Decyzja uchylająca Fa z uwagi na przerwanie nauki w szkole

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 27 mar 2011, 20:13

Bardzo proszę o wzór decyzji uchylającej Fa ponieważ osoba uprawniona nie uczy się od grudnia i dopiero teraz to zgłosiła. Będę wdzięczna:)
~Nowa....


Napisano: 28 mar 2011, 13:27

Działając na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2, art. 9 ustęp 1, art. 19 ustęp 1, art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z roku 2009 Nr 1 poz. 7 z późn. zmianami) oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z roku 2000 Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po zakończeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie uchylenia bez zgody strony, decyzji ostatecznej Nr ....... z dnia ....... o przyznaniu Panu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od dnia 01.10.2010r. do dnia 30.09.2011r.

ORZEKAM
Uchylić z dniem ............ prawo do świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 lat do ukończenia 25 roku życia, w kwocie ..........zł miesięcznie.
UZASADNIENIE
Decyzją Nr ............z dnia ................ tutejszy organ przyznał Panu ......świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości po ........ zł miesięcznie na okres od dnia 01.10.2010r. do dnia 30.09.2011r. Zgodnie z art. 9 ustęp 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
W związku z otrzymaniem w dniu 0............... informacji ze Szkoły................... że Pan ............. został skreślony z listy słuchaczy z dniem .......... świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują.
Zgodnie ze złożonym podpisem we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z .........zobowiązał się również niezwłocznie poinformować w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki czego również nie uczynił.
Stosownie do uprawnienia wynikającego z treści art. 24 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy uchylić decyzję o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
Przepis ten stanowi, że organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń, egzekucja stała się skuteczna, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenia.

Z uwagi na treść cytowanego przepisu prawa należało odmówić prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od ...............
Niniejsza decyzja jest natychmiast wykonalna.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .......za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.

~JAn


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny