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą

Napisano: 15 paź 2019, 9:24

Do gosiaczek_1605, Powiedz mi proszę jak liczyć dochód z zatrudnienia za sierpień ( tak jak w świadczeniach rodzinnych), czyli netto - koszty uzyskania przychodu?
Dostałam teraz w prezencie stypendium a niestety bez wyjaśnienia jak mam je prowadzić i jak liczyć.
Mam takie zaświadczenie w którym kobieta ma najniższa krajową 2250zł i dostała w sierpniu 400 zł brutto nagrody, czy tę kwotę też doliczam do dochodu czy nie uwzględniam?
Alicja-86
Stażysta
Posty: 64
Od: 10 mar 2017, 10:14
Zajmuję się: FA/ŚR

Napisano: 15 paź 2019, 10:13

Ja stypendium zajmuję się dopiero od września 2018, też dostałam je w prezencie nic o nich nie wiedząc, moje poprzedniczki tez za bardzo nie chciały mi pomóc w tym temacie.
Jeżeli chodzi o dochód za sierpień, to w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ma to być dochód pomniejszony o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
3) kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Mi ogólnie wszyscy wnioskodawcy przynoszą zaświadczenia od pracodawców, gdzie mam dochód brutto i netto i biorę dochód netto.
Jeśli chodzi zaś o tę nagrodę to pytanie czy było to jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne? Bo jeśli tak to nie wliczamy tego do dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Ale może jeszcze się ktoś wypowie w tym temacie?
gosiaczek_1605
Praktykant
Posty: 18
Od: 18 kwie 2018, 9:28
Zajmuję się: ŚR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny