Szkolenie 16 kwiecień 2009 Koszalin - Postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 roku

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 24 mar 2009, 16:53

DLA: KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ LUB WYDZIAŁY SAMODZIELNE STANOWISKA ZAJMUJACE SIĘ TĄ TEMATYKĄ

CENTRUM SZKOLEŃ SAMORZĄDOWYCH
82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 9/5
tel/fax (0-55) 619-85-31 tel. kom. 500-470-282

e-mail css202@poczta.onet.pl c.s.s@o2.pl css202@op.pl
gadu-gadu 4037748 tlen c.s.s (aby znaleźć nas na tlenie trzeba wpisać nazwę w miejscu „login“)

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu na temat:
Postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz
wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Stosowanie przepisów przejściowych w sprawach dotyczących zaliczki alimentacyjnej.

termin szkolenia: 16 kwiecień 2009 r.

Miejsce szkolenia Koszalin Hotel Pocztowy
ul. Pocztowa 1 (budynek poczty)


termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 10 kwietnia 2009r.

Szkolenie odbywa się w godzinach od 10:00 do 15:00
Szkolenie prowadzi
prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, stały współpracownik i doradca organów gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych świadczeń socjalnych

Program szkolenia

I. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów przejściowych, w tym:

• ustalanie prawa do zaliczki alimentacyjnej po utracie mocy obowiązującej przez ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, podstawa prawna decyzji o zaliczce w przypadku jej ustalania oraz zmiany decyzji dotyczących minionych okresów zasiłkowych;
• ustalanie i dochodzenie świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, po dniu 1 października 2008r.; podstawa prawna wydawanych decyzji;
• orzekanie o umorzeniu zaliczki alimentacyjnej wobec dłużników alimentacyjnych pod dniu 1 października 2008r., zasady prowadzenia egzekucji zaliczki alimentacyjnej oraz forma prawna wyrażania przez organ właściwy stanowiska w kwestii umorzenia postępowania egzekucyjnego,
II. Omówienie zasad postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi w oparciu o nową ustawę oraz jej nowelizację z dnia 27 czerwca 2008 roku.
1. określenie osoby dłużnika alimentacyjnego oraz definicja bezskuteczności egzekucji na gruncie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
2. określenia miejsca zamieszkania dłużnika i wierzyciela w rozumieniu ustawy,, postępowanie organu wobec dłużnika o nieustalonym miejscu zamieszkania; oraz dłużnika przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie;
3. pojęcie osoby uprawnionej, określenie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób małoletnich na gruncie ustawy – Kodeks cywilny i skutki prawne braku takiej zdolności lub jej ograniczenia – na gruncie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
4. określenie krewnych w linii prostej, krewnych w linii bocznej, powinowatych oraz osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności na gruncie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
5. omówienie znamion przestępstwa uporczywego uchylania się od obowiązku łożenia na rzecz osób najbliższych na gruncie art. 209 ustawy - Kodeks karny, w kontekście przepisów szczególnych zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
6. ściganie przestępstwa na wniosek organu lub osoby pokrzywdzonej, oraz obowiązek złożenia przez organ zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ściganego urzędu;
III. Obowiązki i uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla osoby zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego - organu właściwego dłużnika, a między innymi:
• zakres upoważnień udzielanych kierownikom jednostek organizacyjnych gminy właściwej dłużnika alimentacyjnego, zasady podpisywania pism wychodzących z organu w przypadku upoważnienia ustawowego a upoważnienia udzielonego przez radę gminy;
• obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz odebrania od dłużnika oświadczenia o stanie majątkowym, zasady doręczania pism do dłużnika, ocena skuteczności doręczenia według zasad kodeksu postępowania administracyjnego;
• obowiązek informowania organu egzekucyjnego o okolicznościach istotnych dla egzekucji oraz prawo do uzyskania informacji o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności każdorazowo z urzędu oraz na wniosek organu właściwego dłużnika;
• okoliczności aktywizacji zawodowej dłużnika w świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
• okoliczności złożenia wniosku o zatrzymanie i zwrot zatrzymanego prawa jazdy – okoliczności złożenia wniosku o zwrot prawa jazdy zatrzymanego pod rządami poprzedniej ustawy;

