prośba

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 07 paź 2011, 10:25

czy ma ktoś decyzje o nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego? PILNE PROSZE
~Ludwika


Napisano: 07 paź 2011, 10:25

czy ma ktoś decyzje o nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego? PILNE PROSZE
~Ludwika

Napisano: 07 paź 2011, 12:24

…………dn.2011.06.27

Pani ………………..
zam. …………….

DECYZJA nr GOPS/8190/FA-9-A/2009/10
w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
przyznanych decyzją GOPS/8190/FA-9/2009/10 z dnia 2009.10.14

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) Na podstawie art. 2 pkt 7 i art. 23 Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz.836) a także upoważnienia Nr ……… do prowadzenia postępowania, wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielonego przez …………. w dniu …….. Kierownikowi ……………………..

Po rozpatrzeniu sprawy Pani:
Renata …………………
zam. ………………….

uznaję, że kwoty wypłacone w okresie od ….. do …………
w wysokości 600,00zł(słownie: sześćset zł 0/100)

były nienależnie pobranymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.


Postanawia się:
zobowiązać Panią do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z fundu¬szu alimentacyjnego na rzecz ……….., zam. …….., za okres od 2010.07.01 do 2010.08.31, w łącznej kwocie 600zł wraz z odsetkami ustawo¬wymi należnymi do czasu całkowitej spłaty zadłużenia, które na dzień wydania decyzji czyli na dzień ……… wynoszą …zł ………………………gr ….i biegną do czasu całkowitej spłaty zadłużenia.
UZASADNIENIE
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu (art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty (art. 23 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
Za nienależnie pobrane świadczenia, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o po¬mocy osobom uprawnionym do alimentów, uznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzeni w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobie¬rania otrzymała alimenty,
e) wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym pań¬stwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu de¬cyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów za¬bezpieczenia społecznego.
Na mocy decyzji z dnia 2009.10.14., znak: GOPS/8190/FA-9/2009/10, przy¬znano prawo do świadczenia alimentacyjnego na rzecz Patryka Magiera, w wysokości 300 zł miesięcznie, na okres od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. Prawo do przedmiotowego świadczenia ustalono m.in. na podstawie zaświadczenia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku (KMP 28/05) z dnia 2009.09.30r., potwierdzającego fakt bezskuteczności prowadzonego po¬stępowania egzekucyjnego świadczeń alimetacyjnych należnych wyżej wy¬mienionemu od zobowiązanego do alimentacji Pana Ciszewski Paweł.
W oparciu o wyżej wskazaną decyzję wypłacono świadczenie za okres od
2009.10.01r. do 2010.09.30r.
Na osobie uprawnionej lub jej przedstawicielu ustawowym, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ciąży, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimen¬tów, obowiązek do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia o zmianach w liczbie członków rodziny, uzyskaniu lub utracie dochodu albo innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. O powyższym obowiązku strona została poin¬formowana przy składaniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego; stosowne pouczenie zawierała również decyzja przyznająca świadcze¬nia z funduszu.
W tym stanie rzeczy świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobrane
a) przez Panią na Patryka Magiera za okres od 2010.07.01 do 2010.08.31, są świadczeniami nienależnie pobra¬nymi, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit.d ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który stanowi, że za nienależnie pobrane świadczenia uznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobie¬rania otrzymała alimenty,

Mając powyższe na uwadze, wzywa się zatem Panią do zapłaty kwoty
600zł, wraz z ustawowymi odsetkami, które biegną do dnia zapłaty, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyj¬nego, w terminie od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Za¬skarżenie niniejszej decyzji wstrzymuje bieg terminu zapłaty, jednakże odsetki od kwoty ustalonej tą decyzją biegną nadal do dnia zapłaty. Powyższą
należność należy wpłacić do kasy tutejszego organu lub na rachunek ban¬kowy ………………………………….
W przypadku niewywiązania się z nałożonego obowiązku organ podejmie dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania kwoty nienależnie pobra¬nych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami wynoszącymi od 15.12.2008 r. 13% w stosunku rocznym, które to odsetki naliczane będą do czasu całkowitej spłaty zadłużenia. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świad¬czeń z funduszu oraz egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzeku¬cyjnym w administracji (art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
W tym stanie rzeczy orzeczono jak na wstępie.
POUCZENIE
Organ właściwy wierzyciela może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności do¬tyczące sytuacji rodziny (art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
Zgodnie z art. 24 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Pani dane osobowe są groma¬dzone, przechowywane i przetwarzane przez tutejszy organ w celu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przysługuje Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za po¬średnictwem organu, który wydał decyzję.
(podpis osoby uprawnionej do wydania decyzji z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego)
Otrzymują:
1. Adresat
2. aa
~***


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny