dot.przyznania zasiłku stałego - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 15 mar 2018, 16:05

czy może ktoś wrzucić decyzję przyznająca zasiłek stały
liliput
Referent
Posty: 241
Od: 07 cze 2017, 14:34
Zajmuję się: PS


Napisano: 16 mar 2018, 16:04

DECYZJA
Na podstawie art.106 ust. 1, w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 lub 2, ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058) oraz art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy Pana/i ........ zam. o udzielenie pomocy,

POSTANAWIAM

1. przyznać Panu ..... zam........... zasiłek stały na okres od ....do... w wysokości ... zł (słownie zł: ...) miesięcznie
2. decyzji nadać rygor natychmiastowej wykonalności

Przyznane świadczenia będą przekazywane na wskazany rachunek bankowy
w terminie .... każdego miesiąca.

UZASADNIENIE

Po zbadaniu faktycznej sytuacji Pana .... ustalono, że zachodzą przesłanki do przyznania zasiłku stałego. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz analizy dokumentów stwierdzono, że wnioskodawca prowadzi ..... gospodarstwo domowe. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną w stopniu ..... Niepełnosprawność ma charakter okresowy/trwały. Strona nie nabyła uprawnień do świadczeń rentowych z ZUS ani KRUS. W/w nie posiada żadnego źródła dochodu/ dochód w/w stanowi.... w wysokości... Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/ w rodzinie, ustalonym zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 1 / 2 ustawy o pomocy społecznej, a dochodem tej osoby. W przypadku Pana .... ustalone kryterium dochodowe wynosi: 634,00 / 514,00 zł, a posiadany dochód wynosi: ... zł. Od kwoty 634,00 / 514,00 zł odejmuje się kwotę ... zł i uzyskuje się różnicę tj. wysokość zasiłku stałego, z tym, że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 604,00 zł.
Z uwagi na ważny interes strony decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie decyzji.

POUCZENIE

Osobie pobierającej zasiłek stały przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia w okresie od dnia przyznania zasiłku do dnia utraty prawa do świadczenia.
Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze świadczeń
z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie,
o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu.
Od niniejszej decyzji przysługuje Pani w trybie art.127 Kpa prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a § 1
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Otrzymują:
1...................
2. a/a
bet2017
Stażysta
Posty: 84
Od: 05 lip 2017, 13:48
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x