Posiłki w szkole dla Ukrainy - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 23 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 27 maja 2022, 14:33

Witam, jak rozumiecie te wytyczne w odniesieniu do przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy:
szkoła : gorący posiłek dla dzieci młodzieży w szkole, stosować 202010 - posiłek poza programem dla dzieci
świadczenia w formie posiłku na podstawie art. 39, jako zasiłek celowy na zakup żywności - stosować 210045 - zasiłek celowy na zakup żywności

przedszkole:
świadczenia w formie posiłku na podstawie art. 39, jako zasiłek celowy na zakup żywności - stosować 210100 - zasiłek celowy na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)

inne osoby (nie dzieci):
posiłek stosować 202020 - posiłek poza programem dla innych osób

Jeżeli chce przyznać dziecku gorący posiłek w szkole poza programem po upływie 2 miesięcy to wydaje decyzję i z jakich środków to jest płacone? z własnych czy z Funduszu Pomocy?
A celówki na zakup żywności z jakich środków?
pracowniksocjalny100
Stażysta
Posty: 92
Od: 18 lut 2019, 14:09
Zajmuję się: ps


Napisano: 31 maja 2022, 14:27

też bym chciała wiedzieć . mam Ukrainkę minęły 2 miesiące . Co dalej.
Podanie o posiłku wywiad ( oświadczenie Ukrainki) decyzja na posiłki z programu dożywianie czy koniecznie zasiłek celowy na zakup żywności w własnych środków ?
Jak to robicie ?
Ewagops
Stażysta
Posty: 82
Od: 24 kwie 2019, 14:59
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 31 maja 2022, 14:55

Dla dzieci po 2-ch miesiącach robimy zasiłek celowy - decyzja:
1) zasiłek celowy na zakup żywności - stosować 210045 - (dzieci i młodzież w szkole)
2) zasiłek celowy na zakup żywności - stosować 210100 - zasiłek celowy na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) oczywiście z Funduszu Pomocy.
Nena75
Stażysta
Posty: 63
Od: 14 mar 2017, 8:19
Zajmuję się: PS

Napisano: 01 cze 2022, 7:49

Nena75, czy możesz wrzucić wzór Waszej decyzji na ten celowy na wyżywienie? Bardzo prosimy :)
panna migotka
Referent
Posty: 275
Od: 04 sty 2017, 12:55
Zajmuję się: Pomoc społeczna

Napisano: 01 cze 2022, 8:50

czemu wszyscy przyznają zasiłek celowy dla dzieci w szkole zamiast posiłku? nie nadążam za tymi wytycznymi...
LuuLane
Starszy referent
Posty: 562
Od: 15 maja 2017, 7:44
Zajmuję się: PS/DM/DE
hobbystycznie ŚR/ŚW :)

Napisano: 02 cze 2022, 9:02

Takie coś skleiłam:
Działając z upoważnienia ….. na podstawie art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 7 pkt 2-15, art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39, art. 98 art. 106 ust. 1, 4, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296) oraz w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku ..... z dnia .. maja 2022 r.
ORZEKAM
1. Przyznać Pani zasiłek celowy na zakup żywności (zapewnienie jednego gorącego posiłku) dla dzieci i młodzieży w szkole w miesiącu maju 2022 r. w kwocie ... zł (słownie: ) dla:
a) ….. ……, ur. …… w Szkole Podstawowej w ……
2. Przyznać Pani zasiłek celowy na zakup żywności (zapewnienie jednego gorącego posiłku) dla dzieci w przedszkolu w miesiącu maju 2022 r. w kwocie ... zł (słownie: ) dla:
b) …. ……, ur. …. w Szkole Podstawowej - Przedszkole.
3. Łączna kwota świadczeń wynosi .. zł (słownie: ...).
4. Świadczenie będzie wypłacone, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do przedostatniego dnia roboczego miesiąca w kasie .... do rąk wnioskodawcy.
5. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Ustalony na podstawie zebranych materiałów stan faktyczny:
- dochód rodziny ogółem wynosi : 0,00 zł
- kryterium dochodowe rodziny składającej się z: … … … wynosi 1 800,00 zł
- kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi: 600,00 zł
- dochód na osobę w rodzinie wynosi : 0,00 zł
Nena75
Stażysta
Posty: 63
Od: 14 mar 2017, 8:19
Zajmuję się: PS

Napisano: 02 cze 2022, 9:04

Artykuł 29. 1. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) stanowi, iż obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 3 w/w ustawy. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ustęp 3 artykułu wprowadza zasadę, że w postępowaniu o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. Do udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1–4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie stosuje się.
Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej: „pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu : 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;... Art. 8 ust. 1 u.o.p.s. określa, iż prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje : 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Ust. 3 stanowi : „za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 - w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu (art. 39 ust. 2).
Tutejszy organ ustalił, że Pani … …. wraz z dziećmi w obawie o swoje życie i zdrowie zdecydowała się na opuszczenie Ukrainy w związku z inwazją wojenna ze strony Rosji. Członkowie rodziny są obywatelami Ukrainy przebywającymi legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy po 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej i został im nadany PESEL. Stwierdzono również zasadne przyczyny przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole / przedszkolu dla córek wskazanych w sentencji decyzji.
Nena75
Stażysta
Posty: 63
Od: 14 mar 2017, 8:19
Zajmuję się: PS

Napisano: 02 cze 2022, 9:04

Uwzględniając poczynione ustalenia, postanowiono przyznać Pani na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej pomoc we wnioskowanej formie. Ustalając wysokość przysługującego świadczenia, wzięto pod uwagę, stosownie do treści art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, Pani możliwości, uprawnienia i zasoby oraz możliwości finansowe Ośrodka w ….
W związku z tym należało orzec jak w sentencji.
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadano w oparciu o art. 108 k.p.a. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w … za pośrednictwem tutejszego Ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
На це рішення сторона має право подати апеляцію до Апеляційного Cудy Mісцевого Cамоврядування у … за допомогою місцевого Центру влади протягом 14 днів з дня його вручення стороні.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, który wydał decyzję.
Протягом строку подання апеляції сторона може відмовитися від права подати апеляцію щодо місцевого органу, тобто органу державного управління, який виніс рішення.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
У день надання органу державного управління заяви про відмову від права подати апеляцію останньої зі сторін розгляду, рішення стає остаточним і законним.
Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej zobowiązani są poinformować kierownika tutejszego Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń lub ustalenia odpłatności.
Відповідно до ст. 109 Закону про соціальну допомогу користувачі соціальної допомоги зобов’язані повідомляти керівника місцевого Центру про будь-яку зміну їхнього особистого, доходного та матеріального становища, пов’язану з підставою призначення допомоги чи визначення виплати.Otrzymują:
1. Adresat
2. A. a.
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.).

Tłumaczenia pouczeń są składanką z różnych, źródeł. Jak ktoś ma inne będę wdzięczna za informację. Stosuję taką wersję, ponieważ na jednym ze szkoleń zaznaczono, że językiem urzędowym jest polski (więc decyzja po polsku), ale strona musi zrozumieć pouczenia - gdyby np. SKO.
Nena75
Stażysta
Posty: 63
Od: 14 mar 2017, 8:19
Zajmuję się: PS

Napisano: 02 cze 2022, 13:19

Dziękujemy Ci bardzo za pomoc. Super zrobiłaś tę decyzję !!! Ja coś tam jeszcze dodam od siebie, ale przynajmniej jest na czym pracować :)
panna migotka
Referent
Posty: 275
Od: 04 sty 2017, 12:55
Zajmuję się: Pomoc społeczna

Napisano: 02 cze 2022, 14:38

Również bardzo dziękuję za pomoc. Ale mam takie pytanie. Gdzieś przeczytałam (i teraz nie mogę tego odnaleźć) że decyzję do zasiłków celowych na wyżywienie dzeci wydajemy tylko do przedszkoli lub tylko do szkół, że jedna instytucja jest bezdecyzyjna. Czy rzuciło się komuś coś takiego w oczy czy tkwię w jakimś błędzie???
ewops
Praktykant
Posty: 4
Od: 12 maja 2022, 10:19
Zajmuję się: pracownik administracyjny wydawanie decyzji


  
Strona 1 z 3    [ Posty: 23 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x