wzór decyzji zobowiązująca do zwrotu nienaleznie pobranego świadczenia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 20 lut 2013, 17:18

jw.
~Iza


Napisano: 25 lut 2013, 10:28

??????
~agata

Napisano: 25 lut 2013, 11:42

DECYZJA
o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń

Na podstawie art. 3 pkt 10; art. 4 ust. 2; art. 5; art. 6; art. 8; art. 24; art. 26; art. 30; art. 32 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r., poz. 3), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959) oraz art. 104, 107 § 4, 108, 155 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej …………… działając z upoważnienia ………………. r., po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Pana/Pani ……………………………

orzeka o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń:

- zasiłku rodzinnego na dzieci: ………………………… w łącznej kwocie………………zł.

UZASADNIENIE

Decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej …………..z dnia ………….. przyznany został zasiłek rodzinny na dziecko:
……………………..

Dnia 2013-02-06 do GOPS w…………… wpłynęło zaświadczenie …………. z którego wynika, że Pani …………. została zatrudniona w………………..od ……….. Za miesiąc …………….. 2012 r. otrzymał netto …………. zł wynagrodzenia.
Po ponownym przeliczeniu dochodu rodziny, z uwzględnieniem dochodu uzyskanego wynika, że miesięczny dochód na osobę, wynoszący …………., przekracza kwotę progową 539,00 zł o ……………., zasiłek rodzinny nie przysługuje (art.5 ust.1 Ustawy).

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany.

Wobec powyższego świadczenia rodzinne wypłacone stronie, na podstawie decyzji ……………… z dnia ………….. za okres od ……………… w łącznej kwocie ………. należy uznać za pobrane nienależnie.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu.

Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności prawne i faktyczne stwierdzono, że kwota nienależnie pobranych w okresie ………………… świadczeń rodzinnych wynosi ……………. zł.

Wpłatę kwoty …………… zł proszę dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji na konto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ……………….

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
~lolita

Napisano: 25 lut 2013, 17:28

czemu w decyzji nic nie ma nic o odsetkach? jeżel ma wpłacić w ciągu siedmiu dni to odsetki inne są pierewszego dnia a całkiem inne siódmego dnia. Skąd klient ma wiedzieć ile ma tych odsetek?
~zac

Napisano: 04 mar 2013, 22:18

kiepska ta decyzja , no tak a odsetki?
~a kto

Napisano: 06 mar 2013, 12:39

DECYZJA
Na podstawie art. 104, art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 20, art. 25 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, ust. 7, ust. 8, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm. ) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych ( t.j. Dz. U. z 12.12.2008r. Nr 220, poz. 1431 ) działając na podstawie upoważnienia
I. Ustalam wysokość nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych Pani na córkę za okres od dni r. do r. w łącznej kwocie 294,00 zł ( słownie złotych dwieście dziewięćdziesiąt cztery )wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty zasiłku do dnia spłaty. Kwota odsetek na dzień wydania decyzji wynosi 11,70 zł ( słownie złotych jedenaście i 70/100 ) i każdego następnego dnia wzrasta o kwotę 0,10 zł według stawki odsetek ustawowych 13 % w skali rocznej ( rozp. RM z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych ).
II. Ustaloną w punkcie pierwszym kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami Pani jest zobowiązana wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzony przez bank….. Nr ………… , nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia Nr tut. Organ uchylił od dnia r. decyzję z dnia . Nr przyznającą Pani zasiłek rodzinny na córkę w wysokości 98,00 zł miesięcznie na okres od r. do r. oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100,00 zł.
W związku z powyższym kwota 294,00 zł wypłacona Pani w okresie od dnia r. do dnia r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Łączna kwota odsetek ustawowych na dzień wydania niniejszej decyzji wynosi 11,70 zł.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.
Jednocześnie informuje, że w przypadku braku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji ( Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm. ) na podstawie art. 30 ust. 7 cytowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
~maluda

Napisano: 07 mar 2013, 11:31

a kto ;; jak kiepska decyzja to może ty pomozesz i napiszesz jak powinna wyglądać
~Natka

Napisano: 06 lis 2016, 1:15

Dobry wieczór

ile czasu jest na wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach?

bardzo proszę o odpowiedź!
jaromil
Praktykant
Posty: 4
Od: 27 paź 2016, 17:25
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny