wzór decyzji odmownej 300+ odmowa wzór

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 26 sie 2019, 12:42

Proszę o wrzucenie , jeżeli Państwo posiadacie wzór decyzji odmownej z 300+ i postanowienie o wszczęciu postępowania. Dziękuję. brak orzeczenia o niepełnosprawności dlatego odmowa.
Pl_30
Stażysta
Posty: 81
Od: 02 cze 2017, 8:25
Zajmuję się: Inspektor ds. świadczeń wychowawczych


Napisano: 04 wrz 2019, 11:50

Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start – dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia w związku z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka faktyczna nad dzieckiem sprawowana przez oboje rodziców)........., dnia .......
Prezydent Miasta
OPS/..../20
Pan/Pani
.............................
ul. ........................
..–... .....................
Decyzja
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 4 pkt 1, pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 28, art. 31 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia …………. r. o świadczeniu dobry start (Dz.U. z 2019 r. poz. ….) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta ........... nr .... z dnia ...., udzielonego zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ..........., do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start,
odmawiam przyznania
prawa do świadczenia dobry start na dziecko: ..................... (ur. ..................... r.).
Uzasadnienie
W dniu ........... Pan ........... złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dziecko ........... Tego samego dnia wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na to samo dziecko złożyła również matka dziecka.
Organ, zgodnie z art. 31 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 1 ustawy o świadczeniu dobry start, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalił, że faktyczną opiekę nad dzieckiem sprawują oboje rodzice – Pani ........... oraz Pan ...........
Z art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniu dobry start wynika, że jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Organ stwierdził, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dziecko ...........:
1) Pani ........... złożyła w dniu ........... o godzinie ...........; wniosek został zarejestrowany pod numerem ...........;
2) Pan ........... złożył w dniu ........... o godzinie ...........; wniosek został zarejestrowany pod numerem ...........
Wniosek Pana ........... został złożony jako drugi i tym samym prawo do świadczenia dobry start przyznane zostało matce dziecka.
Organ stwierdził, że nie zostały spełnione warunki dotyczące posiadania przez Pana ........... prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 na uczące się dziecko ...........
Organ odmawia przyznania prawa do świadczenia dobry start zgodnie z treścią złożonego wniosku.
Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........... za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ..........., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 41 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adres ma skutek prawny.
Na podstawie art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.....................
(podpis)
Otrzymują:
.....................
.....................
becik_77
Praktykant
Posty: 28
Od: 28 cze 2017, 13:36
Zajmuję się: ŚW
FA
SW
DM
KDR

Napisano: 04 wrz 2019, 12:43

., dnia .......
Prezydent Miasta
OPS/..../20
Pan/Pani
ul. .
..–... ...
Decyzja
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 4 pkt 1, pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 28, art. 31 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia …………. r. o świadczeniu dobry start (Dz.U. z 2019 r. poz. ….) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta ........... nr .... z dnia ...., udzielonego zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ..........., do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start,
odmawiam przyznania
prawa do świadczenia dobry start na dziecko: ..................... (ur. ..................... r.).
Uzasadnienie
W dniu ........... Pan ........... złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dziecko ........... Tego samego dnia wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na to samo dziecko złożyła również matka dziecka.
Organ, zgodnie z art. 31 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 1 ustawy o świadczeniu dobry start, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalił, że faktyczną opiekę nad dzieckiem sprawują oboje rodzice – Pani ........... oraz Pan ...........
Z art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniu dobry start wynika, że jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Organ stwierdził, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dziecko ...........:
1) Pani ........... złożyła w dniu ........... o godzinie ...........; wniosek został zarejestrowany pod numerem ...........;
2) Pan ........... złożył w dniu ........... o godzinie ...........; wniosek został zarejestrowany pod numerem ...........
Wniosek Pana ........... został złożony jako drugi i tym samym prawo do świadczenia dobry start przyznane zostało matce dziecka.
Organ stwierdził, że nie zostały spełnione warunki dotyczące posiadania przez Pana ........... prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 na uczące się dziecko ...........
Organ odmawia przyznania prawa do świadczenia dobry start zgodnie z treścią złożonego wniosku.
Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........... za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ..........., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 41 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adres ma skutek prawny.
Na podstawie art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

...........
(podpis)
Otrzymują:
..[/quote]

Decyzja z mądrej książki zakupionej z BECK`a
Ale jak ją analizuję to chyba jakiś FAKE. Wymaga poprawy.
Sorry
becik_77
Praktykant
Posty: 28
Od: 28 cze 2017, 13:36
Zajmuję się: ŚW
FA
SW
DM
KDR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny