Decyzja przyznająca

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 05 paź 2015, 11:01

Mógłby ktoś zerkąć na decyzję i podpowiedzieć czy taka może być jak we wrześniu jest przekroczenie?

Numer Sprawy
Decyzja Nr

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 90m i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz § ... uchwały Rady Gminy ... Nr .. z dnia ....w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ....... (Dz. Urz. Woj. ..... Nr .., poz. .):

1. Przyznaję stypendium szkolne na rok szkolny ……. /……. dla ucznia .. w okresie od 1 września do 31 grudnia .... r. w formie pokrycia kosztów zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych oraz stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w kwocie 84,80 zł za miesiąc X , natomiast 94,4 za XI i XII – łącznie 273,60 zł.
2. Wypłata stypendium nastąpi po przedstawieniu rachunków potwierdzających dokonanie zakupu, opiewających na kwotę nie mniejszą niż kwota przyznanego stypendium (łącznie) – w terminie do 15 grudnia ….. r.
3. Zobowiązuję stronę decyzji do powiadomienia organu przyznającego stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
Uzasadnienie

Pan(i) ....... w dniu ..... złożył(a) wniosek do Wójta Gminy .... o przyznanie stypendium szkolnego w formie refundacji zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla syna ......, ucznia piątej klasy Szkoły Podstawowej w ..... na okres od września ...... r. do czerwca ........ r. Po analizie przedłożonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego świadczącego o wysokości dochodu i ilości osób wspólnie zamieszkujących w gospodarstwie domowym – należy stwierdzić, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi 470 zł. Jak wynika z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej – na chwilę obecną 456,00 zł. Od miesiąca października kryterium dochodowe uległo zmianie i stanowi kwotę 514,00 zł. Dochód Pani rodziny wyklucza otrzymanie stypendium szkolnego za miesiąc wrzesień , natomiast kwalifikuje do uzyskania na rok szkolny 2015/16 od miesiąca października.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego rodziło obowiązek wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji zgodnie z wymogiem art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Stypendium wypłacane będzie w terminie 15 grudnia …… r. po przedstawieniu oryginałów rachunków lub faktur potwierdzających dokonanie zakupów przedmiotów, o których mowa w sentencji decyzji, do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki i faktury – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium.
Na podstawie zaś, art. 90o ust. 1 ustawy rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy ..... o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium (zwiększenie dochodu w rodzinie, skreślenie z listy uczniów szkoły, otrzymanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, zmiana miejsca zamieszkania ucznia – poza teren gminy ...).


Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Hania30


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny