umowa na dożywianie - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 07 paź 2016, 10:12

Pomocy !!! Mam w tym roku dożywianie dzieci w szkole na wsi w formie obiadów, które przygotowuje inna szkoła- też z terenu naszej gminy. Jak powinno brzmieć porozumienie czy może umowa ze szkoła przygotowującą posiłki. Na pewno ktoś ma podobną sytuację . Proszę o wzór umowy, bardzo proszę :cry:
agni

Napisano: 07 paź 2016, 14:12

Umowę zawierasz ze szkołą,która będzie przygotowywać posiłki,natomiast w treści umowy wpisujesz na rzecz której szkoły te posiłki będą przygotowywane: "Porozumienie zawarte w dniu........ w ........ pomiędzy ....., z siedzibą ........ reprezentowanym przez .......
a .......... (szkoła która będzie gotować) reprezentowanym przez ........
na podstawie .......... o treści następującej:
§1
.......(szkoła która gotuje) zobowiązuje się do przygotowania ciepłych posiłków ( obiadów ) dzieciom szkolnym (szkoła, dla której będą przygotowywane posiłki), którym GOPS przyznał świadczenie w postaci ciepłego posiłku ( obiadu ) na podstawie decyzji administracyjnej.
§2
Każdy posiłek, o którym mowa w §1 powinien być o wysokiej wartości odżywczej przygotowany zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
§3
W chwili zawarcia nin. porozumienia GOPS dołączy listę uczniów uprawnionych, którym przyznano pomoc w formie gorącego posiłku finansowaną ze środków własnych gminy oraz dotacji budżetu państwa. Dopuszcza się telefoniczne zgłoszenie utraty uprawnień do posiłków przez danego ucznia lub nabycia uprawnień przez innego ucznia. Dokonane przez GOPS w trakcie miesiąca kalendarzowego zmiany w ilości uprawnionych osób będą uwzględnione w rachunku.
§4
Szkoła zobowiązuje się wykonać nin. porozumienie z należytą starannością, zgodnie
z przepisami bhp i sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zbiorowego żywienia dzieci.
§5
Szkoła ma obowiązek przekazywania jadłospisu za cały miesiąc, poprzez dołączenie go do rachunku za dany miesiąc.
§6
Do obowiązków Szkoły należy przekazywanie do GOPS kserokopii każdego protokołu z przeprowadzonej przez SANEPiD kontroli jakości żywności.

§7
GOPS ma prawo przeprowadzać w stołówce zespołu kontrole pod względem ilościowym i jakościowym posiłków ( jednolitości posiłku) oraz miejsca spożywania posiłków.
§8
Strony ustalają koszt jednostkowy posiłku na kwotę ..... zł.
§9
1.Za wydane posiłki GOPS zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny jednego posiłku oraz ilości faktycznie wydanych posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.
2. Podstawę zapłaty stanowi rachunek wystawiony przez Szkołę. Do rachunku zostanie dołączona lista osób, które skorzystały z wyżywienia w Zespole.
3.Zapłata rachunku nastąpi przelewem na konto Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w .... w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia rachunku Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w .....
§10
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia ..... do dnia ......
§11
Zmiana porozumienia wymaga zgody Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§12
Niniejsze porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron."
Optima

Napisano: 07 paź 2016, 14:45

OPTIMA dzieki ,a ze szkołą dla której będą przygotowywane posiłki nie zawieram żadnego porozumienia ?
agni

Napisano: 12 paź 2016, 7:31

Nie :)
Optima

Napisano: 12 paź 2016, 7:37

Ale Porozumienie zawierasz.
t.franek

Napisano: 03 lut 2017, 0:19

koszt posiłku w tym przypadku to wsad do kotła, czy też także pozostałe koszty?
reunion

Napisano: 03 lut 2017, 12:07

musisz mieć porozumienie ze szkołą a nie umowę.
Normalnie zawierasz porozumienie ze szkołami w którym jest przygotowywany posiłek i do której szkoły jest przewożony w jakich termosach itd.
iga2

Napisano: 06 lut 2017, 16:26

porozumienie ok.

ale ile ma wynosić koszt posiłku jeżeli dożywianie jest poprzez szkołę, tylko wsad do kotła czy wszystkie koszty sporządzenia posiłku?
uchwała

Napisano: 07 lut 2017, 11:10

Koszt posiłku ile sobie szkoła zaśpiewa. Nie obchodzą cię wkłady do kotła. To szkoła sobie organizuje dożywianie. Wy płacicie.
Masz mieć umowę ze szkołą, która przygotowuje posiłki wymienione w niej szkoły dla których one będą.Z pozostałymi szkołami porozumienia w nich mowa o szkole ,która przygotowuje posiłki.
t.franek

Napisano: 23 lis 2017, 15:14

Kochani, czy ja dobrze rozumiem, że nie stosujemy ustawy PZP w takim przypadku?
Mam zainteresować się tym temat, a jest on dla mnie trochę obcy.
Podpisujemy porozumienie ze szkołą (która jest jedn. org. tej samej gminy) i w ten sposób realizujemy zadanie z pominięciem ustawy PZP bez względu na kwotę?
księgowa_a
Praktykant
Posty: 9
Od: 23 mar 2017, 9:43
Zajmuję się: księgowa - cały czas się uczę :-)


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x