dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 32 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 02 sty 2014, 12:39

witam jeszcze raz
tym razem wklejam całą decyzję
proszę także o opinie, ale tylko merytoryczne :)
uzasadnienie jest jeszcze nie do końca dopracowane, ale sami wiecie pracy sporo, więc się przyłożę później
pozdrawiam forumowiczów

Na podstawie, art. 5 pkt 1, art. 7 pkt 1, 4, 9, art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48 ust. 4 i 5, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 1, 4 i 6, art. 107 ust. 1, 4 i 5, art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), § 1 pkt 1 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.823), art. 104 § 1 i 2, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), § 1 pkt 1 zarządzenia Nr …….. Wójta Gminy ………… z dnia ……….. r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …….. do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020 (M.P. D. U. Rz. P. z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 1024) - po rozpatrzeniu wniosku nr GOPS/5962/2013 złożonego dnia 2013/12/04, przez Panią ……………..
ORZEKAM
Przyznać Pani pomoc w formie posiłku dla:
- ………………. - od dnia 2014/01/07 do dnia 2014/06/27 oraz od dnia 2014/09/02 do dnia 2014/12/19 przez 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki; dzienna stawka żywieniowa wynosi 3,09 zł; typ posiłku - jedno danie gorące; posiłki będą wydawane przez: ……………………...
- …………………… - od dnia 2014/01/07 do dnia 2014/06/27 oraz od dnia 2014/09/02 do dnia 2014/12/19 przez 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki; dzienna stawka żywieniowa wynosi 3,09 zł; typ posiłku - jedno danie gorące; posiłki będą wydawane przez: ……………………….
UZASADNIENIE
Ustalony na podstawie zebranych materiałów stan faktyczny:
- przyczyny: ubóstwo, bezrobocie i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
- dochód rodziny wynosi ogółem 912,00 zł
- kryterium dochodowe rodziny składającej się z: ………………………………….., wynosi 1 824,00 zł
- dochód na osobę w rodzinie wynosi : 228,00 zł
W dniu 10 grudnia 2013 r. uchwałą Nr 221 Rada Ministrów wprowadziła do realizacji przez gminy rządowy program w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014-2020. W Programie przewidziano, iż jego realizatorem bezpośrednim jest kierownik ośrodka pomocy społecznej. Jednocześnie art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej określa, iż zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. Ze środków Programu udziela się wsparcia m.in. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej lub do czasu kończenia szkoły ponadgimnazjalnej w formie posiłków. Stosownie do art. 107 ust. 1 decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego ops-u. Art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej określa, iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy dożywianie dzieci. Zgodnie z założeniami Programu pomoc w zakresie dożywiania przyznaje się osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, odpowiednio 813,00 zł. oraz 684,00 zł. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542,00 zł, natomiast na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł.
Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo m.in. do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Ustęp 5 tegoż artykułu określa, iż pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w formie zakupu posiłków.
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.
Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony.
Równocześnie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
1. osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art. 4),
2. w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego (art. 11 ust. 1),
3. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotna lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależniona mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (art. 11 ust. 2)
4. świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny (art. 98),
5. należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami niniejszej ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 104 pkt 1),
6. osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń (art. 109).
Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem organu, który tę decyzję wydał.
Odwołanie od niniejszej decyzji może złożyć inna osoba za pisemną zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a ........................................................

~tattoo

Napisano: 02 sty 2014, 12:48

jaka długa :)
zaraz czytam :) dzięki
~a

Napisano: 02 sty 2014, 12:48

jaka długa :)
zaraz czytam :) dzięki
~a

Napisano: 02 sty 2014, 12:48

jaka długa :)
zaraz czytam :) dzięki
~a

Napisano: 02 sty 2014, 14:00

Mamy nowe info z Urzędu Wielkopolskiego Poznań .
Należy podjąć uchwały, odnośnie zasiłkow celowych na żywnośc , czy okresowych i odnośnie dożywiania do 150%.
~Maja

Napisano: 02 sty 2014, 14:24

Maja zgadza się na na zasiłki celowe i okresowe, ale nie posiłki
Zważ tylko jeszcze na jedną rzecz: uchwała rady gminy o podwyższeniu kryterium dotyczy wszystkich klientów, niezależnie czy to zasiłek celowy na zakup żywności czy to zasiłek celowy na zakup opału, że nie wspomnę o okresowych, gzie podwyższenie skutkuje tym, że to co powyżej 100% pokrywane jest ze środków własnych gminy.
~tattoo

Napisano: 02 sty 2014, 14:29

KIEDY MPi PS wypowie się na temat dożywiania - niech osoba co umieściła wytyczne podpisze się pod nimi i weźmie za swoje słowa odpowiedzialność - jak można pracować w takim bałaganie prawnym
~y-grek

Napisano: 02 sty 2014, 14:56

tattoo, a co z tymi co przekraczają kryterium? specjalne celowe? czy może macie jakieś inne rozwiązanie
A tak w ogóle to wielkie dzięki za zaangażowanie na forum. Dobrze, że jest ktoś taki jak TY i pomaga.
~lupi

Napisano: 02 sty 2014, 15:28

\"lupi\"
Myślę, że należy rozgraniczyć dwie rzeczy:
1. posiłki
2. zasiłki celowe na zakup posiłków
Co do posiłków daję 150% z uchwały Rady Ministrów
Co do celowych wstrzymam się do wyjaśnień kolejnych, a myślę że takowe będą ...
wiem, że urzędy wojewódzki mają takie wyjaśnienia przesłać, ale chcą zawrzeć w nich, że powinna być uchwała rady gminy o podwyższeniu kryterium, ale pytam na jakiej podstawie prawnej w kwestii posiłków - przecież posiłek nie jest zasiłkiem celowym ani okresowym, bo podnieść można kryterium tylko dla tych zasiłków. Mało tego jak rada podniesie kryterium to należy wziąć pod uwagę fakt, że to co powyżej 100% winno być finansowane tylko i wyłącznie ze środków własnych gminy
Jak na razie przyznaję posiłki dla dzieci w szkole.
Co do zasiłków celowych na zakup żywności wstrzymuję się, chyba, że rodzinie nie przekracza dochód 100% - to wtedy przyznaję.
~tattoo

Napisano: 02 sty 2014, 17:08

Tattoo, wrzucam interpretacje radcy prawnego. Zapoznaj się i napisz co o tym sądzisz

\"Zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – program ten jest realizowany jedynie do dnia 31 grudnia 2013 r. Mając więc na względzie, iż ustawodawca nie przedłużył okresu obowiązywania ww. ustawy, po dniu 31 grudnia 2013 r. jedynymi aktami prawa obowiązującymi w tym zakresie będą: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ogłoszona w dniu 17 grudnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Problem jednak polega na tym, że wskazana powyżej uchwała jest jedynie aktem prawa wewnętrznego, co wynika wprost z art. 93 ust.1 Konstytucji, zgodnie z którym „Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty”, w związku z czym jej postanowienia nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla obywateli. \"

~lupi


  
Strona 32 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x