Zmiany w ustawie o wychow. w trzeź.-od stycznia 2016

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 24 lip 2015, 9:06

USTAWA
z dnia 25 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw


Art. 3.
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.[6])) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się limit w wysokości minimum 250 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.”;
2) w art. 92:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, ustala się w wysokości 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 8.”,
b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.”;
3) w art. 18:
a) w ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.”,
b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a i 12b w brzmieniu:
„12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30 % tej opłaty.”;
4) w art. 181:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9–14.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 3a, ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2–4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3.”.
Waldek
Praktykant
Posty: 38
Od: 11 kwie 2014, 9:45
Zajmuję się:


Napisano: 30 lip 2015, 8:47

a to oznacza, że od stycznia 2016r. komisja RPA już nie opiniuje jednorazówek i zezwoleń na organizację przyjęć - czy dobrze zrozumiałam?
xyzw

Napisano: 06 sie 2015, 7:48

Jeżeli nie stosuje się art.18 ust. 3a to dokładnie oznacza, że komisja ma od nowego roku mniej pracy bo nie opiniuje tych zezwoleń!
Waldek
Praktykant
Posty: 38
Od: 11 kwie 2014, 9:45
Zajmuję się:

Napisano: 14 wrz 2015, 9:21

ustawodawca wprowadził zmiany dające przedsiębiorcy dodatkowe 30 dni na zapłacenie po terminie lub złożenia oświadczenia ?? czyli przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż detaliczną ma dodatkowo 30 dni na dokonanie wpłaty lub złożenia oświadczenia ?
kalendarz2015

Napisano: 16 wrz 2015, 12:59

Ma dodatkowe 30 dni za dodatkowe 30% opłaty
Waldek
Praktykant
Posty: 38
Od: 11 kwie 2014, 9:45
Zajmuję się:

Napisano: 18 wrz 2015, 12:09

:!: ma dwa pytania
Przedsiębiorca nie składa oświadczenia o sprzedaży oraz nie opłaca również rat, do dnia 31.01. Przedsiębiorca oświadczenie dostarczył oraz dokonał wpłaty po 20 dniach
-czy zapłaci karę za nie złożenie oświadczenia oraz karę za nie dokonanie opłaty w terminie, czyli dwa razy po 30% czy tylko karę za nie złożenie oświadczenia.

Przedsiębiorca nie składa oświadczenia ale dokonał opłaty w wysokości podstawowej. Dla przykładu zazezwolenie A 175 zł 1 rata. Składa oświadczenie 15 lutego, z obliczeń wynika,że 1 rata powinna wynosić 250 zł. Ustawa mówi, że płatna jest do 31 stycznia. Czy w takim przypadku przedsiębiorca zapłaci tylko i wyłącznie karę za nie złożenie oświadczenia w terminie, czy również zapłaci karę za nie odpowiednią opłatę raty w terminie. :?
kalendarz2015

Napisano: 03 gru 2015, 10:31

W pierwszym wypadku przedsiębiorca zapłaci podwójnie: za brak oświadczenia w terminie na podst. art. 12 a ustawy, tj. 30% opłaty
i za brak dokonania opłaty we właściwym terminie na podst. art. 12 b ustawy, tj. 30% opłaty (nie mylić raty opłaty). Co do drugiego wątku, nie wiem skąd suma 250 zł, z moich obliczeń wynika, że powinno być :
opłata za zezwolenie A 525 = I rata 175 zł jak wpłaci po 31 stycznia + 30% opłaty z 525 zł = 157,50 tj. suma 332,50 zł
Jeśli przedsiębiorca dokonał opłaty w terminie właściwym, tj. do 31 stycznia - nie płaci dodatkowej opłaty 30% natomiast nie złożył oświadczenia do 31 stycznia - płaci 30% opłaty od 525 zł = 157,50
BBa

Napisano: 03 gru 2015, 10:35

W pierwszym wypadku przedsiębiorca zapłaci podwójnie: za brak oświadczenia w terminie na podst. art. 12 a ustawy, tj. 30% opłaty
i za brak dokonania opłaty we właściwym terminie na podst. art. 12 b ustawy, tj. 30% opłaty (nie mylić raty opłaty). Co do drugiego wątku, nie wiem skąd suma 250 zł, z moich obliczeń wynika, że powinno być :
opłata za zezwolenie A 525 = I rata 175 zł jak wpłaci po 31 stycznia + 30% opłaty z 525 zł = 157,50 tj. suma 332,50 zł
Jeśli przedsiębiorca dokonał opłaty w terminie właściwym, ale w niepełnej wysokości (traktuje się jako nie dokonanie wpłaty) - płaci dodatkową opłatę 30% od 525 zł i nie złożył oświadczenia do 31 stycznia - płaci 30% opłaty od 525 zł = 157,50.
BBa

Napisano: 03 gru 2015, 11:56

BBa ma racje zawsze liczy się 30% kwoty poddstawowej , ale jezeli np przychod stanowi 9000 zł to 30 % 3tysiaki. super a gdyby zapomniało mu sie wpłacić następnej raty to znów 30% z 9000 ,.będą pamietać
klio

Napisano: 04 gru 2015, 9:45

PARPA na swoich stronach wyjaśnia!

Jak naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 30% ?
Jaką opłatę naliczyć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty w terminie lub nie złoży oświadczenia w terminie albo w obu tych przypadkach jednocześnie? Co jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i uiści opłatę w niższej wysokości niż należna?
Przepisy art. 18 ust. 12 a i art. 18 ust. 12 b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 t.j.), które wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. stanowią, iż:
12a. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2.
12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11’ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Jaką opłatę naliczyć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uiści opłaty w terminie lub nie złoży oświadczenia w terminie albo w obu tych przypadkach jednocześnie? Co jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i uiści opłatę niższej wysokości niż należna?

Literalne brzmienie przepisu art. 18 ust. 12 b ustawy (sformułowanie „powiększonej o 30% tej opłaty") wskazuje, iż w przedmiotowym przypadku chodzi o 30% opłaty, a nie 30% raty opłaty. Zatem owe 30% powinno zostać naliczone od całości rocznej opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 lub art. 11’ ust. 5 ustawy.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim, wówczas zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 a ustawy składając oświadczenie obowiązany jest on do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 ustawy (całej opłaty, a nie raty opłaty).
Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie złoży zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim jak i nie uiści w terminie należnej opłaty, wówczas jego opłata wzrośnie łącznie o 60% z dwóch różnych tytułów:
- zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 12 a ustawy składając oświadczenie obowiązany jest on do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2,
- zgodnie z art. 18 ust. 12 b ustawy do uiszczenia należnej opłaty powiększonej o 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 albo 5.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia, ale uiści opłatę w kwocie niższej od opłaty należnej, wówczas również ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową (w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2) przy złożeniu oświadczenia, jak również opłatę w należnej wysokości (w tym przypadku dopłatę do opłaty podstawowej) powiększoną o 30% opłaty określonej w art. 11’ ust. 2 albo 5.
Waldek
Praktykant
Posty: 38
Od: 11 kwie 2014, 9:45
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny