wnioski na dożywianie - termin wydania decyzji - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 07 sie 2017, 20:37

Witam! Proszę o pomoc w zrozumieniu spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o przyznaniu pomocy na dożywianie dzieci?

"świadczenia niepieniężne, do których zalicza się m.in. posiłek. Oznacza to, że świadczenia niepieniężne mogą być przyznane nie wcześniej niż w dacie wydania decyzji pod warunkiem nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 108 k.p.a. lub z zastosowaniem art. 130 § 4 k.p.a., który stanowi, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Z zasady termin realizacji świadczeń niepieniężnych określa się na przyszłość, tj. nie wcześniej niż od daty uprawomocnienia się decyzji, przy uwzględnieniu zapisów art. 110, 111, 124 k.p.a."


"Z dniem 1.01.2014 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów Nr 221 z 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. W myśl zapisów zawartych w załączniku do Uchwały ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s. oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 u.p.s. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 u.p.s., w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Na podstawie powyższej uchwały organy mogą przyznawać pomoc w zakresie dożywiania w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, w tym w szczególności przepis art. 39 u.p.s. Do decyzji w sprawie przyznania pomocy na dożywianie stosuje się ogólne zasady ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. Zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki - "§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania."

Mając na uwadze powyższy przepis uznać należy, że decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy na dożywianie dzieci organ powinien wydać w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku w tej sprawie."
Pytanie:
Czy można przyjąć wnioski w drugiej połowie sierpnia i przyznać świadczenie od 1 września 2017? (po wywiadzie)

czy jest jakiś wyjątek by dzieci były dożywiane "wstecz"( tj. przed datą wydania decyzji po przeprowadzeniu wywiadu) ?
Małopolska/OPS/Sygnity
Ragnar
Starszy referent
Posty: 502
Od: 14 mar 2017, 22:32
Zajmuję się: ŚW

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x