decyzja przedłużająca na świadczenie pielęgnacyjne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 14 sie 2009, 11:51

czy ma ktos decyzje przedłużajaćą na swiadczenie pielęgnacyjne , jeśli tak to poprosze.
~****MONIA*****


Napisano: 24 sie 2009, 16:23

ja również bardzo bym prosiła !!!!!!
~iwcia

Napisano: 25 sie 2009, 16:46

DECYZJA …./1/2008/09/ŚP/Z

Na podstawie art. 163 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), art. 17, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.zm.), art. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1456), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 z poźn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 130 poz. 903), oraz upoważnienia Burmistrza Tuczna do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także do wydawania w tych sprawach decyzji
ORZEKAM
I. zmienić z urzędu decyzję administracyjną Nr ………./2008/09/ŚP z dnia 2008-….. w części dotyczącej okresu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, poprzez wydłużenie okresu pobierania świadczeń do 2009-10-31 i nadaje jej brzmienie:
1. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem, przyznane na ………. kwotę 420,00 zł miesięcznie, na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31.
2. składkę na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem, przyznana na ………., na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31.
II. W pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr …….. z dnia …….. Pani …….. przyznano świadczenie pielęgnacyjne na córkę ………, na okres zasiłkowy 2008/2009 tj. od dnia 2008-09-01do dnia 2009-08-31.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 października 2008 r. okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r. został przedłużony do dnia 31 października 2009 r. Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.
W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Jednocześnie informuję, iż:
1. W związku ze zmianą okresu zasiłkowego wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się dnia 1 listopada 2009 r. przyjmowane będą od dnia 1 września 2009 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2009 r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2009 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2009 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2009 r. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego (art. 3 pkt 10 oraz art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy).
3. Osoby pobierające świadczenia rodzinne są zobowiązane niezwłocznie powiadomić podmiot realizujący świadczenia rodzinne w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, zwłaszcza ukończenia przez dziecko 25 roku życia. (art. 25 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy).
...................
podpis
Otrzymują
1. adresat
2. a/a
~Malutka-85


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny