Błagam uchylenie i zwrot ZA

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 06 lis 2008, 11:37

Poprosze bardzo kogoś kto się na tym zna o wzór decyzji uchulajacej zaliczkę alimentacyjną i żądająca jej zwrotu w przypadku gdy dostałam takie zaświadczenie od komornika za m-ce VII-IX08r.
1. Skuteczna
2. 103,64
3.
a) 127,67
b)126,03
c)127,37
4 277,43
Mam z tym wielki problem od kiedy uchylić i jak to z robić na podstawie jakiego artykułu Prosze niech ktoś mi napisze bo już nie wim co zrobić
Aga:-*)
aga11103
Praktykant
Posty: 44
Od: 19 maja 2008, 14:01
Zajmuję się:
Lokalizacja: Syców, polska


Napisano: 06 lis 2008, 11:39

A babka ma zasądzone 150,00 zł na jedno dziecko i teraz złożyła wniosek o fundusz więc chciałabym jej potrącać
Aga:-*)
aga11103
Praktykant
Posty: 44
Od: 19 maja 2008, 14:01
Zajmuję się:
Lokalizacja: Syców, polska

Napisano: 06 lis 2008, 11:46

Bobowo, dn. 29.10.2008r.Pani
................
................
DECYZJA NR. PS.01/NP/10/2008.
w sprawie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
przyznaną Dec nr...........z dnia ...............Na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania administracyjnego, art. 15 w związku z art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. Nr 86, poz.732 z późn. zmianami) art. 42, 43 i 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- po rozpatrzeniu z urzędu sprawy dot. nienależnie pobranej przez Panią ........zaliczki alimentacyjnej przyznanej na syna: ...


ORZEKAM

1. uznać kwotę 300,00zł wypłaconą w okresie 01.09.2008r.do 30.09.2008r. za nienależnie pobraną.

2. Nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna w kwocie 300,00zł podlega zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami

3. Ustalona niniejszą decyzją kwota nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami powinna zostać wpłacona w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się
decyzji na konto: ........w Banku Spółdzielczym w
..........

UZASADNIENIE

Decyzją nr ..............została Pani przyznana zaliczka alimentacyjna na syna .......... w kwocie 300,00zł miesięcznie na okres od 01.06.2008r.– do 30.09.2008
Zgodnie z art. 42 oraz 43 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostało dokonane rozliczenie zaliczki alimentacyjnej. Z informacji przesłanej do tut. Urzędu przez Komornika Sądowego w ...........wynika, iż powstała u Pani nadpłata w kwocie pobranej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 300,00 zł, która podlega zwrotowi razem z ustawowymi odsetkami.

Z tych powodów należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...... za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ......... w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Otrzymują:
1. Pani ..........
2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w .....
3. a/a
~Marta

Napisano: 06 lis 2008, 11:53

………….., dn. 29.10.2008r.


Pani..........
...............DECYZJA NR...........................

Na podstawie art. 104, 108 i art.130 kodeksu postępowania administracyjnego art.7, art.8, art.9, art.10, art.15 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U.Nr 86, poz. 732 z późniejszymi
zmianami) , art.45, ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. Nr 192, poz.1378), art.3 pkt.10, pkt 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006r Dz.U. Nr 139,poz.992) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 07 czerwca 2005r w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz.U. Nr 105 , poz. 882 ze zmianami) oraz Upoważnienia Wójta Gminy .......... z dnia ............do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .

ORZEKAM

Uchylić decyzję Nr ...........................od dnia 01.09.2008r.


UZASADNIENIE

W dniu ........... do tut. Ośrodka wpłynęło zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego
świadczenia alimentacyjnego od Komornika Sądowego w .........., z którego wynika, iż w okresie trzech miesięcy poprzedzających tj. za czerwiec 2008, lipiec 2008 i sierpień 2008 egzekucja była skuteczna.
W związku z art. 46 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należało rozliczyć wypłaconą zaliczkę alimentacyjną z kwotami wyegzekwowanymi przez Komornika
Dlatego też, w dniu ........ Komornik Sądowy ..........przysłał do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informację o stanie zaległości w sprawie egzekucji z której wynika, iż na koniec września 2008r. istniała nadpłata na rzecz wierzyciela w wysokości .................
W tej sytuacji zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późn. zmianami) należało orzec jak w sentencji.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w ......... za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w .........w terminie 14 dni od daty doręczenia.

---------------------------
PodpisOtrzymują:

1adresat
2.a/a
3.Komornik Sądowy w ................

~Marta

Napisano: 06 lis 2008, 12:23

Dziękuje bardzo Martusia a jak naliczasz odsetki
~Agnieszka

Napisano: 06 lis 2008, 12:29

Dziękuje bardzo Martusia a jak naliczasz odsetki
~Agnieszka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x