IV. Obowiązki i uprawnienia wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego ( organu właściwego wierzyciela) a między innymi:
1. prawo do uzyskania zaświadczenia oraz informacji od organu egzekucyjnego o stanie egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego i przyczynach jej bezskuteczności;
2. prawo organu właściwego wierzyciela – wypłacającego świadczenie z funduszu alimentacyjnego do udziału w postępowaniu egzekucyjnym w charakterze wierzyciela dochodzącego zwrotu świadczeń wymienionych w art. 28 pkt 1,2 i 4, w tym - prawo do informacji o działaniach komornika, w tym o zastosowanych środkach egzekucyjnych, o prowadzeniu dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika, o składanych wnioskach o wyjawienie majątku;,
3. prawo do informowania sądu o wszelkich przejawach opieszałości komornika oraz do składania środków zaskarżenia przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego dla wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
4. prawo do żądania wszczęcia egzekucji wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w warunkach przewidzianych w art. 28 ust. 2 w związku z art. 27 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
5. uprawnienie organu właściwego wierzyciela jako wierzyciela świadczeń nienależnie pobranych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

V. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego a miedzy innymi decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu oraz decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie w związku ze skutecznością egzekucji, o zmianie decyzji na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów, o obowiązku zwrotu świadczenia wypłaconego w kwocie wyższej niż zasądzone alimenty, o wstrzymaniu przyznanego świadczenia, o obowiązku zwrotu przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej, o ustaleniu wysokości świadczenia nienależnie pobranego itp., w tym:

1. treść wniosku oraz zakres wymaganych dokumentów, wymogi formalne wniosku i żądanie ich usunięcia, decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;
2. określenie strony postępowania, w przypadku gdy osobą uprawnioną jest dziecko albo osoba pozbawiona lub ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
3. termin początkowy i końcowy w jakim przyznawane jest świadczenie – ustalania świadczenia na rzecz osoby niepełnosprawnej, warunki kontynuacji;
4. obowiązki organu właściwego wierzyciela w przypadku wydawania decyzji z zakresu świadczeń alimentacyjnych z urzędu; możliwość stosowania nadzwyczajnych trybów postępowania, przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji ostatecznych, w ty, art. 154, 155, przepisów o wznowieniu postępowania, stwierdzeniu nieważności decyzji, stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji;
5. postępowanie w sprawie wstrzymania wypłaty świadczeń alimentacyjnych, zasada doręczeń pism i wezwań w postępowaniu administracyjnym oraz ocena skuteczności doręczenia dla wywołania skutku wstrzymania wypłaty świadczenia,
6. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej oraz etapy postępowania o ustalenie świadczenia nienależnie pobranego oraz jego zwrotu w odniesieniu do poszczególnych postaci świadczeń nienależnych;
7. etapy postępowania administracyjnego dotyczącego stosowania ulg w spłacie świadczeń nienależnie pobranych - czynności organu niezbędne przed dokonaniem umorzeniem ( lub przed wydaniem decyzji o odmowie umorzenia) nienależnie pobranej zaliczki,
8. postępowanie w przypadku przebywania członków rodziny osoby uprawnionej za granicą – koordynacja;
Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem poczty, faxu lub internetu.
W razie rezygnacji z udziału w szkoleniu, nie później jednak niż na 4 dni przed jego rozpoczęciem, dokonamy zwrotu wpłaconej należności. Po tym terminie dokonujemy zwrotu należności pomniejszonej o 50zł (koszt rezerwacji oraz materiałów)


Cena udziału w szkoleniu wynosi 230 zł /os
(obejmuje wykłady, indywidualną konsultację z wykładowcą, przerwę kawową, obiad i materiały)Wpłaty należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia nie wcześniej jednak niż na 4 dni przed szkoleniemCentrum Szkoleń Samorządowych
BRE Bank SA O/Elbląg 51 1140 2004 0000 3402 5948 3464


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:
16 kwiecień 2009 Koszalin – świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna


Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika

Pełna nazwa instytucji

Dokładny adres instytucji

telefon

fax

e-mailKierownik jednostki


Skarbnik/Główny księgowy


Zapraszamy

Zespół CSS

Zapraszamy na naszą stronę
css
Stażysta
Posty: 196
Od: 22 sty 2007, 11:37
Zajmuję się:
Strona WWW: http://csselblag.manifo.com/
Lokalizacja: Elbląg, Polska


Napisano: 24 mar 2009, 19:56

Rozumiem. Naprzód bałagan a potem szkolenia bagałanowe, znaczy bałaganowe chciałem powiedzieć.
~tajny


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny