Art. 132 KPA macie coś na ten demat jakąs decyzje - pilne bardzo proszę o wzór

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 16 paź 2008, 11:40

Sprawa Bardzo pilna błagam o pomoc wzór decyzji na podstawie art. 132KPA
~mikiJ


Napisano: 16 paź 2008, 12:22

Znalazłam coś ale nie wiem czy chcesz bo to jest decyzja w której uznajemy odwołanie od decyzji uchylającej i na dodatek jest to z 2006 roku może być niezbyt aktualna- potwierdź czy chcesz. Iza
~I>S>

Napisano: 16 paź 2008, 12:39

Chcę cokolwiek bo ja nic nie mam.
~mikiJ

Napisano: 16 paź 2008, 13:04

Ok! ale tego nie sprawdzałam, nie ja to pisałam ale jak nie masz nic innego to może to coś pomoże. Pozdrawiam.

..................................., dnia 2006-11-....

............................................................
...........................................................
..............................................................................
(nazwa, adres i pieczęć organu wydającego decyzję)

..........................................................
...............................................
(znak sprawy)

DECYZJA


Na podstawie 132 § 1, 108, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 10 i 11, art. 3 pkt 23, art. 5 ust. 4, art. 20 ust. 3; art. 24; art. 47; art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia ............................................ do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wydawaniu w tych sprawach decyzji po rozpatrzeniu odwołania Pani ............................................. z dnia 2006-11-... od decyzjinr GOPS.8180-......a/06 z dnia 2006-10-...:


ORZEKAM

1.Uchylić w całości z dniem 2006-11-.... decyzję własną nr GOPS.8180-937a/06 z dnia
2006-10-19 w sprawie uchylenia w całości decyzji nr GOPS.8180-937/06 z dnia
2006-10-12.
2.Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności!


UZASADNIENIE

W myśl art.132 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) “jeżli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję”.
Dnia 2006-11-... złożyła Pani odwołanie od decyzji tut. Ośrodka nr GOPS.8180-937a/06 z dnia 2006-10-19 w sprawie uchylenia decyzji nr GOPS.8180-937/06 z dnia 2006-10-12. W odwołaniu podniosła Pani, iż nie zgadza się z powyższą decyzją uchylającą prawo do świadczeń rodzinnych na syna........................., gdyż................. .
Tutejszy organ analizując przedmiotową sprawę stwierdził co następuje.
Dnia 2006-09... zwróciła się Pani z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na syna .................... Do niniejszego wniosku dołączyła Pani następujące dokumenty:
1.kserokopię dowodu osobistego Pani,
2.kserokopię dowodu osobistego syna ...............
3.zaświadczenie z urzędu skarbowego Pani i męża o wysokości dochodów uzyskanych w roku 2005,
4.zaświadczenie z urzędu skarbowego syna ..................
5.oświadczenia o dochodzie nieopodatykowanym (szt. 3),
6.oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (szt. 3),
7.zaświadczene ze szkoły syna .........................
8.zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy Pani, zkórego wynika, że jest Pani zarejestrowana jako osoba bezrobotna od dnia 200..-...-...


W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).....................................................
(Imię, nazwisko , stanowisko służbowe osoby
upoważnionej oraz pieczęć urzędu)
Otrzymują:
1. .....................
2. a/a~I>S>

Napisano: 16 paź 2008, 13:12

Pięknie dziękuje Asia
~mikiJ


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x