uchylona decyzja z 2014 roku przez sąd

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 29 lut 2016, 14:32

Witam. Pilnie potrzebuję pomocy. Dostałam dziś w spadku akta po koleżance,która obecnie przebywa na l4 ciążowym, także długo jej nie będzie i ja muszę to zrobić. Pani złożyła w 2014 roku wniosek po terminie,bez odpowiedniego uzasadnienia.Dostała decyzję odmowną z uwagi na przekroczenie terminu.Odwołała się od niej do SKO. Kolegium utrzymało w mocy decyzję wydaną przez nas.W dalszych czynnościach strona odwołała się do sądu administracyjnego.Sąd decyzję uchylił i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia.Co ja mam w ten sytuacji zrobić. Zbadać cały rok 2014/2015 czy się kwalifikowała. Jaką decyzje wydac? Jeśli nawet sie bedzie kwalifikowac to na jakiej podstawie jej wypłacić zaległe stypendium.Napewno nie ma już faktur z odpowiednią datą. Nadmienię że ta sama osoba korzysta ze stypendium w roku szkolnym 2015/2016.Proszę o pomoc.
Ewa16


Napisano: 29 lut 2016, 16:47

A sąd w uzasadnieniu nie wskazała ci sposobu załatwienia sprawy?
W tamtym roku miałam jeden wniosek złożony po terminie. Pani doniosła uzasadnienie z którego nic nie wynikało, napisała że utraciła dochody i już... Szukałam orzecznictwa w podobnej sprawie i w jednym z wyroków WSA wskazali, że sprawę można załatwić przyznając stypendium z urzędu. Podaję ci fragment mojego uzasadnienia w mojej sprawie może się przyda"
" Wnioskiem z dnia 09 listopada 2015 r. Pani [#WS Wnioskodawca] zwróciła się
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na syna – [#UCZ Uczen]. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wpłynął w dniu 09 listopada 2015 r. czyli po upływie terminu określonego w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty. W myśl przywołanego tu przepisu ustawy, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach ustawa dopuszcza możliwość złożenia wniosku po upływie wyżej wskazanego terminu.
W toku postępowania wyjaśniającego strona podała, iż powodem złożenia wniosku po upływie ustawowego terminu była utrata zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności syna i poza tym, nie wskazała utraty innych dochodów w sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2015 r. Strona nie podała konkretnego terminu utraty prawa do wymienionych świadczeń rodzinnych. Fakt ten znany jest tutejszemu organowi z urzędu - utrata prawa do wymienionych świadczeń rodzinnych nastąpiła w lipcu 2015 r. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożony został
w dniu 09 listopada 2015 r., a zatem z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Termin wynikający z przepisu art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty ma charakter materialnoprawny. Pociąga to określone skutki prawne. Uchybienie terminu materialnego wywołuje bowiem skutek prawny wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnym. W takim przypadku stosunek prawny nie może zostać nawiązany, nie ma zatem przedmiotu postępowania administracyjnego, postępowanie nie może być wszczęte, a wszczęte jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu. Nie budzi wątpliwości, iż wskazana przez Panią przyczyna uchybienia terminu, nie mogła być zakwalifikowana jako uzasadniony przypadek, o jakim mowa w art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten bowiem dotyczy sytuacji przez stronę niezawinionych, to jest takich, w których stronie nie można zarzucić niedbalstwa o własne sprawy lub lekceważenia obowiązujących przepisów. Jedynie sytuacje od strony niezależne, których skutkiem jest naruszenie normy wynikającej ze wskazanego powyżej przepisu art. 90n ust. 6, mogą uzasadniać wszczęcie i rozpatrzenie wniosku złożonego po terminie.
Aga65

Napisano: 29 lut 2016, 16:49

dalszy ciąg - bo przekroczyłam 3500 znaków
"W myśl art. 90n ust. 3 ustawy o systemie oświaty, świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. Podstawę faktyczną wszczęcia postępowania w tym trybie może stanowić informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej danej osoby. Tutejszy organ będąc w posiadaniu informacji o sytuacji finansowej ucznia [#UCZ Uczen], który w świetle uregulowań ustawy o systemie oświaty, spełnia warunki do przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, rozważył celowość przyznania pomocy z urzędu.
Z dołączonego do wniosku materiału dowodowego wynika, że dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi 362,82 zł. i nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli 514,00 zł. na osobę. W rodzinie ucznia występuje bezrobocie, ciężka i długotrwała choroba i wielodzietność. W wyniku tych okoliczności uczeń spełnia warunki formalne wymienione w art. 90d ust. 1 w związku z art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty, kwalifikujące go do otrzymania tej formy pomocy."
Aga65

Napisano: 29 lut 2016, 17:19

Sąd głównie bazuje na art 107 kpa i chyba głównie chodzi im o to że nie przywróciliśmy jej terminu do złożenia wniosku i samo uzasadnienie decyzji jest bez odpowiednich przesłanek rozstrzygnięcia całej sprawy.Piszą: Jednocześnie Sąd zauważa ,że uzasadnienie decyzji prganu tak pierwszej jak i drugiej instancji musi odpowiadac wszystkim wymogom okreslonym w art107 ust 3 kpa.Istotnym składnikiem prawidłowo wydanej decyzji jest bowiem jej uzasadnienie. Powinno ono w sposób wyczerpujący informowac stronę o motywach którymi kierował się organ rozstrzygajac sprawę. Zgodnie z art 107 ust 3 kpa uzasadnienie decyzji składa się z uzasadnieniafaktycznego, zawierającego w szczególności wskazanie faktówktóre organ uznał za udowodnione,dowodów na których się oparł.Pominięcie w uzasadnieniu decyzji ustalenia okoliczności faktycznych mogących miec istotny wpływ na rozstrzygniecie sprawy.Obowiązek sporzadzenia uzasadnienia wiąże się także z wyrażoną w art11 kpa zasadą przekonywania ,która zobowiązuje organy administracji publicznej do dołożenia szczególnej staranności w uzasadnieniu sprawy.... Dalej właśnie piszą że należy uchylic zaskarżoną decyzję i przekac sprawe do ponownego rozpatrzenie i wyjasnienia.
Ewa16

Napisano: 08 mar 2016, 11:14

to wydaj jej dalej odmowę na podstawie tych samych dokumentów - które wtedy złożyła tylko pobaw się w szersze uzasadnienia- stanu faktycznego i stanu prawnego
abc


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny