WZORY - zgoda na zmianę decyzji i zmiana decyzji

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 18 gru 2018, 11:26

Witam
Czy mógłby tu ktoś zamieścić wzory zarówno zgody na zmianę decyzji od maja, jak i samej decyzji zmieniającej wysokość dodatku energetycznego?
Ps. Czy w decyzji przyznającej DE też wspominacie, że kwoty mogą być zmienione od maja przyszłego roku, czy zmieniacie tylko na podstawie zgody podpisanej przez wnioskodawcę.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
kryops
Praktykant
Posty: 21
Od: 11 kwie 2018, 11:29
Zajmuję się: DM


Napisano: 18 gru 2018, 16:03

Proszę zwłaszcza o to pierwsze jeżeli nie macie czasu na obydwa :)
Rozumiem, że koniec roku, świąteczna gorączka itd. ;)
kryops
Praktykant
Posty: 21
Od: 11 kwie 2018, 11:29
Zajmuję się: DM

Napisano: 27 gru 2018, 11:56

Chyba się nie doczekasz :)
Z tego co wiem z rozmow na szkoleniach, wiekszość przyznaje DE do kwietnia. Ja również tak robię.
Maxima
Podinspektor
Posty: 1246
Od: 14 kwie 2017, 9:34
Zajmuję się: DM DE

Napisano: 02 sty 2019, 10:47

Dziękuję za odpowiedź.
kryops
Praktykant
Posty: 21
Od: 11 kwie 2018, 11:29
Zajmuję się: DM

Napisano: 10 sty 2019, 10:24

Proszę sobie podstawić aktualne dane

Imię i nazwisko wnioskodawcy
Adres wnioskodawcy
……………..dnia ……………….r.
OŚWIADCZENIE

Pouczona(y) o treści art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i poinformowana(y), że kwota dodatku energetycznego ustalona przez Ministra Energii obejmuje okres od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. i po tym czasie może ulec zmianie, oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę decyzji nr ….. z dnia …… r. w sprawie przyznania dodatku energetycznego, w części dotyczącej kwoty dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r.

…………………………………….
(podpis)Decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (zgodnie z art. 155 kpa).


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23z późn. zm.), art. 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z późn.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 411) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

ORZEKAM
zmienić z dniem 2017-05-01:
1. wysokość dodatku energetycznego z kwoty 15,68 zł na kwotę … miesięcznie na okres od dnia 01.05.2016 r. do dnia …

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 5c ust. 4 cytowanej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej .
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia … wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną wynosi (11,29) zł miesięcznie, gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób wynosi (15,68) zł miesięcznie, gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi (18,81) zł miesięcznie.

Decyzją numer … z dnia … Pani(u) … został przyznany dodatek energetyczny w kwocie 15,40 zł na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r.
W dniu … Pan(i) … została pouczona o treści art. 155 kpa i poinformowana, że kwota dodatku energetycznego ustalona przez Ministra Energii zgodnie z obwieszczeniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obejmuje okres od dnia 01 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. i po tym czasie może ulec zmianie, jednocześnie wyraziła zgodę na zmianę w/w decyzji w części dotyczącej kwoty dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji. W pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian.
basia17111
Praktykant
Posty: 23
Od: 23 paź 2015, 20:04
Zajmuję się:

Napisano: 02 kwie 2019, 14:17

Przepraszam, że dopiero teraz, ale bardzo dziękuję za szablony.
kryops
Praktykant
Posty: 21
Od: 11 kwie 2018, 11:29
Zajmuję się: DM

Napisano: 06 maja 2019, 11:21

słuchajcie, przyznawałam dodatki energetyczne tylko na Kwiecień, bo wiedział, że w maju będą zmiany. Teraz nie mogę w programie przyznać dodatku od maj, bo coś mi świruje
SocjalnaSpecjalna
Praktykant
Posty: 32
Od: 27 mar 2019, 14:46
Zajmuję się: praca socjalna, dodatki mieszkaniowe i energetyczne


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny