odszkodowanie - Księgowość

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
Ukraina-nowa klasyfikacja budżetowa Czyste powietrze Wynagrodzenie AOON Św. Wychow. - pracownik , czy zmieniacie stanowisko ile przechowujecie schronienie z usługami opiekuńczymi

Napisano: 12 wrz 2014, 11:12

Odszkodowanie sprawa w sądzie -zwolnienie z pracy czy wypłacić z par.3020 myślę że bez składek zus ?
a koszty sądowe to z par.4610
czy dobrze?
kasika


Napisano: 12 wrz 2014, 11:49

Klasyfikacja paragrafowa wypłaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (356) z dnia 20.10.2013
Jesteśmy jednostką budżetową. Jednemu z naszych byłych pracowników sąd przyznał odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłatę takiego odszkodowania?

Poniesione przez jednostkę wydatki na wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy powinny zostać ujęte w paragrafie 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" (z odpowiednią czwartą cyfrą).

Jak wynika bowiem z objaśnień zawartych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 ze zm.), paragraf 302 obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności m.in. zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.


Klasyfikacja wydatków ponoszonych na wypłatę odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach stosunku pracy
Data publikacji: 25.11.2012 Autor: Justyna Kisielewska
Dodaj do teczki
DrukujNasze przedszkole jest jednostką budżetową. Wypłaca zwalnianemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć wyżej wymieniony wydatek: § 4010 czy § 3020 i czy ten wydatek jest oskładkowany podatkiem i ZUS-em?


Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia powinno zostać zaklasyfikowane do paragrafu 3020 i jednocześnie płatnik powinien odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy. Od tego typu świadczeń nie trzeba odprowadzać składek ZUS.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki ponoszone przez jednostkę budżetową z tytułu odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia powinny być ujęte w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”. Ustawodawca wyraźnie wskazuje jakiego typu wydatki zaliczyć należy do tego paragrafu, są to między innymi:
określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

Jeżeli chodzi o kwestię składek to zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy nie są zaliczane do podstawy ich naliczania.

Jeżeli chodzi o kwestię podatku dochodowego to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw z wyjątkiem: określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę”. Oznacza to nic więcej jak to, że płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadzić do urzędu skarbowego.
aga7

Napisano: 12 wrz 2014, 12:49

Dzięki serdeczne
kasika


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x